JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Keskussairaalan OLKA-pisteellä olivat neuvoja antamassa sairaalapapit Elina Itäsalmi ja Sirpa Kaukinen sekä OLKA-koordinaattori Kirsi Hyväri.

Keskussairaalan OLKA-pisteellä olivat neuvoja antamassa sairaalapapit Elina Itäsalmi ja Sirpa Kaukinen sekä OLKA-koordinaattori Kirsi Hyväri.

Keskus­sai­raalan OLKA tarjoaa tukea ja apua – "Vertaistuki on merkittävä osa toimintaa"

18.12.2020
Markku Lehtinen

Elä­mäs­sä tu­lee toi­si­naan eteen ti­lan­tei­ta, jois­sa kai­paa tur­val­lis­ta ol­ka­pää­tä jo­hon no­ja­ta.

Tä­hän vii­ta­ten Suo­men sai­raa­lois­sa on OL­KA-ni­mis­tä toi­min­taa. Niin myös Päi­jät-Hä­meen kes­kus­sai­raa­las­sa, jos­sa pal­ve­lu­pis­te avat­tiin lo­ka­kuus­sa.

– OL­KA on koor­di­noi­tua jär­jes­tö- ja va­paa­eh­tois­toi­min­taa sai­raa­las­sa. Sai­raa­lan pää­si­sään­käyn­nin luo­na ole­va pal­ve­lu­pis­te on yk­si osa toi­min­taa, ker­too OL­KA-koor­di­naat­to­ri Kir­si Hy­vä­ri.

– Ker­rom­me pal­ve­lu­pis­tees­sä muun mu­as­sa ver­tais­tu­es­ta ja po­ti­las­jär­jes­töis­tä. Li­säk­si pi­däm­me täs­sä eri­lai­sia tee­ma­päi­viä. Tänä syk­sy­nä eri po­ti­las­jär­jes­tö­jen ja sai­raa­lan tee­ma­päi­viä on ol­lut yh­teen­sä jo kym­me­nen.

Tie­toa ver­tais­tu­es­ta ja po­ti­las­jär­jes­töis­tä an­ne­taan myös ter­vey­den­huol­to­a­lan am­mat­ti­lai­sil­le hei­dän työ­hön­sä po­ti­lai­den oh­jaa­mi­seen ja tu­ke­mi­seen.

Apua ja tu­kea an­ne­taan sekä po­ti­lail­le et­tä hei­dän omai­sil­leen. Neu­vo­mi­nen al­kaa usein jo sii­tä, et­tä sai­raa­laan tu­li­jat kai­paa­vat opas­tus­ta löy­tääk­seen pai­kan, jon­ne hei­dän on mää­rä men­nä.

Va­paa­eh­toi­sen sai­raa­la­op­paan voi ti­la­ta myös etu­kä­teen opas­ta­maan oi­ke­aan paik­kaan kes­kus­sai­raa­las­sa.

Va­paa­eh­toi­set toi­mi­vat tu­le­vai­suu­des­sa myös osas­toil­la jut­tu-, peli- ja lu­ku­ka­ve­rei­na. Nyt ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­ka­na niil­le ei pääs­te­tä ul­ko­puo­li­sia hen­ki­löi­tä.

– Mer­kit­tä­vä osa OL­KA-toi­min­taa on po­ti­lai­den ja hei­dän lä­heis­ten­sä ver­tais­tu­ki. Koh­taa­mi­sia voi­daan jär­jes­tää OL­KA-pis­tees­sä sekä osas­toil­la, Hy­vä­ri sel­vit­tää.

Ver­tais­tu­es­sa eri po­ti­las­jär­jes­töil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li. Nii­den kaut­ta on löy­ty­nyt va­paa­eh­toi­sia, jot­ka pys­ty­vät omien ko­ke­muk­sien­sa pe­rus­teel­la aut­ta­maan, neu­vo­maan ja tu­ke­maan sai­ras­tu­nei­ta. Va­paa­eh­toi­set ver­tais­tu­ki­jat ovat saa­neet teh­tä­viin­sä kou­lu­tuk­sen ja he ovat vai­ti­o­lo­vel­vol­li­sia.

Po­ti­las­jär­jes­tö­jen ver­tais­tu­ki­ta­paa­mi­sia on ol­lut sai­raa­las­sa jo ai­em­min muu­ta­mil­la osas­toil­la, ku­ten syö­pä­o­sas­tol­la. Nyt ta­voit­tee­na on saa­da vas­taa­vaa toi­min­taa myös muil­le osas­toil­le.

Sa­mal­la on tar­koi­tus li­sä­tä sai­raa­lan ja po­ti­la­syh­dis­tys­ten vä­lis­tä yh­teis­työ­tä niin, et­tä ver­tais­tu­kea oli­si yhä use­am­man po­ti­laan ja lä­hei­sen saa­ta­vil­la jo sai­raa­las­sa. Kaik­ki­aan Päi­jät-Hä­mees­sä toi­mii noin 80 po­ti­la­syh­dis­tys­tä.

Li­sä­tie­to­ja toi­min­nas­ta sekä va­paa­eh­toi­sek­si il­moit­tau­tu­mi­nen: www.lah­den­link.fi/ol­ka-toi­min­ta/. Sai­raa­la­op­pai­den ti­lauk­set etu­kä­teen puh. 050 382 2333 ma–to klo 9–15.

Lue lisää aiheesta