JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kenestä Asikkalan uusi kirkkoherra? Tutustu ehdok­kai­siin

Asik­ka­lan seu­ra­kun­taan va­li­taan uu­si kirk­ko­her­ra maa­lis­kuus­sa. Ky­syim­me eh­dok­kail­ta vii­si ky­sy­mys­tä.

14.2.2020
Halttunen Tuulia

Asik­ka­la er­kaan­tui it­se­näi­sek­si seu­ra­kun­nak­si Hol­lo­lan emä­seu­ra­kun­nas­ta rei­lut 170 vuot­ta sit­ten. Nyt va­li­taan seu­ra­kun­nan kah­des­tois­ta kirk­ko­her­ra. Ny­kyi­nen kirk­ko­her­ra Pet­ri Ter­vo siir­tyy eläk­keel­le 1.8.2020 lu­kien.

Asik­ka­lan kirk­ko­her­ran vir­kaa haki mää­rä­ai­kaan men­nes­sä seit­se­män hen­ki­löä. Tam­pe­reen tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin aset­ta­ma­na 1. vaa­li­si­jal­la on Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kas­va­tus­työn­te­o­lo­gi Jari Lau­lai­nen, 2. vaa­li­si­jal­la Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Lee­vi Ruo­na­kos­ki ja 3. vaa­li­si­jal­la pas­to­ri, pal­ve­luoh­jaa­ja, Aa­mos group Oy, Pet­ri Lai­ne.

Kir­kon­seu­tu esit­ti kirk­ko­her­ra­eh­dok­kail­le vii­si ky­sy­mys­tä.

1. Ker­ro taus­tas­ta­si. Mit­kä te­ki­jät ovat joh­ta­neet si­nut ha­ke­maan Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaa?

2. Mitä pi­dät suu­rim­pi­na vah­vuuk­si­na­si Asik­ka­lan kirk­ko­her­ran vir­kaan?

3. Mi­ten ku­vai­let it­se­ä­si joh­ta­ja­na?

4. Mi­ten koet kir­kon si­säl­lä vai­kut­ta­vat eri­lai­set hen­gel­li­set liik­keet? Mi­ten ase­moit it­se­si täl­lä ken­täl­lä? En­tä mi­ten ku­vai­let it­se­ä­si te­o­lo­gis­ten pai­no­tus­ten suh­teen ak­se­lil­la kon­ser­va­tii­vi – li­be­raa­li?

5. Mi­ten seu­ra­kun­ta sai­si in­nos­tet­tua uu­sia ih­mi­siä mu­kaan toi­min­taan?

Jari Lau­lai­nen

1. Olen 56-vuo­ti­as pap­pi ja nel­jän ai­kui­sen lap­sen isä. Olen työs­ken­nel­lyt koh­ta 30 vuot­ta pap­pi­na lä­hin­nä tääl­lä Päi­jät-Hä­mees­sä ja kah­des­ti ul­ko­mail­la, Tans­kas­sa ja Thai­maas­sa. Hain tätä teh­tä­vää lä­heis­ten ys­tä­vie­ni roh­kai­se­ma­na ja joi­den­kin asik­ka­la­lais­ten seu­ra­kun­ta­lais­ten pyyn­nös­tä.

2. Mi­nul­la on laa­ja ko­ke­mus kir­kon pe­rus­työs­tä mo­nel­la eri alu­eel­la niin alai­se­na kuin esi­mie­he­nä­kin. Pi­dän vah­vuu­te­na­ni vuo­ro­vai­ku­tus- ja ih­mis­ten joh­ta­mi­sen tai­to­ja­ni, jot­ka ko­ros­tu­vat joh­ta­jan työs­sä ny­ky­ai­ka­na. Kol­mas vah­vuu­te­ni voi­si ol­la vä­li­tön ja reh­ti per­soo­na­ni: ys­tä­vä­ni ku­vaa­vat mi­nua myön­tei­sek­si, hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­väk­si ja huu­mo­rin­ta­jui­sek­si mie­hek­si.

3. Vii­me vuo­si­na olen opis­kel­lut nk. val­men­ta­van joh­ta­mi­sen tai­to­ja. Joh­ta­ja­na ha­lu­an ol­la val­men­ta­ja. Val­men­ta­jan teh­tä­vä on saa­da jouk­ku­een kaik­ki osaa­mi­nen käyt­töön ja jouk­ku­e­pe­laa­maan yh­teen omil­la vah­vuuk­sil­laan. Muut­tu­van maa­il­man kes­kel­lä tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta tär­ke­ää on myös or­ga­ni­saa­ti­on kyky op­pia uut­ta. Joh­ta­jan tär­keim­piä teh­tä­viä on joh­taa uu­den op­pi­mis­ta.

4. En ole min­kään he­rä­tys­liik­keen jä­sen, mut­ta ar­vos­tan nii­den työ­tä suu­res­ti ja nii­den toi­min­nal­la on paik­kan­sa seu­ra­kun­nan työs­sä jat­kos­sa­kin. Ha­lu­an ol­la sa­nan­mu­kai­ses­ti kon­ser­va­tii­vi: us­kon ai­dos­ti, et­tä kir­kon teh­tä­vä­nä on säi­lyt­tää kes­kel­läm­me jo­tain eh­dot­to­mas­ti säi­lyt­tä­mi­sen ar­vois­ta: ni­mit­täin pyhä evan­ke­liu­mi syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta. Mi­nul­le kir­kon iden­ti­teet­ti ei ole kau­pan, vaan kir­kon uu­dis­tu­mi­nen nou­see sy­väl­tä sen omis­ta juu­ris­ta. Mi­nus­ta tuo ak­se­li kon­ser­va­tii­vi –li­be­raa­li on ste­re­o­tyyp­pi­nen ja van­hen­tu­nut kä­si­te, jota näy­te­tään käy­tet­tä­vän ny­ky­ään enem­män lei­maa­mi­seen kuin ai­toon toi­sen kuun­te­le­mi­seen. Re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na moni li­be­raa­li vai­kut­taa jä­mäh­tä­neen ra­ken­tei­siin­sa lu­jem­min kuin kon­ser­va­tii­vit, ja toi­saal­ta moni kon­ser­va­tii­vi vai­kut­taa li­be­raa­le­ja pal­jon dy­naa­mi­sem­mal­ta ja tu­le­vai­suu­teen suun­tau­tu­neem­mal­ta.

5. Pelk­kä ”in­nos­ta­mi­nen” ei rii­tä, sil­lä seu­ra­kun­ta­lai­nen ei tah­do ol­la en­si­si­jai­ses­ti pal­ve­lu­jen ku­lut­ta­ja. Seu­ra­kun­nan tu­li­si ol­la yh­tei­sö, per­he, jo­hon kuu­lu­taan. Mei­dän on seu­ra­kun­nis­sa uu­del­leen löy­det­tä­vä yh­tei­söl­li­syys ja ra­ken­net­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti toi­min­taa seu­ra­kun­ta­lai­sia kuun­nel­len ja yh­tei­sön nä­kö­kul­mas­ta.

Lee­vi Ruo­na­kos­ki

1. Olen ko­toi­sin Vil­läh­teel­tä. Noin nel­jä vuot­ta sit­ten pa­la­sim­me per­hee­ni kans­sa ko­ti­seu­duil­lem­me, Päi­jät-Hä­mee­seen. Ko­din löy­sim­me Asik­ka­las­ta. Olen toi­mi­nut pap­pi­na Ruo­ve­del­lä ja ny­ky­ään Hol­lo­lan Hä­meen­kos­kel­la. Mo­lem­mis­sa seu­ra­kun­nis­sa mi­nua on pyy­det­ty toi­mi­maan kirk­ko­her­ran si­jai­se­na, Ruo­ve­del­lä 9 kuu­kaut­ta ja Hol­lo­las­sa vii­me vuon­na noin 6 kuu­kaut­ta. Asik­ka­lan kirk­ko­her­ran vi­ras­sa voi­sin pal­vel­la ko­ti­seu­ra­kun­taa­ni par­haal­la ta­val­la.

2. Olen va­kaa ja rau­hal­li­nen ja tu­len hy­vin toi­meen eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa. Mi­nul­la on ko­ke­mus­ta maa­lais­seu­ra­kun­nis­ta, jois­sa on hy­vin sa­man­lai­sia ky­sy­myk­siä ja ti­lan­tei­ta kuin Asik­ka­las­sa. Esi­mer­kik­si Ruo­ve­del­lä ra­ken­net­tiin seu­ra­kun­ta­kes­kus­ta, joka val­mis­tui kirk­ko­her­ran si­jai­suu­te­ni lo­pus­sa. Työ­his­to­ri­an ja saa­dun pa­laut­teen pe­rus­teel­la koen, et­tä mi­nul­la on hy­vät edel­ly­tyk­set hoi­taa kirk­ko­her­ran vir­kaa tu­le­vai­suu­des­sa­kin elin­voi­mai­ses­sa ja it­se­näi­ses­sä Asik­ka­lan seu­ra­kun­nas­sa. Vah­vuu­dek­si näen si­tou­tu­mi­sen ko­ti­kun­taan ja -seu­ra­kun­taan. Toi­saal­ta en ole toi­mi­nut työn­te­ki­jä­nä en­kä luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä Asik­ka­lan seu­ra­kun­nas­sa, jo­ten voin aloit­taa työs­ken­te­lyn puh­taal­ta pöy­däl­tä.

3. Olen hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä ja kuun­te­le­va joh­ta­ja. Py­rin kes­kus­te­le­maan työn­te­ki­jöi­den, luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja seu­ra­kun­ta­lais­ten kans­sa sekä et­si­mään yh­des­sä rat­kai­su­ja ja suun­taa eteen­päin. Tah­don joh­taa esi­mer­kil­lä­ni ja aut­taa mui­ta on­nis­tu­maan teh­tä­vis­sään.

4. Kirk­kom­me si­säl­lä on eri­lai­sia hen­gel­li­siä liik­kei­tä ja näen sen rik­kau­dek­si. Toi­von hen­gel­lis­ten liik­kei­den ra­ken­ta­vaa yh­teis­työ­tä ja toi­min­taa kir­kon si­säl­lä. Mi­nul­le tu­tuin hen­gel­li­nen lii­ke on van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus. Olen kui­ten­kin ol­lut koko pap­pi­su­ra­ni en­nen kaik­kea koko kir­kon pap­pi. Te­o­lo­gi­sil­ta pai­no­tuk­sil­ta­ni löy­dän it­se­ni enem­män kon­ser­va­tii­vi­sel­ta puo­lel­ta.

5. Seu­ra­kun­ta koos­tuu jä­se­nis­tä ja elää hei­dän kaut­taan. Asik­ka­lan seu­ra­kun­nas­sa seu­ra­kun­ta­lais­ten ak­tii­vis­ta toi­mi­juut­ta on ke­hi­tet­ty, mut­ta näen, et­tä sii­nä on edel­leen mah­dol­li­suuk­sia. Vas­tuun ja­ka­mi­nen si­tout­taa seu­ra­kun­taan ja an­taa ih­mi­sel­le mer­ki­tyk­sen ko­ke­muk­sen. Seu­ra­kun­ta­lais­ten ak­tii­vi­sem­pi roo­li toi­mi­joi­na li­sään­tyy tu­le­vai­suu­des­sa. Uut­ta seu­ra­kun­ta­kes­kus­ta tu­lee hyö­dyn­tää ta­pah­tu­mien ja ih­mis­ten koh­taa­mis­paik­ka­na.

Pet­ri Lai­ne

1. Syn­nyin ja vie­tin lap­suu­te­ni Nas­to­las­sa. Asuin nuo­re­na myös Tuu­lok­ses­sa. Nuo­ruu­des­sa he­rän­nyt kiin­nos­tus hen­gel­li­siin asi­oi­hin oli etu­pääs­sä yk­si­näis­tä poh­dis­ke­lua. Opet­ta­ja­na ol­les­sa­ni sain kut­su­muk­sen pa­pin teh­tä­vään. Olen ol­lut pap­pi­na eri­lai­sis­sa seu­ra­kun­nis­sa, vii­mei­set 9 vuot­ta Tuu­lok­sen kirk­ko­her­ra­na. 2004–05 olin pap­pi­na ja opet­ta­ja­na Asik­ka­las­sa, ja sil­tä ajal­ta jäi ys­tä­viä ja kai­puu tä­hän seu­ra­kun­taan. Sain syk­syl­lä kut­sun seu­ra­kun­ta­lai­sil­ta ha­kea teh­tä­vään.

Ha­lu­an ol­la ra­ken­ta­mas­sa mah­dol­li­sim­man hy­vää tu­le­vai­suut­ta Asik­ka­lan seu­ra­kun­nal­le. Ha­lu­an työs­ken­nel­lä maa­lais­seu­ra­kun­nas­sa, jos­sa sy­vän ja toi­mi­van seu­ra­kun­ta­yh­tey­den ra­ken­ta­mi­seen on vie­lä hy­vät mah­dol­li­suu­det.

2. Ko­ke­mus, kär­si­väl­li­syys, neu­vot­te­lu­tai­dot, maa­lais­jär­ki ja it­se­näi­syy­den ar­vos­tus. Ko­ke­muk­se­ni pie­nen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran työs­tä opet­ti, et­tä asi­oi­ta on hyvä ar­vi­oi­da mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta ja oi­ke­as­sa ko­ko­luo­kas­sa. Kirk­ko­her­ran työ on mel­kois­ta ta­sa­pai­noi­lua, kun et­si­tään yh­teyt­tä eri nä­ke­mys­ten kes­kel­tä. Kir­kon sa­no­man yti­mes­sä on kui­ten­kin yh­teys Ju­ma­laan, ja se an­taa sel­ke­än poh­jan ja pää­mää­rän. Opin myös sen, et­tä omat ra­jat, ar­vot, heik­kou­det ja vah­vuu­det kan­nat­taa tun­nis­taa. Olen hyvä yh­teyk­sien ra­ken­ta­ja ja avoin uu­sil­le toi­min­ta­mal­leil­le.

3. Olen so­vit­te­le­va ja kes­kus­te­le­va joh­ta­ja, jon­ka pää­mää­rä­nä on aut­taa ih­mi­siä vah­vis­ta­maan yh­teyt­tä Ju­ma­laan, seu­ra­kun­taan ja toi­siin­sa. Pie­nes­sä yh­tei­sös­sä jo­kai­nen ih­mi­nen on tär­keä, ja tär­keä osa kirk­ko­her­ran työ­tä on mah­dol­li­sim­man sy­vän luot­ta­muk­sen ra­ken­ta­mi­nen nii­den­kin ih­mis­ten kans­sa, jot­ka ovat kau­em­pa­na seu­ra­kun­nas­ta.

4. Mi­nul­la ei it­sel­lä­ni ole he­rä­tys­lii­ke­taus­taa. Eh­kä sen myö­tä mi­nul­le on ol­lut luon­te­vaa teh­dä yh­teis­työ­tä käy­tän­nös­sä kaik­kien pe­rin­teis­ten he­rä­tys­liik­kei­den kans­sa. Olen ase­moi­nut it­se­ni niin, et­tä olen yh­teyk­sien ra­ken­ta­ja. Olen te­o­lo­gi­ses­ti mal­til­li­nen kon­ser­va­tii­vi, mut­ta olen avoin tä­män päi­vän mah­dol­li­suuk­sil­le.

5. Ih­mi­sil­le on tar­jot­ta­va hy­vät mah­dol­li­suu­det ak­tii­vi­suu­teen, kas­vuun kris­tit­ty­nä ja vas­tuu­seen. Seu­ra­kun­nan jä­se­nyys tu­lee yhä enem­män ole­maan va­lin­ta. Seu­ra­kun­nan on kes­ki­tyt­tä­vä pe­rus­teh­tä­vään­sä, Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn ju­lis­ta­mi­seen ja ajas­sa elä­mi­seen. ”Täs­sä maa­il­mas­sa, mut­tei täs­tä maa­il­mas­ta.”

Lau­ra Vi­sa­pää

Vaa­lit maa­lis­kuus­sa

Asik­ka­lan kirk­ko­her­ra va­li­taan vä­lit­tö­mäl­lä vaa­lil­la, jos­sa ää­ni­oi­keus on 18 vuot­ta täyt­tä­neil­lä seu­ra­kun­nan jä­se­nil­lä. Kirk­ko­her­ra joh­taa seu­ra­kun­nan hen­gel­lis­tä toi­min­taa ja toi­mii kirk­ko­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na sekä esi­mie­he­nä työn­te­ki­jöil­le.

Vaa­li­pa­nee­li jär­jes­te­tään 1. maa­lis­kuu­ta kel­lo 14 Vääk­syn Yh­teis­kou­lun au­di­to­ri­os­sa, Kou­lu­ku­ja 2. En­nak­ko­ää­nes­tys pi­de­tään Mar­tin kam­ma­ris­sa 2.–6. maa­lis­kuu­ta kel­lo 9–18. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 8. maa­lis­kuu­ta, jol­loin ää­nes­tää voi Mai­jan kam­ma­ril­la kel­lo 11–20. Mo­lem­mat ää­nes­tys­pai­kat si­jait­se­vat Vääk­sys­sä osoit­tees­sa Rust­hol­lin­tie 4.

Lue lisää aiheesta