JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Kenenkään ei tarvitse olla yksin” – Hollolassa nuorten kanssa kommu­ni­koi­daan somen avulla

"Meillä on erilaisia WhatsApp-ryhmiä nuorille. Perjantaisia nuorten iltoja korvataan livelähetyksillä Instagramissa. Olemme myös aktiivisia Snapchatissa, jota meidän nuoret käyttävät paljon", Heidi Hartikainen kertoo.

"Meillä on erilaisia WhatsApp-ryhmiä nuorille. Perjantaisia nuorten iltoja korvataan livelähetyksillä Instagramissa. Olemme myös aktiivisia Snapchatissa, jota meidän nuoret käyttävät paljon", Heidi Hartikainen kertoo.

17.3.2020
Janne Urpunen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta, ku­ten muut­kin seu­ra­kun­nat, on jou­tu­nut kes­keyt­tä­mään ko­ro­na­ti­lan­teen ta­kia myös kaik­ki nuor­ten il­lat, ker­hot, ret­ket ja lei­rit. Seu­ra­kun­nan nuo­ri­so- ja eri­tyis­nuo­ri­so­työn oh­jaa­ja Hei­di Har­ti­kai­nen on siir­ty­nyt etä­työ­hön. Hän pi­tää nuo­riin yh­teyt­tä so­si­aa­li­sen me­dia kaut­ta.

– Ei jää­ty ih­met­te­le­mään, vaan ol­laan en­tis­tä­kin ak­tii­vi­sem­pia so­mes­sa. Meil­lä on eri­lai­sia What­sApp-ryh­miä nuo­ril­le. Per­jan­tai­sia nuor­ten il­to­ja kor­va­taan li­ve­lä­he­tyk­sil­lä Ins­tag­ra­mis­sa. Olem­me myös ak­tii­vi­sia Snapc­ha­tis­sa, jota mei­dän nuo­ret käyt­tä­vät pal­jon, Har­ti­kai­nen ker­too.

En­sim­mäi­nen suo­ra nuor­ten il­ta lä­he­te­tään Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kos­ta per­jan­tai­na 20.3. kel­lo 18.

– Nuor­ten il­lat kes­tä­vät meil­lä kol­me tun­tia, mut­ta lä­he­tyk­set ovat ly­hy­em­piä, al­le tun­nin pi­tui­sia.

Seu­ra­kun­nal­la on myös pu­he­lin­päi­vys­tys nuo­ril­le päi­vit­täin kel­lo 9–15.

– Olem­me töis­sä ja läs­nä, vaik­ka fyy­si­ses­ti em­me voi nuo­ria ta­va­ta. Yri­täm­me pi­tää yl­lä mah­dol­li­sim­man nor­maa­lia toi­min­taa. Mei­dän tär­kein vies­ti on, et­tä ke­nen­kään ei tar­vit­se ol­la yk­sin. Ka­na­via yh­tey­den­pi­toon löy­tyy.

Har­ti­kai­nen sa­noo, et­tä nuor­ten ky­sy­myk­set ovat tois­tai­sek­si liit­ty­neet seu­ra­kun­nan toi­min­taan.

– Var­si­nai­ses­ti ko­ro­naan liit­ty­viä ky­sy­myk­siä ei ole tul­lut. On ky­syt­ty, et­tä to­teu­tu­vat­ko lei­rit ja nuor­ten il­lat. En­si ke­sän rip­pi­lei­rien isos­haus­ta­kin ky­sel­lään. Var­sin­kin What­sAp­pis­sa sii­hen liit­ty­vä kes­kus­te­lu käy vilk­kaa­na.

Nuor­ten lii­al­lis­ta so­men­käyt­töä saa­te­taan pa­hek­sua, mut­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia tuo­neen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­ka­na some on eri­no­mai­nen vä­li­ne yh­tey­den­pi­toon.

– Some hel­pot­taa. Se on työ­ka­lu, jota osaam­me käyt­tää ja tie­däm­me, mis­sä ka­na­vis­sa nuo­ret liik­ku­vat. Olen pal­jon Snä­pis­sä (Snapc­hat) ja siel­lä pys­tyn re­a­goi­maan nuor­ten vies­tei­hin no­pe­am­min kuin ar­jes­sa.

Hol­lo­las­sa nuo­ril­le on teh­ty myös Pad­let-ky­se­ly, jol­la on mää­rä sel­vit­tää, mitä nuo­ret seu­ra­kun­nal­ta toi­vo­vat, kun ryh­mä­ko­koon­tu­mi­sia ei voi jär­jes­tää.

– To­teu­tam­me toi­vei­ta mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan, Hei­di Har­ti­kai­nen to­te­aa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Digilehti