JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Katso kuvat – tällainen on muurin­kor­jauksen harvinainen jättiurakka Radiomäellä – "Vastaavaa ei liene yritetty missään muualla"

Sa­ta­vuo­ti­as Van­han hau­taus­maan muu­ri on ai­ka­kap­se­li, joka pal­jas­taa sa­lai­suu­ten­sa vas­ta työn ede­tes­sä.

28.9.2021
Esa Arvekari

Lah­den Ra­di­o­mä­en Van­hal­la hau­taus­maal­la on käyn­nis­sä har­vi­nai­nen muu­ri­työ­maa.

– Vas­taa­vaa ei lie­ne yri­tet­ty mis­sään muu­al­la. Työ kiin­nos­taa Mu­se­o­vi­ras­toa ja mah­dol­li­ses­ti myös ar­ke­o­lo­ge­ja, to­te­aa Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen.

Sa­ta­vuo­ti­as muu­ri on ai­ka­kap­se­li, jon­ka si­säl­töä ei en­nal­ta tun­ne­ta.

 

Koh­de si­jait­see har­jun äk­ki­jyr­käs­sä rin­tees­sä. Toi­sel­la puo­lel­la on pu­do­tus, toi­sel­la puo­lel­la van­hat hau­dat, joi­den hau­ta­rau­haa ei saa rik­koa.

– Rako, jos­sa ras­kaat työt pi­tää teh­dä, on erit­täin ka­pea. Rin­net­tä pi­tää paa­lut­taa, ja ra­ken­taa sil­ta työ­ko­neil­le, Pent­ti­nen ku­vaa.

Ti­lan ah­taus ja pit­kät al­ku­val­mis­te­lut vai­kut­ta­vat työn kes­toon ja hin­taan.

– Ko­nei­ta kan­ta­va sil­ta on pak­ko teh­dä erit­täin jä­reis­tä te­räs­paa­luis­ta ja hir­sis­tä, mikä te­kee sii­tä hin­nak­kaan.

Sil­taa on val­mii­na kol­mi­sen­kym­men­tä met­riä, ko­ko­nais­pi­tuus tu­lee ole­maan sata met­riä.

– Työ­sil­ta ja rin­teen al­le ra­ken­net­tu ai­ta var­mis­ta­vat, et­tä suu­ria muu­rin loh­ka­rei­ta ei vie­ri al­haal­la ole­val­le, vilk­kaal­le Man­ner­hei­min­ka­dul­le. Tien yk­si kais­ta on sul­jet­tu tur­va-alu­eek­si, ker­too ark­ki­teh­ti Mik­ko Suo­mi­nen.

 

Ku­kaan ei tie­dä, mi­ten muu­ri on pe­rus­tet­tu.

– Kun saam­me pääl­lä ole­via ki­viä pu­re­tuk­si, pää­sem­me ar­vi­oi­maan, on­ko osa muu­rin pe­rus­tuk­sis­ta käyt­tö­kel­pois­ta vai pi­tää­kö se ko­ko­naan pur­kaa, Suo­mi­nen to­te­aa.

Vaik­ka kor­jaus tu­lee kal­liik­si, ei työn lyk­kää­mi­nen ol­lut vaih­to­eh­to.

Ris­kit muu­rin sor­tu­mi­ses­ta al­haal­la kul­ke­val­le ka­dul­le kas­vai­si­vat päi­vä päi­väl­tä. Ky­sees­sä voi­si ol­la ka­tast­ro­fi, joka vai­kut­tai­si kau­pun­ki­lais­ten hen­keen ja ter­vey­teen.

– Muu­ris­sa on pa­ho­ja pul­lis­tu­mia ja suu­ria loh­ka­rei­ta on vaa­ras­sa ir­ro­ta. Il­mei­ses­ti ai­em­pien vuo­si­kym­men­ten ku­lu­es­sa on ol­lut vas­taa­via vaa­ra­ti­lan­tei­ta, kos­ka muu­ris­ta on ir­ron­nut tai ir­ro­tet­tu iso­ja ki­viä.

 

Vaik­ka pe­rus­teel­li­nen kor­jaus mak­saa, se myös sääs­tää.

– Hä­tä­kor­jauk­set tu­le­vat kal­liik­si. Kun en­ti­söin­ti teh­dään kun­nol­la, kes­tää jäl­ki toi­set sata vuot­ta. Se tu­lee lo­pul­ta hal­vem­mak­si seu­ra­kun­ta­lai­sil­le, Suo­mi­nen sa­noo.

Kun muu­ri on tut­kit­tu pe­rus­tuk­sia myö­ten, voi­daan lo­pul­li­nen kor­jaus­tar­ve mää­ri­tel­lä.

– Tar­vit­sem­me tä­män tie­don, jot­ta voim­me neu­vo­tel­la Mu­se­o­vi­ras­ton kans­sa ja kil­pai­lut­taa lo­pul­li­sen muu­rin­kor­jau­su­ra­kan, Pent­ti­nen sa­noo.

Ku­lu­van vuo­den osal­ta kus­tan­nu­sar­vio on 840 000 eu­roa, jos­ta suu­rim­mat erät ovat työ­maa­sil­ta ja paa­lu­tus (387 600 eu­roa), muu­rin­kor­jaus­työ (228 500 eu­roa) ja ura­koit­si­jan eril­li­nen tun­ti­työ (112 750 eu­roa).

Sum­mal­la ka­tet­ta­neen ai­na­kin osin myös muu­rin pe­rus­tus­ten kor­jaus sekä hu­le­ve­si­jär­jes­te­lyt.

– Kos­ka var­si­nai­sen muu­rin en­tis­tä­mi­sen työ­mää­rää ei voi vie­lä ar­vi­oi­da, en us­kal­la täs­sä vai­hees­sa haa­ru­koi­da koko hank­keen kus­tan­nuk­sia. Lop­pu­sum­ma lie­nee kui­ten­kin tois­ta mil­joo­naa eu­roa, Pent­ti­nen sa­noo.

 

Muu­rin kor­jaus on hi­das­ta kä­si­työ­tä, sil­lä ki­vet pu­re­taan yk­si­tel­len, do­ku­men­toi­daan ja la­do­taan myö­hem­min sa­maan muo­toon ta­kai­sin.

Ark­ki­teh­ti Suo­mi­nen muis­tut­taa, et­tä kirk­ko­la­ki suo­je­lee seu­ra­kun­tien van­ho­ja kir­kol­li­sia ra­ken­nuk­sia, joi­hin hau­taus­mai­den muu­rit rin­nas­te­taan. 

– Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, et­tei muu­rin ra­ken­nus­ta­paa ja ul­ko­muo­toa saa muut­taa. Pe­rus­tuk­sia ja muu­rin si­sään jää­viä ra­ken­tei­ta voi­daan sen si­jaan kor­ja­ta ja vah­vis­taa.

Muu­rin kor­jaus teh­dään tal­ven ai­ka­na sää­suo­jan al­la.

– Työ­maan pur­ku ja alu­een en­nal­lis­ta­mi­nen ta­pah­tuu ke­vään ku­lu­es­sa. Val­miik­si urak­ka saa­ta­neen ke­sän kor­val­la 2022, Pent­ti­nen ar­vi­oi.

Lue lisää aiheesta