JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kärsimystien pääosassa nähdään Tapani Kalliomäki, joka esitti Jeesusta myös 2016 ja 2012. Kuva: Markku Lehtinen

Kärsimystien pääosassa nähdään Tapani Kalliomäki, joka esitti Jeesusta myös 2016 ja 2012. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtunen

Kärsimystie Lahteen taas vuoden päästä – Jeesuksen nahkoihin palaava Tapani Kalliomäki odottaa väen­tun­gosta

27.3.2020
Janne Urpunen

Kär­si­mys­tie-näy­tel­mä pa­laa vii­den vuo­den tau­on jäl­keen Lah­den ka­tu­ku­vaan pää­si­äi­se­nä 2021. Pää­o­sas­sa näh­dään Lah­den kau­pun­gin­te­at­te­ris­ta tut­tu Ta­pa­ni Kal­li­o­mä­ki, joka esit­ti Jee­sus­ta myös 2016 ja 2012.

– Läh­din, kun pyy­det­tiin. Olen roo­liin yli-ikäi­nen, mut­ta hyvä, jos muut ovat eri miel­tä. On hie­no ko­ke­mus ol­la mu­ka­na sel­lai­ses­sa vä­en­pal­jou­des­sa, Kal­li­o­mä­ki ker­too.

Kär­si­mys­tie on näyt­te­li­jäl­le mo­nel­la ta­paa eri­koi­nen teh­tä­vä.

– Kol­lek­tii­vi­nen ko­ke­mus on ai­nut­laa­tui­nen. Har­voin la­val­la on niin pal­jon ylei­söä kuin täs­sä näy­tel­mäs­sä, joka kul­kee läpi kau­pun­gin ja kan­san. Mää­rää ei oi­kein hah­mo­ta en­nen lop­pu­koh­taus­ta, jos­sa nou­sen Ris­tin­kir­kon ka­tol­le.

Har­joi­tus­ru­pe­a­ma­kin on poik­keuk­sel­li­nen.

– Pa­lau­tan toi­min­not ja vuo­ro­sa­nat mie­leen edel­lis­vuo­sien vi­de­oil­ta. Teen ko­ti­läk­syt mah­dol­li­sim­man hy­vin, et­tä oh­jaa­ja voi kes­kit­tyä muun po­ru­kan oh­jaa­mi­seen. Mu­ka­na on var­maan taas pal­jon uu­sia te­ki­jöi­tä, jot­ka vaa­ti­vat enem­män oh­jaa­jan huo­mi­o­ta.

Si­vuo­sat täy­te­tään har­ras­ta­ja­näyt­te­li­jöil­lä, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män työn­te­ki­jöil­lä sekä muil­la va­paa­eh­toi­sil­la. Kaik­ki­aan tuo­tan­toon tar­vi­taan 150–200 va­paa­eh­toi­sia.

Va­paa­eh­toi­nen lie­nee myös kol­mes­ti kie­kai­se­van ku­kon roo­lis­sa toi­sen ker­ran näh­tä­vä Au­gus­to, kent­tä­piis­pa Pek­ka Sär­ki­ön ko­ti­ka­na­lan maa­ti­ais­su­kui­nen täh­ti.

Näy­tel­män oh­jaa kol­man­nen ker­ran Pet­ri Lis­ki.

– Sa­mal­la kaa­val­la tie­tys­ti men­nään, mut­ta jon­kun ver­ran mie­his­tön­vaih­dok­sia on odo­tet­ta­vis­sa. Van­ho­ja on ky­sel­ty mu­kaan ja kiin­nos­tus­ta on pal­jon, mut­ta muu­tok­sia vä­ki­sin­kin tu­lee, kun osa vä­es­tä on niin iä­käs­tä. Oh­jaa­ja­na mi­nua tie­tys­ti kiin­nos­taa, min­kä­lai­sia uu­sia voi­mia ja sä­vy­jä po­ruk­kaan saa­daan, Lis­ki sa­noo.

Muu­tok­sia tu­lee myös näy­tel­män mu­siik­kiin.

– Kul­ku­een, jos­sa kan­sa lau­laa esiin­ty­jien mu­ka­na, vir­si­va­li­koi­maa tar­kas­te­taan. Miik­ka Kal­li­on kans­sa tut­kail­laan yh­teis­työs­sä vie­lä myös sitä, min­kä­lai­set or­kes­te­ri­re­surs­sit meil­lä on käy­tet­tä­vis­sä.

Jee­suk­sen vii­mei­nen mat­ka käy kau­pun­gin­ta­lol­ta Ris­tin­kir­kol­le, mis­sä esi­te­tään näy­tel­män lop­pu­koh­taus: ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen ja ylös­nou­se­mus. Koh­tauk­sia näh­dään myös Ma­ri­an­ka­dun puis­tos­sa, hak­ka­pe­liit­ta­pat­saal­la, kaup­pa­to­ril­la, Ma­ri­an­ka­dun ja Va­pau­den­ka­dun kul­mas­sa sekä Ris­ti­kir­kol­le nous­ta­es­sa Ma­ri­an­ka­dun mä­es­sä.

Näy­tel­män on kä­si­kir­joit­ta­nut oh­jaa­jan isä Paa­vo Lis­ki. Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on päät­tä­nyt va­ra­ta ta­lou­sar­vi­oon­sa 70 000 eu­roa ka­tu­näy­tel­män tuo­tan­toon.

Kär­si­mys­tie on esi­tet­ty Lah­des­sa 2000, 2001, 2003, 2004, 2012 ja 2016.

Lue lisää aiheesta