JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

“Kaikki lähtee asukkaista” – Kärpäsen yhtei­söl­li­sistä toimin­noista halutaan pysyviä

24.9.2020
Janne Urpunen

Lah­den Kär­pä­sen kau­pun­gi­no­sas­sa on käyn­nis­ty­nyt hy­vin­voin­ti- ja osal­li­suus­han­ke Yh­tei­sö­kär­pä­nen. Pro­jek­tin ta­voit­tee­na on li­sä­tä asuk­kai­den hy­vin­voin­tia sekä vä­hen­tää yk­si­näi­syyt­tä yh­tei­söl­li­syy­den ja osal­li­suu­den kei­noin. Liik­keel­le läh­de­tään asuk­kai­den toi­vei­den ja tar­pei­den kuu­le­mi­ses­ta.

– Kes­ki­viik­koi­sin olem­me Ar­vo-kär­ryn kans­sa Kär­pä­sen kir­jas­ton lä­het­ty­vil­lä kel­lo 10–11.30. Tar­jol­la on kah­via ja jut­tu­seu­raa. Hank­keen työn­te­ki­jä kuun­te­lee asuk­kai­ta ja ot­taa ylös ide­oi­ta, ker­too pro­jek­tia koor­di­noi­van Lah­den Di­a­ko­ni­a­lai­tok­sen yh­tei­sö­ke­hit­tä­jä Tiia Niu­ra­nen.

Niu­ra­sen mu­kaan elo­kuun alus­sa käyn­nis­ty­nyt Yh­tei­sö­kär­pä­nen on saa­nut asuk­kail­ta hy­vän vas­taa­no­ton.

– Mo­nen­lai­sia toi­vei­ta on kes­kus­te­luis­sa tul­lut esil­le. Asuk­kai­den oma kiin­nos­tus toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen on ilah­dut­ta­nut po­si­tii­vi­ses­ti.

En­sim­mäi­set ku­kat kuk­ki­vat jo. Nuor­ten toi­vees­ta Met­sä­kan­kaan nuo­ri­so­ti­las­sa on jo aloit­ta­nut 18–29-vuo­ti­ail­le tar­koi­tet­tu nuor­ten ai­kuis­ten kort­te­li­kah­vi­la. Kah­vi­la on avoin­na tors­tai­sin kel­lo 17–20.

– Suun­nit­teil­la on myös kai­ke­ni­käi­sil­le asuk­kail­le avoin kort­te­li­kah­vi­la, Niu­ra­nen sa­noo.

Leik­ki­kent­tät­ref­fit käyn­nis­ty­vät maa­nan­tai­na 28. syys­kuu­ta vuo­roin Ka­sa­kan­puis­ton eli kir­kon puis­ton leik­ki­a­lu­eel­la ja “Muu­mi-puis­tos­sa” Män­nis­tön­rin­teen leik­ki­a­lu­eel­la.

– Lap­set saa­vat toi­sis­taan leik­ki­seu­raa ja van­hem­pien on mah­dol­lis­ta tu­tus­tua ja ta­va­ta toi­si­aan. Hank­keen puo­les­ta tar­jo­taan kah­vit ja pil­li­me­hut.

Lo­ka­kuus­sa käyn­nis­tyy yh­tei­sö­val­men­nus alu­een di­a­ko­ni­a­työn asi­ak­kail­le.

– Tar­koi­tus on li­sä­tä asi­ak­kai­den voi­ma­va­ro­ja ja toi­mi­juut­ta. Toi­mi­juu­den vah­vis­ta­mi­sen myö­tä syn­tyy toi­vot­ta­vas­ti li­sää yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa.

Di­a­ko­ni­an li­säk­si pro­jek­ti saa apua et­si­väs­tä nuo­ri­so­työs­tä.

– Nuo­rel­le, jol­la on vä­hän ka­ve­rei­ta, voi ol­la kor­kea kyn­nys läh­teä kai­kil­le avoi­meen ryh­mään. Eri­lai­sia toi­min­to­ja py­ri­tään luo­maan niin, et­tä jo­kai­sel­la oli­si ryh­mä, jon­ne oli­si tur­val­lis­ta ja mu­ka­va men­nä.

Ikäih­mis­ten toi­min­to­ja­kin käyn­nis­tel­lään.

– Ikäih­mi­set ovat toi­vo­neet ai­na­kin yli­su­ku­pol­vis­ta toi­min­taa. Kat­so­taan, mi­ten se saa­daan ko­ro­na-ai­ka­na rul­laa­maan.

Di­a­ko­ni­a­lai­tok­sen ja Lah­den kau­pun­gin Yh­tei­sö­kär­pä­nen-han­ke kes­tää vuo­den. Sen on mää­rä ol­la vas­ta al­ku­pauk­ku. Yh­tei­söl­li­sis­tä toi­min­nois­ta ha­lu­taan teh­dä Kär­pä­ses­sä py­sy­viä.

– Käyn­nis­ty­viä toi­min­to­ja ei vedä pro­jek­ti­työn­te­ki­jä, vaan asuk­kaat. Sil­loin toi­min­to­jen jat­ku­mi­nen ei ole pro­jek­tin kes­tos­ta kiin­ni, Niu­ra­nen to­te­aa.

Hän sa­noo hank­keen ole­van pait­si toi­vei­den ko­ko­a­ja myös toi­min­to­jen mah­dol­lis­ta­ja.

– Kaik­ki läh­tee asuk­kais­ta. Toi­min­ta tu­lee ole­maan hei­dän nä­köis­tään. Meil­tä saa apua toi­min­to­jen suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen. Et­sim­me tar­vit­ta­via ti­lo­ja. Ti­lo­ja on­kin alu­eel­la hy­vin. Kir­jas­toa saa­daan tosi hy­vin käyt­töön ja nuo­ri­so­ti­lan saim­me käyt­töön sa­ma­na päi­vä­nä, kun ti­laa ky­syim­me. Di­a­ko­ni­a­lai­tok­sen Tee­mun­ta­lol­la toi­mi­van päi­vä­ko­ti Tee­mu­lan ti­lo­ja on mah­dol­lis­ta saa­da il­ta­käyt­töön.

Yh­tei­sö­ke­hit­tä­jä Tiia Niu­ra­nen huo­maut­taa, et­tä asuk­kai­den hy­vin­voin­ti hyö­dyt­tää jo­kais­ta toi­mi­jaa alu­eel­la. Hän ha­lu­aa ak­ti­voi­da yh­tei­seen hy­vään myös Kär­pä­sen alu­een yri­tyk­siä ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­ta.

– Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton Lah­den yh­dis­tys, Lah­den nuo­ri­so­pal­ve­lut ja Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta toi­mi­vat jo ak­tii­vi­ses­ti alu­eel­la ja ovat jo mu­ka­na. Mui­ta toi­mi­joi­ta kon­tak­toi­daan syk­syn ai­ka­na. Toi­vee­na on, et­tä jo­kai­nen alu­een toi­mi­ja ha­lu­ai­si jol­lain ta­val­la osal­lis­tua Kär­pä­sen alu­een yh­tei­söl­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen, Niu­ra­nen sa­noo.

Lue lisää aiheesta