JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Elämäni biisi -ohjelmasta tuttu JP Leppäluoto on tottunut esittämään raskaampia ja kevyempiä joululauluja. Hän esiintyy Joulukylässä lauantaina 16.12. kello 18. Kuva: Warner Music Live

Elämäni biisi -ohjelmasta tuttu JP Leppäluoto on tottunut esittämään raskaampia ja kevyempiä joululauluja. Hän esiintyy Joulukylässä lauantaina 16.12. kello 18. Kuva: Warner Music Live

Warner Music Live

JP Leppäluoto, Arja Koriseva, piispa Mari Parkkinen… Lahden Joulukylä on moni­puo­linen sekä maksuton ­puuroa ja glögiä myöten

7.12.2023
Janne Urpunen

Lah­den Jou­lu­ky­läs­sä ja­e­taan tänä vuon­na il­mais­ta puu­roa pe­rin­tei­sen mak­sut­to­man glö­gin li­säk­si. Puu­ro­tar­joi­lus­ta vas­taa­vat Lah­den seu­ra­kun­nat sekä Jan­nen Lou­nas.

– Jos voi teh­dä hy­vää ja aut­taa, niin mikä jot­tei. Teem­me pa­ri­sa­taa lit­raa puu­roa. Omas­ta työs­tä en ota mi­tään, ja ha­lu­an eh­dot­to­mas­ti ol­la mu­ka­na ja­ka­mas­sa an­nok­sia, sa­noo Jan­nen Lou­naan yrit­tä­jä Jan­ne Ar­ti­ma.

Puu­roa on tar­jol­la maa­nan­tai­na 11. ja 18.12. kel­lo 17.30. An­nos­ta on mah­dol­lis­ta su­la­tel­la elä­vän mu­sii­kin tah­dis­sa. En­sim­mäi­sen puu­ro­het­ken vii­meis­te­lee Is­mo Haa­vis­to X-mas Blues Trio ja jäl­kim­mäi­sen Ar­ja Ko­ri­se­va.

Arja Koriseva nousee Joulukylän lavalle maanantaina 18.12. Kuva: Samuli Turunen

Arja Koriseva nousee Joulukylän lavalle maanantaina 18.12. Kuva: Samuli Turunen

Samuli Turunen

Yli 30 vuot­ta jou­lu­kon­sert­te­ja teh­nyt Ko­ri­se­va ker­too ole­van­sa to­del­la jou­luih­mi­nen. Jou­lu­keik­ko­ja hän odot­taa sik­si­kin, et­tä jul­kai­si pit­käs­tä ai­kaa uu­den jou­lu­lau­lun: Jos vie­lä yh­den jou­lun.

– Lau­lu on Hel­sin­gin po­lii­si­soit­to­kun­nan ki­ta­ris­tin On­ni Lon­kan kä­si­a­laa. Olin soit­to­kun­nan so­lis­ti­na, kuu­lin lau­lun ja ihas­tuin iki­hy­vik­si. Tyk­kään sii­tä ihan hir­ve­äs­ti ja sen myös­kin Lah­des­sa esi­tän, Ko­ri­se­va sa­noo.

Suo­sik­ki­ar­tis­ti tu­lee to­ril­le iloi­sel­la tont­tu­mei­nin­gil­lä.

– To­ril­la on mah­dol­li­suus esit­tää reip­pai­ta, iloi­sia, tont­tui­si­a­kin lau­lu­ja. Va­lit­sen lau­lu­ja, joi­ta ih­mi­set voi­vat mah­dol­li­sim­man pal­jon lau­laa mu­ka­na. Tut­tu­ja lau­lu­ja, jot­ka he­rät­tä­vät jou­lui­sia aja­tuk­sia ja tuo­vat jou­lu­miel­tä.

Han­nu Leh­to­nen 9.12., Sami Pit­kä­mö 13.12., Jus­su Pöy­hö­nen 15.12. sekä JP Lep­pä­luo­to 16.12. kuu­lu­vat niin ikään Jou­lu­ky­län il­to­jen kär­kie­siin­ty­jiin. Kei­kat al­ka­vat kel­lo 18.

Jou­lu­ky­lä käyn­nis­tyy kaup­pa­to­ril­la lau­an­tai­na 9.12. kel­lo 10 sa­lai­sen jou­lu­pa­ke­tin avauk­sel­la. Di­mit­ri Keis­ki ja Kat­ja Lu­kin-Keis­ki rok­kaa­vat kel­lo 12 ja 13. Avaus­päi­vä­nä to­ril­la on ta­vat­ta­vis­sa myös Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Mari Park­ki­nen. Piis­pa nou­see oh­jel­ma­la­val­le noin kel­lo 15.30. Ky­sees­sä on piis­pan en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen esiin­ty­mi­nen Lah­des­sa.

Mari Parkkinen vierailee ensimmäistä kertaa piispana Lahdessa 9.12. Kuva: Mikkelin hiippakunta

Mari Parkkinen vierailee ensimmäistä kertaa piispana Lahdessa 9.12. Kuva: Mikkelin hiippakunta

Mikkelin hiippakunta

Kah­den­tois­ta päi­vän ai­ka­na la­val­la näh­dään lu­kui­sia pai­kal­li­sia esiin­ty­jiä, ku­ten Möy­sän nuo­ri­so­seu­ra, Duo Kar­hos, Tuu­ba­ki­ma­lai­nen, Ma­tit ja Mai­jat, Muk­ku­lan Har­moo­ni­li­kat, Vil­la­ge Ten, La­hen Uket, Lah­den kau­pun­gin Hou­se­band, Toh­to­ri Ni­ku­la ja Hiip­pa­la­kit sekä Lah­den Mu­siik­ki­o­pis­ton lap­si­kuo­ro.

Lau­an­tai­na 16.12. kel­lo 10.30 oh­jel­mas­sa on Lah­den kau­pun­gin ur­hei­lun ja kult­tuu­rin tun­nus­tus­pal­kin­to­jen jako.

Kansainvälistä uraa tekevä lahtelainen bluesmestari Ismo Haavisto esittää trionsa kanssa Joulukylässä jouluohjelmistoaan. Kuva: Sami Auvinen

Kansainvälistä uraa tekevä lahtelainen bluesmestari Ismo Haavisto esittää trionsa kanssa Joulukylässä jouluohjelmistoaan. Kuva: Sami Auvinen

Sami Auvinen

Oh­jel­ma on mo­ni­puo­lis­ta ja sitä on pal­jon. Jou­lu­ky­lää juon­ta­va Tii­na Kul­ma­lah­ti sa­noo­kin, et­tä Lah­des­sa on yk­si Suo­men oh­jel­mal­li­sim­mis­ta jou­lu­to­reis­ta.

– Eh­kä jopa yk­si Eu­roo­pan oh­jel­mal­li­sim­mis­ta. Meil­lä on mak­su­ton­ta oh­jel­maa kai­ke­ni­käi­sil­le. Moni jou­lu­to­ri on Eu­roo­pas­sa mak­sul­li­nen, vaik­ka oh­jel­maa ei oli­si­kaan. Tal­lin­nas­sa il­mais­ta oh­jel­maa on, mut­ta oh­jel­ma on il­ta­pai­not­teis­ta ja ti­vo­li­lait­teet mak­sul­li­sia. Lah­des­sa myy­jil­lä on myös suh­teel­li­ses­ti mo­ni­puo­li­sem­pi va­li­koi­ma myy­tä­vää kuin Tal­lin­nas­sa tai Ber­lii­nis­sä, jois­sa mel­kein joka ko­jus­sa myy­dään sa­maa, hän pe­rus­te­lee.

Myy­jä to­ril­la on yli 40, uu­sia ja van­ho­ja. Kul­ma­lah­den mu­kaan kylä elää ja ke­hit­tyy koko ajan.

– Joka vuo­si tuo­daan ky­lään uut­ta ja opi­taan uut­ta. Oh­jel­maa vaih­tuu, mut­ta on myös vuo­des­ta toi­seen py­sy­viä oh­jel­ma­nu­me­roi­ta, ku­ten sei­mi­het­ki kel­lo 17. Py­sy­vät ele­men­tit luo­vat pe­rin­tei­tä. Sei­mi ja jou­lu­puk­ki mah­tu­vat sa­mal­le to­ril­le.

Jou­lu­puk­ki on pai­kal­la ar­ki­sin kel­lo 17–19 ja vii­kon­lop­pui­sin aa­mu­kym­me­nes­tä al­ka­en. Sun­nun­tai­na 10. ja 17.12. ky­läs­sä on mah­dol­lis­ta näh­dä aa­se­ja ja al­pa­koi­ta kel­lo 10­–14 (sää­va­raus).

– Tie­dän per­hei­tä, jot­ka tu­le­vat jou­lu­ky­lään use­am­pa­na päi­vä­nä, kun lap­set viih­ty­vät siel­lä niin hy­vin il­man, et­tä kai­kes­ta pi­täi­si mak­saa. Nuo­ti­o­pai­kal­le on mah­dol­lis­ta tuo­da omat gril­lat­ta­vat ja muut eväät. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta jou­lu­ky­lään viih­ty­mään ja ais­ti­maan jou­lun tun­nel­maa, Kul­ma­lah­ti to­te­aa.

Jou­lu­ky­lä on au­ki joka päi­vä 9.–20.12. kel­lo 10–19. Vilk­kain­ta oh­jel­ma-ai­kaa ar­ki­sin ovat kel­lo 10–12 ja kel­lo 17–19 vä­li­set tun­nit. Vii­kon­lop­pui­sin Jou­lu­ky­läs­sä ta­pah­tuu aa­mus­ta il­taan.

Tu­tus­tu Lah­den Jou­lu­ky­lään tar­kem­min osoit­tees­sa lah­den­jou­lu­ky­la.fi

Lue lisää aiheesta