JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Joutjärven kirkosta ei olla luopumassa" – kiin­teis­töjen karsimiseen tähtäävä selvitystyö on Lahden seura­kun­nissa puolimatkan krouvissa

Lahden seurakuntayhtymässä on otettu etäisyyttä ulkopuolisten konsulttien ehdotukseen luopua Joutjärven kirkosta. Tavoitteena on pikemminkin keskittää toimintaa kirkkoihin ja kappeleihin. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seurakuntayhtymässä on otettu etäisyyttä ulkopuolisten konsulttien ehdotukseen luopua Joutjärven kirkosta. Tavoitteena on pikemminkin keskittää toimintaa kirkkoihin ja kappeleihin. Kuva: Markku Lehtinen

29.6.2020
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä ha­lu­aa lei­ka­ta kiin­teis­tö­ku­lu­ja 30 pro­sen­til­la vuo­teen 2026 men­nes­sä. Ta­voit­teen to­teut­ta­mi­sek­si on pe­rus­tet­tu kiin­teis­tö­työ­ryh­mä, jol­ta odo­te­taan syk­syl­lä esi­tyk­siä pal­ve­lu­ver­kon kar­si­mi­sek­si.

Ke­sä­kuus­sa työ­ryh­mä an­toi vä­li­ra­por­tin ja jul­kai­si pi­non sel­vi­tyk­siä. Vä­li­ra­por­tin eh­kä mie­len­kiin­toi­sin­ta an­tia on niin kut­sut­tu "sal­ku­tus", jos­sa seu­ra­kun­ta­yh­ty­män 97 ra­ken­nus­ta on luo­ki­tel­tu muun mu­as­sa toi­mi­vuu­den, si­jain­nin, pe­rus­kor­jaus­tar­peen sekä ta­lou­del­lis­ten kri­tee­rien pe­rus­teel­la.

Yl­lä­pi­det­tä­vien (A-salk­ku) sekä yl­lä­pi­det­tä­vien ja ke­hi­tet­tä­vien (B-salk­ku) jou­kos­sa on niin seu­ra­kun­ta­ta­lo­ja kuin lei­ri­kes­kuk­si­a­kin. Suun­ni­tel­mal­li­ses­ti luo­vu­tet­ta­vien jouk­koon (C-salk­ku) kuu­lu­vat esi­mer­kik­si Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kus, Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lo, Met­sä­pel­lon ja Har­ju­na­lus­tan seu­ra­kun­ta­ko­dit, Kirk­ko­ka­tu 7 sekä Ar­ra­ma­ja Nas­to­las­sa. Heti luo­vu­tet­ta­vien jouk­koon (D-salk­ku) lu­keu­tuu muun mu­as­sa Met­sä­nie­men maja. C- ja D-sal­kut ei­vät vie­lä yh­teen­las­ket­tu­na­kaan täy­tä sääs­tö­ta­voi­tet­ta.

Luo­kit­te­lu on tar­koi­tet­tu työ­ka­luk­si ei­kä se siis ole vie­lä esi­tys kiin­teis­tö­ver­kon kar­si­mi­sek­si. Kiin­teis­tö­työ­ryh­mää joh­ta­van Kari Es­ke­li­sen mu­kaan lo­pul­li­nen esi­tys täs­men­tyy syk­syn ai­ka­na yh­tei­sel­le kirk­ko­neu­vos­tol­le an­net­ta­vas­sa lop­pu­ra­por­tis­sa. Yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to lo­pul­ta päät­tää kiin­teis­töis­tä ja ti­lois­ta jou­lu­kuus­sa.

– On hyvä val­mis­tau­tua sii­hen, et­tä muu­tok­sia on tu­los­sa. Ai­ka­jän­ne on usei­ta vuo­sia, jo­ten so­peu­tu­mi­sel­le­kin jää ai­kaa, Es­ke­li­nen sa­noo.

E-salk­kuun on si­joi­tet­tu suo­je­lun pii­ris­sä ole­via ra­ken­nuk­sia: kirk­ko­ja ja kel­lo­ta­pu­lei­ta, lei­ri­kes­kus­ten his­to­ri­al­li­sia ra­ken­nuk­sia sekä muun mu­as­sa hau­taus­mai­den kap­pe­lit. Vä­li­ra­por­tis­sa ei juu­ri­kaan kä­si­tel­lä kirk­ko­ja, ja toi­saal­ta kiin­teis­tö­suun­ni­tel­mas­sa­kin toi­min­taa kes­ki­te­tään kirk­koi­hin ja kap­pe­lei­hin. Tar­koit­taa­ko tämä, et­tä jul­ki­sen kes­kus­te­lun koh­tee­na ol­lees­ta Jout­jär­ven kir­kos­ta ei ol­la luo­pu­mas­sa?

– Jout­jär­ven kir­kos­ta ei ol­la luo­pu­mas­sa, Es­ke­li­nen sa­noo.

Es­ke­li­sen mu­kaan kirk­ko­jen haas­tee­na on nii­den ke­hit­tä­mi­nen.

– Voi­si­ko kirk­ko­ti­lo­ja muo­ka­ta si­ten, et­tä nii­tä voi­si käyt­tää ny­kyis­tä mo­ni­puo­li­sem­min? Tämä vä­hen­täi­si muu­ta ti­la­tar­vet­ta.

Lah­den seu­ra­kun­nil­la on tois­tai­sek­si vain vii­si vuok­ra­ti­laa. Se on oi­ke­as­taan häm­mäs­tyt­tä­vän vä­hän.

Omil­la ti­loil­la on pit­kät pe­rin­teet, ja seu­ra­kun­tien ko­ko­a­va hen­gel­li­nen toi­min­ta on ta­pah­tu­nut ai­na ra­ken­nuk­sis­sa. Kari Es­ke­li­sen mu­kaan kir­kot ja muut seu­ra­kun­tien ti­lat ovat myös vies­ti­neet paik­ka­kun­ta­lai­sil­le läs­nä­o­los­ta ja sa­mal­la luo­neet pai­kal­lis­ta iden­ti­teet­tiä.

– Vä­es­tö­ra­ken­ne ja asui­na­lu­eet ovat muut­tu­neet ja ih­mi­set liik­ku­vat nyt ai­em­paa enem­män. Ra­ken­nus­ten kaut­ta jä­sen­ty­vän yh­tei­söl­li­syy­den rin­nal­le on syn­ty­nyt yh­tei­söl­li­syyt­tä, joka on ko­koon­tu­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta elas­tis­ta, Es­ke­li­nen ar­vi­oi.

– Seu­ra­kun­tien on ol­ta­va läs­nä siel­lä, mis­sä ih­mi­set ovat. Vuok­ra­ti­lat tuo­vat tä­hän jous­ta­vuut­ta. Vuok­raa­mis­ta voi­daan li­sä­tä vii­meis­tään, kun omien kiin­teis­tö­jen ja ti­lo­jen mää­rä su­pis­tuu.

Lei­ri­kes­kuk­sia poh­ti­neen työ­ryh­män vä­li­ra­por­tis­sa en­na­koi­daan, et­tä ta­lou­del­li­sin rat­kai­su lie­nee yk­si iso lei­ri­kes­kus, jos­sa voi­si ol­la sa­ma­nai­kai­ses­ti usei­ta lei­re­jä. Ylei­set ti­lat pal­ve­li­si­vat kaik­kia ja vain ma­joi­tus­ti­lat oli­si­vat eriy­tet­ty.

– On sel­vää, et­tä lei­ri­kes­kus­ten mää­rä vä­he­nee tu­le­vai­suu­des­sa. Kun ta­voit­tei­na ovat hyvä si­jain­ti, käy­tön mo­ni­puo­li­suus ja te­hok­kuus, hy­väl­lä pai­kal­la si­jait­se­va suu­ri yk­sik­kö tar­jo­aa par­haat mah­dol­li­suu­det, sa­noo Es­ke­li­nen.

Lei­ri­kes­kus­ten koh­dal­la tar­kas­tel­laan vie­lä mark­ki­na-ar­vo­ja sekä mah­dol­li­suuk­sia maan­käy­tön ke­hit­tä­mi­sek­si.

On­ko vii­del­lä pai­kal­lis­seu­ra­kun­nal­la yhä toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set, vai ai­o­taan­ko nii­tä esi­mer­kik­si yh­dis­tel­lä?

– Pai­kal­lis­seu­ra­kun­nil­la on tu­le­vai­suu­des­sa­kin koh­tuul­li­sen hy­vät toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set, kos­ka seu­ra­kun­nat elä­vät pai­kal­li­ses­ta iden­ti­tee­tis­tä. Ih­mi­set kuu­lu­vat mie­luum­min pie­niin hen­gel­li­siin yh­tei­söi­hin kuin kym­me­nien tu­han­sien jä­sen­ten seu­ra­kun­tiin.

Es­ke­li­sen mu­kaan vaih­to­eh­to­ja kui­ten­kin sel­vi­tel­lään.

Lue lisää aiheesta

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Uutiset
14.10.2020

Hollolan kiin­teis­töst­ra­te­gi­assa otettiin aikalisä – valtuusto jätti asian pöydälle

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Uutiset
13.10.2020

Lahden luovu­tet­ta­vien listalla tois­ta­kym­mentä kohdetta, etupäässä seura­kun­ta­ta­loja ja leiri­paik­koja – katso kuvat

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
24.9.2020

Hollolan seurakunnan tiloihin esitetään reippaita vähennyksiä – vaikutukset tuntuvat myös Kärkölässä, Kuhmoisissa ja Padasjoella

Uutiset
29.6.2020

"Joutjärven kirkosta ei olla luopumassa" – kiin­teis­töjen karsimiseen tähtäävä selvitystyö on Lahden seura­kun­nissa puolimatkan krouvissa

Mielipiteet
8.3.2020

Terveet ja toimivat tilat – kiin­teis­töjen ruotiminen on herättänyt myös paljon toiveik­kuutta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover