JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuva ja kuvankäsittely: Markku Lehtinen

Kuva ja kuvankäsittely: Markku Lehtinen

Joka viides diako­ni­a­työn asia­kas­ta­paa­minen Lahdessa koskee koro­nak­riisiä – "Ko­ro­nan vai­ku­tuk­set tu­le­vat var­mas­ti nä­ky­mään meil­lä myö­hem­min"

Mie­len­ter­veyt­tä kuor­mit­taa ti­lan­teen pit­kit­ty­mi­nen ja epä­var­muus tu­le­vas­ta. Kir­kon kes­kus­te­lu­a­vus­sa työ­i­käis­ten yh­tey­de­no­tot ovat li­sään­ty­neet.

5.11.2020
Teemu Leppänen

Ko­ro­nak­rii­sin vai­ku­tuk­set nä­ky­vät sel­väs­ti di­a­ko­ni­a­työs­sä Lah­des­sa. Seu­ra­kun­ta­yh­ty­män di­a­ko­ni­a­työn ti­las­toi­hin on ker­ty­nyt tä­hän men­nes­sä 1 070 asi­a­kas­kon­tak­tia ko­ro­nak­rii­siin liit­ty­en. Se on 19 pro­sent­tia kai­kis­ta maa­lis­kuus­ta läh­tien ti­las­toi­duis­ta asi­a­kas­kon­tak­teis­ta.

Ti­las­tois­sa on alu­eel­lis­ta vaih­te­lua. Esi­mer­kik­si Lau­neen di­a­ko­ni­a­työn asi­a­kas­kon­tak­teis­ta 27 pro­sent­tia on liit­ty­nyt ko­ro­naan.

– Ylei­nen ha­vain­to niin meil­lä kuin muil­la­kin toi­mi­joil­la on, et­tä ne, joil­la on men­nyt huo­nos­ti en­nen­kin, ovat kär­si­neet ti­lan­tees­ta eni­ten, to­te­aa Lau­neen seu­ra­kun­nan joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Eli­sa Lin­ko­la.

Ko­ro­nak­rii­siin liit­ty­vis­tä ta­pauk­sis­ta joka nel­jän­nes­sä yh­tey­de­no­tos­sa kyse oli ta­lou­teen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Vai­ku­tuk­sia mie­len­ter­vey­teen ei ti­las­tos­sa erik­seen ero­tel­la muis­ta ter­vey­teen ja sai­rau­teen liit­ty­vis­tä ta­paa­mi­sis­ta, mut­ta di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­den vas­tauk­sis­sa se kui­ten­kin nä­kyy. Kir­kon­seu­tu ky­syi lah­te­lais­seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöil­tä, mi­ten krii­si on nä­ky­nyt eri­tyi­ses­ti mie­len­ter­vey­teen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

– Kyl­lä­hän ko­ro­na nä­kyy ja kuu­luu joka puo­lel­la. Ih­mis­ten yk­si­näi­syys ja jon­kin­lai­nen epä­var­muus tu­le­vas­ta hei­jas­tu­vat vas­taa­no­toil­la ja kes­kus­te­luis­sa. On­gel­mat liit­ty­vät usein­kin ta­lou­del­li­seen ah­din­koon ja pel­koon tu­le­vas­ta. Myös sai­ras­tu­mi­sen pel­koa on, ker­too Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Jaa­na Hy­vä­ri­nen.

Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­tiyh­ty­män psy­ko­so­si­aa­lis­ten pal­ve­lu­jen tu­lo­sa­lu­e­joh­ta­ja Heli Pel­to­la ker­too, et­tä ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia ei ole mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­ta­nut mie­len­ter­veys­pe­rus­teis­ten käyn­tien ky­syn­tään tai tar­jon­taan pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa tai eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa.

Kir­kon kes­kus­te­lu­a­puun ko­ro­na­ti­lan­ne on puo­les­taan tuo­nut uu­sia yh­tey­de­not­ta­jia ja jon­kin ver­ran li­sän­nyt yh­teyt­tä ot­ta­vien työ­i­käis­ten mää­rää, ker­too joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Jaa­na Grön­dahl, joka or­ga­ni­soi päi­vys­tys­toi­min­taa Lah­den ja Hei­no­lan alu­eil­la.

Kes­kus­te­lu­a­puun ot­ta­vat yh­teyt­tä eni­ten työ­i­käi­set ja van­huk­set. Al­le 18-vuo­ti­ai­den osuus on pie­ni.

– Työ­i­käi­sil­lä haas­tee­na ovat ol­leet työt­tö­myys ja lo­mau­tuk­set sekä li­sään­ty­neet pa­ri­suh­tei­den ja per­hei­den on­gel­mat.

Van­hus­ten haas­teet liit­ty­vät yk­si­näi­syy­teen, ter­vey­den­huol­lon toi­mi­mat­to­muu­teen esi­mer­kik­si kii­reet­tö­mään hoi­toon pää­sys­sä sekä per­heyh­tey­den heik­ke­ne­mi­seen, kun lap­set ja lap­sen­lap­set ei­vät voi tul­la vie­rai­lul­le.

– Kai­kil­la mie­len­ter­veyt­tä kuor­mit­taa ti­lan­teen pit­kit­ty­mi­nen ja epä­var­muus tu­le­vas­ta, Grön­dahl sa­noo.

Yh­tey­de­not­to­ja on tul­lut nyt myös Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uh­reil­ta. Päi­vys­tä­jil­le on laa­dit­tu val­ta­kun­nal­li­set oh­jeet koh­taa­mi­sen avuk­si.

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­den vas­taus­ten pe­rus­teel­la syk­syn tul­tua ko­ro­na­vä­sy­mi­nen on toi­sil­la li­sään­ty­nyt, mut­ta toi­saal­ta ti­lan­tee­seen on jo to­tut­tu.

– Ikäih­mi­set ovat ol­leet ar­ko­ja tu­le­maan si­sä­ti­loi­hin. On epä­tie­toi­suut­ta ja ar­kuut­ta, mitä voi ja saa teh­dä, Lin­ko­la to­te­aa.

– Ke­vääl­lä ti­lan­ne oli mie­les­tä­ni pa­hem­pi, ja kun ke­säl­lä kiel­lot vä­hän höl­tyi­vät, se an­toi jo vä­hän toi­voa pa­rem­mas­ta. Syk­syl­lä ih­mi­set osaa­vat toi­mia jo ke­vääl­lä tul­lei­den oh­jei­den poh­jal­ta, ja toi­mi­mi­nen ei ole niin vie­ras­ta enää, Hy­vä­ri­nen sa­noo.

Pi­me­äs­tä va­loon -kon­sert­ti jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 15.11. klo 18 Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la yh­teis­työs­sä päi­jät­hä­mä­läis­ten mie­len­ter­veys­jär­jes­tö­jen ja Su­ru­nau­ha ry:n kans­sa. Mi­ka­el Saa­ri lau­lu, Miik­ka Kal­lio pi­a­no, Ris­to Kaa­ki­nen puhe.

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­den ha­vain­to­ja ko­ro­na­vuo­den vai­ku­tuk­sis­ta ih­mis­ten mie­leen

”Al­kuun ih­mi­set jak­soi­vat tsem­pa­ta, mut­ta lop­pu­ke­säs­tä pu­heis­ta al­koi sel­väs­ti kuul­la ko­ro­na­vä­sy­myk­sen, joka pi­tää si­säl­lään myös yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­sen.”

”Ko­ro­nan vai­ku­tuk­set tu­le­vat var­mas­ti nä­ky­mään meil­lä myö­hem­min, kun kaik­ki omat ja muut avun­läh­teet on en­sin käy­tet­ty.”

”Ylei­nen tur­val­li­suu­den­tun­ne on hei­ken­ty­nyt, mikä vai­kut­taa var­sin­kin hen­ki­ses­ti hau­raim­pien tu­le­vai­suu­de­nus­koon.”

”Pel­ko­ja ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien riit­tä­mi­ses­tä ja esi­mer­kik­si mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen hei­ken­ty­mi­ses­tä en­ti­ses­tään
esiin­tyy.”

”Ti­lan­teen pit­kit­ty­es­sä osa ei jak­sa enää vä­lit­tää tur­va­oh­jeis­ta ja osa pel­kää ko­ro­naa en­tis­tä enem­män.”

Lue lisää aiheesta