JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lahdessa Kauneimmat Joululaulut toistetaan YouTube-kanavalla. Lähetykseen voi liittyä turvallisesti seurakunnan jakamasta linkistä.

Lahdessa Kauneimmat Joululaulut toistetaan YouTube-kanavalla. Lähetykseen voi liittyä turvallisesti seurakunnan jakamasta linkistä.

Huijarit häiritsivät Face­boo­kissa Kauneimpia Joulu­lau­luja

11.12.2020
Markus Luukkonen

Seu­ra­kun­tien ja Lä­he­tys­seu­ran jär­jes­tä­mät Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut -Fa­ce­book-ta­pah­tu­mat ovat jou­tu­neet hui­jau­sy­ri­tys­ten koh­teek­si. Ko­ro­nan ta­kia verk­koon siir­re­tyt jou­lu­lau­lu­ta­pah­tu­mat ovat ke­rän­neet run­saas­ti huo­mi­o­ta, osal­lis­tu­jia ja nä­ky­vyyt­tä. Sa­mal­la ne ovat hou­ku­tel­leet hui­ja­rit pai­kal­le.

Ri­kol­li­set teh­tai­le­vat kym­me­niä rin­nak­kai­sia Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut -va­le­ta­pah­tu­mia, joi­den tar­koi­tuk­se­na on saa­da va­ro­ma­ton käyt­tä­jä esi­mer­kik­si an­ta­maan luot­to­kort­ti­tie­ton­sa vää­riin kä­siin.

Hui­jau­sy­ri­tyk­siä oli eri­tyi­sen pal­jon 9.12. Tam­pe­reen seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­män verk­ko­ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä.

– Hui­ja­rit ja­koi­vat ta­pah­tu­man si­vul­la ja seu­ra­kun­nan Fa­ce­book-si­vul­la kom­men­teis­sa link­ke­jä ul­ko­puo­li­sil­le si­vus­toil­le, joil­la vaa­dit­tiin luot­to­kort­ti­tie­to­ja, jot­ta suo­ra­tois­to voi al­kaa. Ai­na­kin muu­ta­ma hen­ki­lö oli pää­ty­nyt luot­to­kort­ti­tie­to­jen an­ta­mi­seen. Ta­pauk­ses­ta ker­to­nut­ta opas­tet­tiin te­ke­mään ri­ko­sil­moi­tus ja sul­ke­maan kort­ti, sa­noo Tam­pe­reen seu­ra­kun­tien vies­tin­tä­joh­ta­ja Sami Kal­li­oi­nen.

Merk­ke­jä sa­man­lai­ses­ta toi­min­nas­ta näh­tiin myös Lah­den seu­ra­kun­tien Fa­ce­book-ti­lil­lä 29.11. Hoo­si­an­na-tuo­mas­mes­sun al­ka­mi­sa­jan­koh­ta­na. Ti­lil­le il­mes­tyi ly­hy­es­sä ajas­sa usei­ta ul­ko­puo­li­sil­le si­vus­toil­le vii­tan­nei­ta ta­pah­tu­ma­link­ke­jä. Lin­kit pois­tet­tiin ja nii­den lä­het­tä­jät es­tet­tiin no­pe­as­ti.

Lah­des­sa Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut tois­te­taan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la. Moni kat­so­ja löy­tää lä­he­tyk­set muu­al­ta kuin Fa­ce­book-lin­kin kaut­ta, ei­kä tie­toon ole tul­lut, et­tä ku­kaan kat­so­jis­ta oli­si eh­ti­nyt käyt­tää hui­jaus­tar­koi­tuk­ses­sa ja­et­tua link­kiä.

Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut ovat ai­na il­mai­sia, ja lah­joit­ta­mi­nen on va­paa­eh­toi­sia. Lä­he­tys­seu­ra on teh­nyt hui­jauk­sis­ta ri­ko­sil­moi­tuk­sen, il­mi­an­ta­nut Fa­ce­boo­kil­le hui­jau­sy­ri­tyk­siä ja on ol­lut yh­tey­des­sä Fa­ce­boo­kiin.

Ver­kos­sa ta­pah­tu­va tie­to­jen ka­las­te­lu on kas­va­va il­miö. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi ke­vääl­lä, et­tä sa­man­ta­pais­ten hui­jaus­ten koh­teik­si ovat jou­tu­neet muun mu­as­sa suo­ma­lai­set muu­si­kot, ku­ten Elas­ti­nen, Maus­te­ty­töt ja Mik­ko Jo­en­suu.

Vink­ke­jä va­le­ta­pah­tu­man tun­nis­ta­mi­seen

Jär­jes­tä­jä­nä on jo­kin muu taho kuin seu­ra­kun­ta, Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut tai Suo­men Lä­he­tys­seu­ra. Jär­jes­tä­jän Fa­ce­book-si­vua tar­kas­te­le­mal­la voi ar­vi­oi­da, et­tä kyse on esi­mer­kik­si oi­ke­as­ta seu­ra­kun­nan si­vus­ta.

Epäi­lyt­tä­viä ovat esi­mer­kik­si eng­lan­nin­kie­li­nen teks­ti tai link­ki, joka oh­jaa kir­jau­tu­mi­sen ta­ka­na ole­val­le si­vus­tol­le.

Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut -ti­lai­suu­det ovat ai­na il­mai­sia ja lah­joit­ta­mi­nen va­paa­eh­tois­ta. Lah­joit­taa voi ver­kos­sa osoit­tees­sa https://kau­neim­mat­jou­lu­lau­lut.fi/lah­joi­ta.

Suo­men Lä­he­tys­seu­ran ke­räys­lu­vat: Man­ner-Suo­mi RA/2020/3, voi­mas­sa 3.1.2020–31.12.2020, myön­net­ty 3.1.2020, Po­lii­si­hal­li­tus. Ah­ve­nan­maa: ÅLR 2019/6111, voi­mas­sa 2020, myön­net­ty 13.8.2019, Ah­ve­nan­maan maa­kun­ta­hal­li­tus. Ke­rä­tyt va­rat käy­te­tään vuo­sien 2020–2022 ai­ka­na Suo­men Lä­he­tys­seu­ran ul­ko­maan­työ­hön.

Lue lisää aiheesta