JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hollolan tervahanke etenee – neljän vuoden päästä keski­ai­kaisen kirkon katto saa omalla kylällä valmistetun suojan

27.4.2020
Janne Urpunen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan ter­va­han­ke ete­nee. Tar­koi­tus on saa­da Hol­lo­lan kes­ki­ai­kai­sen kir­kon ja Kuh­mois­ten kir­kon kat­to kä­si­tel­tyä omal­la, laa­duk­kaal­la hau­ta­ter­val­la. Hol­lo­lan pe­rin­ne­a­si­oi­den mo­ni­o­saa­ja Kari Rau­ha ko­lo­aa tois­ta vuot­ta män­ty­jä seu­ra­kun­nan ta­lous­met­sä­pals­tal­la Pa­ri­pel­lon lei­ri­kes­kuk­sen ta­ka­na.

– Hau­ta­ter­van te­ke­mi­nen vie nel­jä vuot­ta. En­sim­mäi­se­nä vuon­na män­nyt kuo­ri­taan mie­hen kor­keu­del­ta, seu­raa­va­na vuon­na pari met­riä kor­ke­am­mal­ta ja kol­man­te­na vie­lä kor­ke­am­mal­ta. Sit­ten kat­kais­taan puun elä­män­lan­ka ja puu kuo­lee. Sen jäl­keen puu on val­mis hau­taan pol­tet­ta­vak­si, Rau­ha ker­too.

Elä­män­lan­gak­si kut­su­taan run­gon poh­jois­puo­lel­le kuo­ri­mat­ta jä­tet­tyä koh­taa. Sitä pit­kin puu kul­jet­taa ra­vin­tei­ta, joi­ta tar­vi­taan pih­kan tuot­ta­mi­seen.

– Kun puu­ta vi­oi­te­taan kuo­ri­mal­la, se al­kaa kor­ja­ta it­se­ään. Se pyr­kii pih­kaa tuot­ta­mal­la kas­vat­ta­maan uu­den kuo­ren.

Män­ty­ter­va val­mis­te­taan polt­ta­mal­la kuo­ri­tut run­got ja van­hat ter­vas­kan­not mel­kein ha­pet­to­mas­sa ter­va­hau­das­sa. Vä­häs­sä ha­pes­sa pih­ka ei syty pa­la­maan, vaan va­luu ulos puu­ai­nek­ses­ta ter­va­na hau­dan poh­jal­le.

Suun­ni­tel­mis­sa on nel­jä var­si­nais­ta polt­toa, jois­ta tu­lee 2 400 lit­raa ter­vaa.

– En­sim­mäi­nen var­si­nai­nen polt­to ta­pah­tuu 2024. Hau­ta on hal­kai­si­jal­taan rei­lut kuu­si met­riä ja kah­des­ta kah­teen ja puo­leen met­riin kor­kea. Hau­taan tar­vi­taan noin 40 mot­tia män­tyä eli noin 160 run­koa.

En­sim­mäi­sen ko­e­pol­ton Rau­ha ja kump­pa­nit te­ki­vät ter­vas­kan­noil­la vii­me syk­sy­nä Hol­lo­las­sa sa­don­kor­juu- ja pe­rin­ne­päi­vä­nä.

– Syk­syl­lä ko­keil­laan uu­del­leen, jos ko­ro­na­ti­lan­ne sal­lii. Ter­van sie­lu­ne­lä­mäs­tä on hyvä pääs­tä jy­väl­le en­nen var­si­nais­ten polt­to­jen aloit­ta­mis­ta. Met­sä­no­mis­ta­jat, jot­ka ha­lu­a­vat eroon ter­vas­kan­nois­ta, voi­vat il­moit­tau­tua al­le­kir­joit­ta­neel­le. Ha­e­taan kan­not pois.

Hol­lo­lan ter­va­hau­ta on kir­kon­ky­län ta­lo­mu­se­oa­lu­een nur­kil­la. Ark­ki­teh­ti Ta­pa­ni Vuo­ri­sen suun­nit­te­le­ma toi­nen hau­ta tu­lee en­sim­mäi­sen vie­reen.

– Hol­lo­lan kir­kon kat­toon me­nee 2 000–2 500 lit­raa. Kuh­mois­ten kirk­koon me­nee vä­hän vä­hem­män. Kuh­moi­siin tu­lee oma ter­va­hau­ta. Ter­va­lit­ra mak­saa var­maan vii­ti­sen­tois­ta eu­roa. Kun kirk­ko­jen ka­tot on ter­vat­tu, olem­me vii­saam­pia sen suh­teen, on­ko ter­van val­mis­ta­mi­nen har­ras­tus­poh­jal­ta ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa.

Kau­pal­li­sen ter­van on­gel­ma on ol­lut Rau­han mu­kaan heik­ko laa­tu. Se on lii­an ohut­ta ja tup­paa va­lu­maan pois ka­tol­ta.

Tänä ke­vää­nä Rau­ha ai­koo saat­taa lop­puun ko­lo­a­mi­sen kak­kos­vai­heen ja aloit­taa vie­rei­sel­lä sa­ral­la uu­den yk­kös­vai­heen. Jot­ta val­mis­ta tu­li­si ajois­sa, tar­vi­taan apu­jouk­ko­ja.

– Har­mit­ta­van vä­hän on ol­lut tu­lok­kai­ta. Saat­taa ol­la, et­tä ko­ro­na vai­kut­taa. Lä­hin­nä tä­hän kuo­ri­mi­seen tar­vit­si­sin apua. Yk­sin mei­naa käy­dä ras­kaak­si. Nel­jäs­tä vii­teen tun­tiin tätä jak­saa ker­ral­laan en­nen kuin tu­lee väsy.

Si­nän­sä män­ty­jen ko­lo­a­mi­nen on ko­ro­na­puu­hai­lua par­haim­mil­laan. Ko­lot­ta­vat run­got ei­vät ole met­säs­sä vie­ri vie­res­sä. Suo­ja­e­täi­syys py­syy työs­ken­nel­les­sä huo­maa­mat­ta.

– Kan­nat­taa ot­taa roh­ke­as­ti yh­teyt­tä. Oman kuo­ri­ma­rau­dan tai pet­ke­leen voi ot­taa mu­kaan, mut­ta il­man­kin voi tul­la. Kyl­lä mi­nul­ta työ­ka­lu­ja löy­tyy.

Kari Rau­ha sa­noo, et­tä käyn­nis­sä oli­si hyvä ol­la eri­lai­ses­sa vai­hees­saan ole­vaa tuo­tan­toa niin, et­tä ter­vaa oli­si saa­ta­vil­la kirk­ko­jen kat­to­paa­nu­jen suo­jak­si ai­na, kun on tar­vis.

– Pe­rin­teel­le oli­si hyvä saa­da jat­koa, et­tä saa­daan vie­tyä tie­to­tai­toa tu­le­vil­le­kin su­ku­pol­vil­le. Pi­täi­si­kö sitä var­ten pe­rus­taa ihan yh­dis­tys, hän miet­tii.

Rau­ha suun­nit­te­lee myös pe­rin­teis­ten ter­va­tyn­ny­rei­den val­mis­ta­mis­ta.

– Sel­lai­sia 125-lit­rai­sia, jo­hon van­teet teh­dään kuu­sen­vit­sak­sis­ta.

Hol­lo­lan kir­kon au­rin­gon kor­ven­ta­ma ete­lä­la­pe tar­vit­see ter­vaus­ta 4–5 vuo­den vä­lein. Poh­jois­la­pet­ta ei ole vält­tä­mä­tön­tä kä­si­tel­lä yh­tä usein.

Seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Ko­kon mu­kaan Hol­lo­lan kir­kon ka­tol­le on le­vi­tet­ty ai­na os­to­ter­vaa.

– Tie­to­je­ni mu­kaan alu­eel­la ei ole ol­lut ter­va­hau­to­ja. Täl­lä seu­dul­la ei il­mei­ses­ti ai­na­kaan suu­res­sa mi­tas­sa tuo­tet­tu ter­vaa edes ter­van­pol­ton kul­ta-ai­koi­na.

Hy­vä­laa­tuis­ta val­mis­ter­vaa ei kuu­lem­ma mei­naa saa­da jär­ke­vään hin­taan.

– Suo­mes­sa pol­te­taan hy­vin vä­hän ter­vaa ky­syn­tään näh­den. Kun ta­va­raa on vä­hän suh­tees­sa ky­syn­tään, hin­ta nou­see kor­ke­ak­si, Kok­ko sa­noo.

Jos seu­ra­kun­ta saa oman tuo­tan­non rul­laa­a­maan, ei ta­va­ran suh­teen ol­la mark­ki­noi­den ar­moil­la.

– Hom­ma on tar­koi­tus saa­da toi­mi­maan niin, et­tä jon­kin­lai­nen mää­rä voi­daan polt­taa joka vuo­si. Kun ter­va on omas­ta ta­kaa, mei­dän tar­vit­see kil­pai­lut­taa ai­no­as­taan ter­vaus­työ.

Jot­ta ter­vaa voi­daan polt­taa vuo­sit­tain, pi­tää tuo­tan­non kier­ron ol­la yh­tä ai­kaa eri vai­heis­sa.

– Työ­mää­rä kas­vaa vuo­si vuo­del­ta, et­tä saa­daan kier­to käyn­tiin. Ko­lo­a­mi­nen pi­tää teh­dä näin ke­vääl­lä. Van­han kan­san mu­kaan ko­lous pi­tää ol­la teh­ty­nä sa­moi­hin ai­koi­hin kuin tou­ko­työt, Kok­ko muis­tut­taa.

Lue lisää aiheesta