JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan seurakunta käynnistää yt-neuvottelut, koska työ on tila­päi­sesti vähentynyt

Hollolassa etsitään säästöjä laaja-alaisesti, muun muassa henkilöstöstä ja kiinteistöistä. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Hollolassa etsitään säästöjä laaja-alaisesti, muun muassa henkilöstöstä ja kiinteistöistä. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

22.4.2020
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta käyn­nis­tää yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut, jot­ka voi­vat joh­taa työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mi­siin, lo­maut­ta­mi­siin tai osa-ai­kais­ta­mi­siin. Hol­lo­lan kirk­ko­neu­vos­to päät­ti neu­vot­te­lui­den aloit­ta­mi­ses­ta 21. huh­ti­kuu­ta.

Seu­ra­kun­nan tie­dot­teen mu­kaan edel­ly­tyk­set tar­jo­ta työ­tä ovat ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si ti­la­päi­ses­ti vä­hen­ty­neet, ei­kä koko hen­ki­lö­kun­nal­le voi­da jär­jes­tää muu­ta so­pi­vaa työ­tä tai työ­nan­ta­jan tar­pei­ta vas­taa­vaa kou­lu­tus­ta.

Sääs­tö­jä et­si­tään laa­ja-alai­ses­ti ja muun mu­as­sa kiin­teis­töst­ra­te­gi­an to­teut­ta­mis­ta no­peu­te­taan. Hol­lo­lan seu­ra­kun­nal­la on vuo­den 2017 seu­ra­kun­ta­lii­tok­sen jäl­jil­tä huo­mat­ta­va kiin­teis­tö­mas­sa nel­jän kun­nan alu­eel­la, muun mu­as­sa kuu­si kirk­koa ja nel­jä lei­ri­kes­kus­ta.

Ta­lous­pääl­lik­kö Pau­la Huk­ka­nen ar­vi­oi, et­tä ko­ro­nak­rii­sin seu­rauk­se­na seu­ra­kun­ta­ta­lou­den epä­ta­sa­pai­no sy­ve­nee voi­mak­kaas­ti. Kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­ker­ty­män ar­vi­oi­daan las­ke­van vä­hin­tään 3 pro­sent­tia en­na­koi­dus­ta. Seu­ra­kun­nan vuo­del­le 2020 hy­väk­syt­ty ta­lou­sar­vio oli jo en­nes­tään ali­jää­mäi­nen. Vii­me vuo­sien en­na­koi­tua pa­rem­pia tu­lok­sia ovat se­lit­tä­neet ker­ta­luon­toi­set erät.

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut käyn­nis­ty­vät 28. huh­ti­kuu­ta ja ne on tar­koi­tus päät­tää 13.5. men­nes­sä. Kirk­ko­neu­vos­to päät­tää toi­men­pi­teis­tä 19. tou­ko­kuu­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover