JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan seurakunta investoi 1,5 miljoonaa euroa Papinsaaren siunaus­kap­pe­liin – "Asettaa lisä­pai­neita kustan­nusten karsi­mi­seksi muualta"

Papinsaaren siunauskappelin remontti on Hollolan seurakunnan suurin investointi sitten Sovituksenkirkon (kuvassa) rakentamisen. Kuva: Markus Luukkonen

Papinsaaren siunauskappelin remontti on Hollolan seurakunnan suurin investointi sitten Sovituksenkirkon (kuvassa) rakentamisen. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

17.12.2020
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta te­kee Kuh­mois­ten Pa­pin­saa­ren siu­naus­kap­pe­liin 1,5 mil­joo­nan eu­ron pe­rus­kor­jauk­sen. Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­to päät­ti asi­as­ta tiis­tai-il­ta­na ää­nes­tyk­sen jäl­keen.

Val­tuus­to va­lit­si ra­ken­nuk­sen ul­ko­puo­lis­ten be­to­ni­ra­ken­tei­den sekä ma­ta­lien osien ve­si­kat­to­jen te­ki­jäk­si edul­li­sim­man tar­jouk­sen teh­neen Rap­paus­tek­niik­ka Lau­rel­lin hin­taan 975 000 eu­roa.

Tä­män li­säk­si uu­si­taan siu­naus­kap­pe­lin tek­niik­ka, läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä, ul­ko­sei­nät ja tuo­ne­lan vir­ran va­lai­si­met sekä res­tau­roi­daan jul­ki­si­vun la­si­mo­sai­ik­ki­te­os.

Seu­ra­kun­ta ai­koo ra­hoit­taa ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sia lai­nal­la, jon­ka va­kuu­dek­si tu­lee Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan Kuh­mois­ten alu­een met­sä­o­mai­suut­ta.

Mu­se­o­vi­ras­to puol­taa suun­ni­tel­mien mu­kai­sia kor­jauk­sia. Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta on saa­nut nii­hin Kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta 170 000 eu­ron ra­ken­nu­sa­vus­tuk­sen.

Ää­nes­tyk­ses­sä vas­ta­puo­lel­la oli esi­tys, jon­ka mu­kaan Pa­pin­saa­ren siu­naus­kap­pe­li pu­ret­tai­siin käyt­töi­än pää­tyt­tyä ja siu­nauk­set to­teu­tet­tai­siin jat­kos­sa joko mu­se­o­kap­pe­lis­sa tai kir­kos­sa. Tämä hä­vi­si ää­nin 30–2, yk­si tyh­jä.

Val­tuus­ton pöy­tä­kir­jan esit­te­ly­o­sas­sa to­de­taan, et­tä kor­jaa­mi­nen hei­ken­tää seu­ra­kun­nan tu­le­vien vuo­sien ta­lout­ta ja aset­taa li­sä­pai­nei­ta kus­tan­nus­ten kar­si­mi­sek­si muis­ta kiin­teis­töis­tä tai toi­min­nas­ta.

Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Kok­ko ker­too Kir­kon­seu­dul­le, et­tä Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gia tuo­daan kirk­ko­val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si uu­del­leen en­si ke­vää­nä. Stra­te­gia jä­tet­tiin syk­syl­lä kirk­ko­val­tuus­ton pöy­däl­le, min­kä jäl­keen jär­jes­tet­tiin ai­het­ta kos­ke­va se­mi­naa­ri.

– Se­mi­naa­rin tu­lok­set käy­dään en­sin läpi, min­kä jäl­keen asia tuo­daan uu­del­leen kirk­ko­val­tuus­toon.

Kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi tiis­tai­na Ve­lis­jär­ven lei­ri­kes­kuk­sen myyn­nin Eko­sen Or­po­huol­to­sää­ti­öl­le kaup­pa­hin­taan 225 000 eu­roa. Sää­ti­ön tar­koi­tuk­se­na on kun­nos­taa lei­ri­kes­kus en­si­si­jai­ses­ti las­ten ja nuor­ten lei­ri- ja ret­kei­ly­toi­min­taan.

Lue lisää aiheesta

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Uutiset
8.1.2021

Papinsaaren kappelin remont­ti­päätös saa kiitosta Kuhmoisista: "Nyt meillä on oikein hyvä tunnelma"

Papinsaaren siunauskappelin remontti on Hollolan seurakunnan suurin investointi sitten Sovituksenkirkon (kuvassa) rakentamisen. Kuva: Markus Luukkonen

Papinsaaren siunauskappelin remontti on Hollolan seurakunnan suurin investointi sitten Sovituksenkirkon (kuvassa) rakentamisen. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
17.12.2020

Hollolan seurakunta investoi 1,5 miljoonaa euroa Papinsaaren siunaus­kap­pe­liin – "Asettaa lisä­pai­neita kustan­nusten karsi­mi­seksi muualta"

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Uutiset
16.12.2020

Lahden seura­kun­tien kiin­teis­tö­vä­hen­nyk­sille sinetti

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uutiset
4.12.2020

Lahden seurakunnat harkitsee säästöjä keskus­ta­kort­te­leista – Nastolan seura­kun­ta­ta­losta ei ehkä luovutakaan

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
4.11.2020

Kiin­teis­töst­ra­tegia herätti Padasjoella huolen toiminnan jatku­mi­sesta – "Mikä täällä olisi se vaihtoehto?"

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover