JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siikaniemen kurssikeskuksella on pitkät veteraanityön perinteet. Uusi veteraanitila syntyi veteraanijärjestöjen aloitteesta. Kuva: Markus Luukkonen

Siikaniemen kurssikeskuksella on pitkät veteraanityön perinteet. Uusi veteraanitila syntyi veteraanijärjestöjen aloitteesta. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Himmetä ei muistot koskaan saa – Siika­nie­meen raken­net­tiin vete­raa­ni­tila, sotien muistot elävät myös videolla

22.3.2024
Markus Luukkonen

Ve­te­raa­ni­jär­jes­töt ko­koon­tui­vat 22. maa­lis­kuu­ta yh­des­sä Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kirk­ko­her­ro­jen ja vir­ka­mies­joh­don kans­sa ot­ta­maan käyt­töön Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­seen sen pe­rus­kor­jauk­sen yh­tey­des­sä ra­ken­ne­tun ve­te­raa­ni­huo­neen.

Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­sel­la on pit­kät ve­te­raa­ni­työn pe­rin­teet. Kurs­si­kes­kus on val­mis­tu­nut vuon­na 1984, ja al­ku­vuo­si­na siel­lä jär­jes­tet­tiin par­haim­mil­laan 13 ve­te­raa­nien vir­kis­tys­lei­riä vuo­des­sa.

Pe­rin­teek­si on muo­dos­tu­nut myös Lah­den So­ta­ve­te­raa­ni­pii­rin vir­kis­tys­päi­vä, joka on jär­jes­tet­ty ker­ran vuo­des­sa koo­ten ve­te­raa­ne­ja, hei­dän puo­li­soi­taan ja les­ki­ään sekä ve­te­raa­ni­toi­mi­joi­ta ym­pä­ri maa­kun­taa. Ve­te­raa­nien pois­tu­es­sa kes­kuu­des­tam­me lei­ri­toi­min­ta on vä­hen­ty­nyt, mut­ta yhä tä­hän päi­vään as­ti jär­jes­tet­ty joi­ta­kin ve­te­raa­ni­ta­pah­tu­mia vuo­des­sa.

Ko­kous­huo­ne syn­tyi ve­te­raa­ni­jär­jes­tö­jen aloit­tees­ta. Pe­rus­kor­jauk­sen yh­tey­des­sä tie­dus­tel­tiin, voi­tai­siin­ko sa­mal­la ra­ken­taa tila, jos­sa kurs­si­kes­kuk­sen ve­te­raa­ni­työn juu­ret oli­si­vat vah­vas­ti nä­ky­vil­lä.

– Olen ny­kyi­ses­sä työs­sä­ni jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa ym­mär­tä­nyt, mi­ten vah­va so­ta­ve­te­raa­nien pe­rin­tö tääl­lä on. Ti­lak­si va­li­koi­tui toi­sen ker­rok­sen ko­kous­huo­ne, jos­sa myös ve­te­raa­ni­lei­rit ovat ko­koon­tu­neet. Vä­lil­lä on nau­ret­tu, vä­lil­lä lau­let­tu ja vä­lil­lä on kyy­nel­kin nous­sut sil­mään muis­to­ja kuun­nel­les­sa, ker­too Lah­den seu­ra­kun­tien lei­ri­kes­kus­toi­min­nan pääl­lik­kö Jari Ris­sa­nen.

"Olen jo varhaisessa vaiheessa ymmärtänyt, miten vahva sotaveteraanien perintö täällä on. Välillä on naurettu, välillä laulettu ja välillä on kyynelkin noussut silmään muistoja kuunnellessa", kertoo leirikeskustoiminnan päällikkö Jari Rissanen. Oikealla etualalla eversti Kari Siljander. Kuva: Markus Luukkonen

"Olen jo varhaisessa vaiheessa ymmärtänyt, miten vahva sotaveteraanien perintö täällä on. Välillä on naurettu, välillä laulettu ja välillä on kyynelkin noussut silmään muistoja kuunnellessa", kertoo leirikeskustoiminnan päällikkö Jari Rissanen. Oikealla etualalla eversti Kari Siljander. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Tila val­mis­tui ke­vääl­lä 2024, hie­man Sii­ka­nie­men pe­rus­kor­jauk­sen jäl­keen. La­si­vit­rii­neis­sä on näh­tä­vil­lä eri ve­te­raa­ni­jär­jes­tö­jen ma­te­ri­aa­le­ja. Mo­lem­min puo­lin vit­rii­ne­jä on esil­lä ase­tak­ki sekä lot­ta­pu­ku.

Li­säk­si Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä ti­la­si vi­de­on, jos­sa ker­ro­taan haas­tat­te­luin ja va­lo­ku­vin sota-ajas­ta, jäl­leen­ra­ken­nuk­ses­ta ja ve­te­raa­ni­jär­jes­tö­jen te­ke­mäs­tä työs­tä. Vi­de­o­tuo­tan­nos­ta vas­ta­si lah­te­lai­nen av-alan yri­tys Ins­pi­roi­va Cre­a­ti­ve.

– Tämä oli meil­le uu­si alu­e­val­taus. Vaik­ka his­to­ri­a­vi­de­oi­ta on työs­tet­ty ai­em­min­kin, ve­te­raa­nien työs­tä em­me ol­leet pääs­seet vi­de­o­ta vie­lä te­ke­mään. Tämä oli työ­ryh­mäl­lem­me hie­no op­pi­mis­mat­ka muun mu­as­sa Suo­men his­to­ri­aan, ker­too Ins­pi­roi­va Cre­a­ti­ven toi­mi­tus­joh­ta­ja Vil­le Heis­ka­nen.

Sa­mal­la tee­mal­la on työs­tet­ty vi­deo myös Hei­no­laan. Se on mää­rä jul­kis­taa ke­vään ai­ka­na.

– Vi­de­ot täy­den­tä­vät hie­nos­ti toi­si­aan, Heis­ka­nen to­te­aa.

Ve­te­raa­nien pe­rin­tö -vi­de­on kes­to on noin 12 mi­nuut­tia ja se löy­tyy al­la ole­vas­ta ik­ku­nas­ta sekä Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­ta.

Suo­mi on siir­ty­mäs­sä ve­te­raa­ni­työs­sä pe­rin­ne­ai­kaan. Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­liit­to on jo lo­pet­ta­nut toi­min­tan­sa ja Suo­men So­ta­ve­te­raa­ni­liit­to lo­pet­taa toi­min­tan­sa tä­män vuo­den lo­pus­sa. Vas­tuu on siir­ty­mäs­sä Tam­men­leh­vän Pe­rin­ne­lii­tol­le. Sen alu­eel­li­nen yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu myös Päi­jät-Hä­mee­seen.

Päi­jät-Hä­meen So­ta­ve­te­raa­ni­pii­ri ja Lah­den So­ta­ve­te­raa­nit ovat kui­ten­kin päät­tä­neet jat­kaa toi­min­taan­sa.

– Lah­den So­ta­ve­te­raa­nit jat­ka­vat ai­na­kin vuo­den 2025 lop­puun. Sil­loin tar­kas­te­lem­me ti­lan­net­ta uu­del­leen, ker­too evers­ti Kari Sil­jan­der.

Sil­jan­der kiit­ti pu­hees­saan ve­te­raa­niyh­dis­tys­ten ja seu­ra­kun­tien yh­teis­työ­tä.

– Yh­teis­toi­min­ta on jat­ku­nut vuo­si­kym­me­niä. Seu­ra­kun­nat ovat an­ta­neet ve­te­raa­neil­le ja meil­le kai­kil­le hen­kis­tä ja hen­gel­lis­tä tu­kea sekä jär­jes­tä­neet mo­nen­lais­ta vir­kis­tys­toi­min­taa.

Kii­tok­se­na so­si­aa­li­neu­vos Erk­ki Hok­ka­nen pal­jas­ti kii­tos­kil­ven, joka on si­joi­tet­tu Sii­ka­nie­men uu­teen ve­te­raa­ni­ti­laan.

Ti­lai­suu­des­sa kuul­tiin li­säk­si lää­nin­ro­vas­ti Heik­ki Pel­ko­sen puhe sekä ve­te­raa­ni­kuo­ro Lau­la­vien Vel­jien lau­lu­ter­veh­dys.

Jär­jes­töis­tä edus­tet­tui­na oli­vat Lah­den So­ta­ve­te­raa­ni­pii­ri, Lah­den So­ta­ve­te­raa­nit, So­tain­va­li­dien Vel­jes­lii­ton Lah­den pii­ri, Lah­den Rin­ta­ma­ve­te­raa­nit, Lah­den Pe­rin­ne­lot­ta­yh­dis­tys ja Päi­jät-Hä­meen So­ti­las­poi­kien pe­rin­ne­kil­ta.

Sosiaalineuvos Erkki Hokkanen paljasti kiitoskilven, joka on sijoitettu Siikaniemen uuteen veteraanitilaan. Kuva: Markus Luukkonen

Sosiaalineuvos Erkki Hokkanen paljasti kiitoskilven, joka on sijoitettu Siikaniemen uuteen veteraanitilaan. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Lue lisää aiheesta