JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Heinolan seura­kun­nassa isos­kou­lu­tet­tavia on nyt enemmän kuin vuosiin – "Isonen luo henkeä ja murtaa jään"

Myön­tei­nen ko­ke­mus omas­ta ri­pa­ris­ta sai kym­me­net hei­no­la­lais­nuo­ret mu­kaan isos­kou­lu­tuk­seen.

19.2.2021
Kaisa Hako

– Il­ta­oh­jel­ma. Uk­kos­myrs­ky. Se yh­teis­hen­ki, kaik­ki mitä yh­des­sä teh­tiin. Se koko jut­tu.

Sii­nä jouk­ko par­hai­ta asi­oi­ta, joi­ta hei­no­la­lai­sil­le Sil­ja Ruu­ti­ai­sel­le, Tin­ja Tai­pa­leel­le, Juho Ran­ta­lal­le ja Topi Has­si­sel­le jäi mie­leen omal­ta vii­me ke­sän ri­pa­ril­ta.

Rip­pi­kou­lu­lei­ri oli sen ver­ran hyvä ko­ke­mus, et­tä he ja yli kol­me­kym­men­tä muu­ta nuor­ta ha­lu­a­vat ko­kea sa­man uu­del­leen, nyt iso­sen roo­lis­sa.

He ovat ko­koon­tu­neet isos­kou­lu­tuk­seen joka toi­nen kes­ki­viik­ko Hei­no­lan kir­kon kor­ke­an si­ni­kul­tai­sen täh­ti­ka­ton al­la, mas­kein ja tur­va­vä­lein va­rus­tau­tu­nei­na.

Seu­ra­kun­nas­sa häm­mäs­tyt­tiin vii­me syk­sy­nä, kun isos­kou­lu­tuk­seen il­moit­tau­tui alun al­ka­en yli 40 ri­pa­ri­lais­ta. Se oli yli tup­la­mää­rä edel­lis­vuo­siin ver­rat­tu­na.

Nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Jan­na Ren­ko iloit­see sii­tä, et­tä näin ta­pah­tui huo­li­mat­ta ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­mis­ta eri­kois­jär­jes­te­lyis­tä ja epä­var­muu­des­ta. Vii­mei­set rip­pi­lei­rit saa­tiin pi­det­tyä vas­ta syys­lo­mal­la, mut­ta saa­tiin­pa kui­ten­kin.

Seu­ra­kun­nas­sa on poh­dis­kel­tu, et­tä ko­ro­na-ai­ka saat­toi ol­la yk­si osa­syy isos­kou­lu­tuk­sen kas­va­nee­seen suo­si­oon. Rip­pi­lei­ri ko­et­tiin nyt eh­kä ta­val­lis­ta­kin mer­ki­tyk­sel­li­sem­pä­nä.

– Nuo­ris­ta saat­toi ais­tia, et­tä ko­ro­na­ke­vään jäl­keen he ha­lu­si­vat ri­pa­ril­le ihan hir­ve­äs­ti. Lei­reil­lä oli hyvä mei­nin­ki ja tosi hy­vät iso­set, Ren­ko ker­too.

Tu­le­va ke­vät ja kesä ovat jäl­leen täyn­nä ko­ro­nan ai­heut­ta­mia ky­sy­mys­merk­ke­jä. Pan­de­mia voi yhä sot­kea suun­ni­tel­mia.

– Kyl­lä se vä­hän pe­lot­taa, vaik­ka ta­val­laan tä­hän on jo tot­tu­nut, nuo­ret sa­no­vat.

Nuo­ret miet­ti­vät syi­tä sil­le, mik­si isos­kou­lu­tus kiin­nos­ti. Ka­ve­rit hou­kut­te­li­vat, ja osal­la mu­kaan läh­ti koko oma po­ruk­ka. Tär­kein syy oli kui­ten­kin se, et­tä lei­ril­lä oli ol­lut niin ki­vaa.

– Ha­lu­sin pääs­tä ko­ke­maan lei­rin uu­del­leen, Sil­ja Ruu­ti­ai­nen sa­noo.

Jan­na Ren­ko to­te­aa, et­tä iso­sil­la on rip­pi­lei­ril­lä oma mer­kit­tä­vä roo­lin­sa.

– He ovat iso voi­ma­va­ra. Iso­sis­sa lei­ri­läi­set nä­ke­vät oma­ni­käi­si­ään nuo­ria, jot­ka in­nos­ta­vat mui­ta ja ovat hy­väl­lä asen­teel­la mu­ka­na. On tär­ke­ää, et­tä heis­sä­kin on mo­nen­lai­sia tyyp­pe­jä, hil­jai­sem­pia ja me­ne­väm­piä.

Nuo­ret ker­to­vat, et­tä omal­la rip­pi­lei­ril­lään he vai­kut­tui­vat isos­ten heit­täy­ty­mis­ky­vys­tä, aut­ta­mis­ha­lus­ta ja yh­teis­hen­gen luo­mi­ses­ta. Hei­dän mu­kaan­sa iso­sen oli­si hyvä ol­la hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä, jot­ta hä­nel­le us­kal­tai­si tul­la jut­te­le­maan.

– Tär­kein­tä on ol­la esi­merk­ki­nä, sa­noo Topi Has­si­nen.

Han­ka­lia ti­lan­tei­ta­kin voi tul­la vas­taan:

– Jos­kus ri­pa­ri­lai­sel­la voi ol­la jos­tain syys­tä vai­ke­aa. Tääl­lä käy­dään läpi myös sitä, mi­ten sii­nä ti­lan­tees­sa toi­mi­taan, sa­noo Sil­ja Ruu­ti­ai­nen.

Isos­kou­lu­tuk­sen tär­kei­tä osa-alu­ei­ta ovat ih­mis­suh­de- ja ryh­mä­noh­jaus­tai­dot. Täs­tä vuo­des­ta al­ka­en kou­lu­tus on kak­si­vuo­ti­nen.

– Jo en­si ke­sä­nä pää­see iso­sek­si, mut­ta jos ha­lu­aa jat­kaa, se edel­lyt­tää, et­tä käy kou­lu­tuk­ses­sa myös seu­raa­va­na vuon­na, Jan­na Ren­ko ker­too.

Täl­lä ker­ral­la kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään iso­sen teh­tä­vis­tä ken­ties rie­muk­kain­ta – il­ta­oh­jel­man suun­nit­te­lua.

– Pu­reu­dum­me il­ta­oh­jel­man sy­vim­pään ole­muk­seen, sa­noo Jan­na Ren­ko. Hän teip­paa saar­na­tuo­liin kaa­vi­on, jos­sa on il­ta­oh­jel­man pe­rus­run­ko­ja, nii­tä kai­kil­le ri­pa­rin käy­neil­le tut­tu­ja: lau­lu-leik­ki-sket­si-lau­lu-leik­ki-sket­si.

– Il­ta­oh­jel­ma on jään­mur­ta­ja. Sen aja­tuk­se­na on luo­da ryh­mä­hen­keä. Sik­si oh­jel­ma kan­nat­taa suun­ni­tel­la ja har­joi­tel­la hy­vin etu­kä­teen. Aluk­si on myös hyvä ker­toa lei­ri­läi­sil­le, mis­tä sii­nä on kyse, jot­ta hei­tä ei jän­ni­tä niin pal­jon, Ren­ko opas­taa.

– Mil­lai­nen on hyvä il­ta­oh­jel­ma? hän ky­syy sit­ten.

Het­ken pu­li­nan jäl­keen vas­tauk­sia al­kaa tul­la:

– Haus­ka!

– Al­kuun pi­tää tul­la joku iloi­nen lau­lu.

– Lop­puun joku rau­hal­li­nen lau­lu.

Iso­se­na jo ai­em­min toi­mi­nut Vii­vi Nur­mi­nen muis­tut­taa olen­nai­ses­ta asi­as­ta:

– Jos tu­lee moka, sitä ei kan­na­ta jää­dä mu­reh­ti­maan, vaan muis­tel­la nii­tä jut­tu­ja, jot­ka me­ni­vät hy­vin.

Lue lisää aiheesta