JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hävik­ki­ruokaa, maksu­si­tou­muksia ja lahja­kort­teja – koro­na­vit­saus on lisännyt avun­tar­vetta Hollolassa

7.4.2020
Janne Urpunen

Ko­ro­na­vit­saus on li­sän­nyt tar­vet­ta seu­ra­kun­nan ruo­ka-avul­le Hol­lo­las­sa. Seu­ra­kun­ta ot­ti hoi­taak­seen pai­kal­li­sen A-kil­lan ruo­ka­ja­ke­lun, joka jou­dut­tiin epi­de­mi­an ta­kia kes­keyt­tä­mään. Hä­vik­ki­ruo­kaa ja­e­taan kol­mes­ti vii­kos­sa So­vi­tuk­sen­kir­kon ala­par­kis­sa.

– Ha­ki­joi­ta on ol­lut päi­väs­tä riip­pu­en 20–35. Ja­e­taan mitä saa­daan. Lei­pää, ruo­ka­tar­vik­kei­ta ja mah­dol­li­ses­ti jo­tain herk­ku­ja. Nu­me­ro­lap­pu an­ne­taan, jot­ta asi­oin­ti su­juu hy­väs­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Hy­vin on men­nyt. Suu­rin piir­tein tur­va­vä­lit­kin ovat py­sy­neet, ker­too joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Vir­ve Val­ke­a­vuo­ri.

Vä­hä­va­rai­sil­le seu­ra­kun­ta ja­kaa ruo­an li­säk­si mak­su­si­tou­muk­sia ja lah­ja­kort­te­ja. Nii­den mää­rä on ol­lut kas­vus­sa ko­ro­nak­rii­sin ai­ka­na.

– Maa­lis­kuus­sa avus­tet­tiin 76:ta per­het­tä, hel­mi­kuus­sa avus­tet­ta­via oli 42. Ruo­ka­kas­sien jaot ei­vät ole lu­vus­sa mu­ka­na. Nii­tä me­nee noin 80 vii­kos­sa.

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät ei­vät ta­paa asi­ak­kai­ta si­sä­ti­lois­sa tois­tai­sek­si.

– Asi­a­kas soit­taa ja tar­ve ar­vi­oi­daan pu­he­li­mes­sa. Mak­su­si­tou­mus tai lah­ja­kort­ti an­ne­taan ul­ko­na tai vie­dään asi­ak­kaal­le.

Kaup­po­jen hä­vik­ki­ruo­kaa ja­e­taan So­vi­tuk­sen­kir­kol­la maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin kel­lo 10. Ja­koa ei ole pit­kä­per­jan­tai­na ei­kä pää­si­äis­maa­nan­tai­na.

Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Tar­ja Ve­si­kal­li­on mu­kaan kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­sa ei ole ol­lut tois­tai­sek­si suur­ta ruo­ka-avun tar­vet­ta.

– Kuh­moi­sis­sa kun­ta ja yh­dis­tyk­set ovat tar­jon­neet kaup­pa-apua ris­ki­ryh­mil­le sekä vie­neet ruo­kaa tar­vit­se­vil­le. Seu­raam­me ti­lan­net­ta ja re­a­goim­me tar­vit­ta­es­sa.

Maa­lis­kuun lo­pul­la seu­ra­kun­ta tem­pai­si te­ke­mäl­lä kah­den päi­vän ruu­at ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja kul­jet­ta­mal­la an­nok­set asi­ak­kai­den ko­ti­o­vel­le.

– Teh­tiin ma­ka­ro­ni­laa­tik­koa ja jau­he­li­ha­keit­toa. Lei­vot­tiin säm­py­löi­tä ja kah­vi­pul­laa. Ko­vas­ti ih­mi­set tyk­kä­si­vät. Eris­tyk­ses­sä ole­vaa ikäih­mis­tä ruu­an tuo­ja voi pi­ris­tää hen­ki­ses­ti­kin. Tem­paus on tar­koi­tus tois­taa lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa, Ve­si­kal­lio ker­too.

Kap­pe­li­seu­ra­kun­nan ruu­an­lait­to­tem­paus ta­voit­ti 30–40 ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vaa kum­mas­sa­kin kun­nas­sa.

Kär­kö­läs­sä seu­ra­kun­ta ei jaa sään­nöl­li­ses­ti ruo­kaa, mut­ta tou­ko­kuuk­si on tu­los­sa 1 250 ki­loa EU:n ruo­ka-apua, jota ja­e­taan Kär­kö­län työt­tö­mät ry:n kans­sa myö­hem­min il­moi­tet­ta­va­na ajan­koh­ta­na Kimp­pa-kirp­pik­sel­lä Jär­ve­län kes­kus­tas­sa.

– Pit­kään säi­ly­vää pe­rus­set­tiä. Kuor­mas­ta riit­tää yh­teen tai kah­teen ja­koon. Osa ja­e­taan seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn kaut­ta, ker­too työt­tö­mien yh­dis­tyk­sen ak­tii­vi As­ta Sal­mi.

Kap­pe­li­seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Pirk­ko Haa­pak­ka sa­noo, et­tä mak­su­si­tou­muk­sia kir­joi­te­taan, mut­ta nii­den mää­rää ko­ro­na­e­pi­de­mia ei ole ai­na­kaan vie­lä li­sän­nyt mer­kit­tä­väs­ti.

– Meil­lä on vas­taa­not­to ker­ran vii­kos­sa, jon­ne asi­ak­kai­den toi­vo­taan poik­keu­so­lois­sa ole­van yh­tey­des­sä en­si­si­jai­ses­ti pu­he­li­mit­se. Suur­ta ruuh­kaa ei ole. Sen tie­dän, et­tä per­heet ovat ky­sy­neet kun­nal­ta, pys­tyy­kö seu­ra­kun­ta aut­ta­maan, jos jou­du­taan tosi lie­meen.

Haa­pa­kan mu­kaan pys­tyy. Hän sa­noo, et­tä Kär­kö­läs­sä kun­nan ja seu­ra­kun­nan yh­teis­työ su­juu.

– Olem­me soi­tel­leet 70–79-vuo­ti­ail­le kun­ta­lai­sil­le ja kun­ta yli ka­si­kymp­pi­sil­le. Ju­tel­laan ja kuu­los­tel­laan, min­kä­lai­sia tar­pei­ta ikäih­mi­sil­lä on. Ih­mi­set ovat ol­leet pu­he­luis­ta hy­vil­lään.

Hä­meen­kos­kel­la­kin ruo­ka-apua käyn­nis­tel­lään.

Lue lisää aiheesta