JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hautaus­maiden kiehtovat tarinat ja Radiomäen miljoo­na­työmaa kiin­nos­tivat – näitä juttuja luettiin eniten Kirkon­seudun verkossa

21.12.2021
Markus Luukkonen

Kir­kon­seu­dun ver­kos­sa vuo­den 2021 ai­ka­na jul­kais­tuis­ta ju­tuis­ta lu­e­tuin on Ta­ri­nat he­rää­vät eloon opas­te­tuil­la hau­taus­maa­kier­rok­sil­la – kat­so täs­tä me­no­vin­kit, joka jul­kais­tiin 22. huh­ti­kuu­ta. Pal­ve­le­vas­sa ju­tus­sa koot­tiin yh­teen kaik­ki hau­taus­mai­den opas­te­tut kier­rok­set, joi­ta jär­jes­tet­tiin ke­sän mit­taan Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­eel­la.

Lu­ki­joi­ta kiin­nos­ti pal­jon myös Ra­di­o­mä­en hau­taus­maan van­han ki­vi­muu­rin kor­jaus. 28. syys­kuu­ta jul­kais­tus­sa ju­tus­sa ker­rot­tiin mil­joo­na­luo­kan työ­maas­ta Lah­den Ra­di­o­mä­en jyr­käs­sä rin­tees­sä ja esi­tel­tiin koh­det­ta muun mu­as­sa len­nok­ki­ka­me­ral­la otet­tu­jen ku­vien avul­la.

Kol­man­nek­si lu­e­tuin jut­tu on mar­ras­kuus­sa jul­kais­tu re­por­taa­si Pa­das­jo­el­ta, jos­sa ha­lut­tai­siin eroon Kuh­mois­ten kans­sa ja­e­tus­ta yh­tei­ses­tä kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­ta. Ai­hees­ta on kes­kus­tel­tu vilk­kaas­ti pit­kin syk­syä. Myös vuo­den toi­nen pu­hee­nai­he, eli seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton ja Koh­taa­mis­paik­ka-yh­dis­tyk­sen eri­mie­li­syys Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan ti­lo­jen käy­tös­tä on kan­ta­nut lu­e­tuim­pien jouk­koon.

Muu­ten top 10 -lis­tauk­ses­sa pai­not­tu­vat mie­len­kiin­toi­set hen­ki­lö­haas­tat­te­lut. Lu­e­tuim­mik­si ovat nous­seet THL:n eri­kois­tut­ki­ja Si­mo­pek­ka Väns­kän, pa­pik­si opis­ke­le­van Sirk­ku Pel­ko­sen sekä lä­he­tys­sih­tee­ri Jari Kos­ki­sen haas­tat­te­lut.

Täs­sä lin­kit 10:een lu­e­tuim­paan jut­tuun: 

Ta­ri­nat he­rää­vät eloon opas­te­tuil­la hau­taus­maa­kier­rok­sil­la – kat­so täs­tä me­no­vin­kit

Kat­so ku­vat – täl­lai­nen on muu­rin­kor­jauk­sen har­vi­nai­nen jät­tiu­rak­ka Ra­di­o­mä­el­lä – "Vas­taa­vaa ei lie­ne yri­tet­ty mis­sään muu­al­la"

"Olen tot­tu­nut me­ne­mään kirk­koon kym­me­nel­tä" – Pa­das­jo­el­la ha­lu­taan eril­leen Kuh­mois­ten kans­sa ja­e­tus­ta kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­ta

Ko­ro­na­tut­ki­ja Si­mo­pek­ka Väns­kä ei luo­vu toi­vos­ta kuo­le­man­kaan edes­sä

Vaih­tai­sit­ko alaa vii­si­kymp­pi­se­nä? ”Haa­veet pi­tää to­teut­taa nyt”, sa­noo pa­pik­si opis­ke­le­va lah­te­lai­nen las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja Sirk­ku Pel­ko­nen

Avus­tus­pyyn­nön hyl­kää­mi­nen he­rät­tää kes­kus­te­lua Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa – "Teh­tä­vä­ni on var­mis­taa, et­tä tasa-ar­vo to­teu­tuu"

Yri­tyk­set läh­ti­vät Nas­to­las­sa mu­kaan yh­teis­hank­kee­seen, joka tar­jo­aa ikäih­mi­sil­le apua ko­tiin ja työt­tö­mil­le työ­tä

Jari Kos­ki­nen: "Kii­tol­li­suus Ju­ma­lal­le on ol­lut koko ura­ni ajan läh­tö­koh­ta ihan kaik­keen"

Yö­ky­läi­lyl­lä kirk­ko lä­hem­mäk­si Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta­lai­sia – "Jo en­si het­kes­tä saak­ka oli ais­tit­ta­vis­sa upea tun­nel­ma"

Vi­deo: Täl­lai­nen on uu­si Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­ko­ti

Lue lisää aiheesta