JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Minuuttihartauksia tehdessään Keski-Lahden seurakuntapastori Nina Tetri-Mustonen on tottunut kääntämään kameran itseensä. Kuvakaappaus hartausvideolta.

Minuuttihartauksia tehdessään Keski-Lahden seurakuntapastori Nina Tetri-Mustonen on tottunut kääntämään kameran itseensä. Kuvakaappaus hartausvideolta.

Kuvakaappaus hartausvideolta

Hartaus kuin Chopinin Minuut­ti­valssi – pastori Nina Tetri-Mustonen pitää vide­o­har­tauden tarjoamista haasteista

14.4.2020
Janne Urpunen

Seu­ra­kun­nat ovat tuot­ta­neet poik­keu­so­lo­jen ai­ka­na suu­ren mää­rän eri­lai­sia verk­ko­si­säl­tö­jä. Suo­sit­tu­ja ovat esi­mer­kik­si ol­leet mi­nuut­ti­har­tau­det, joi­ta mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa on jul­kais­tu jo en­nen ko­ro­na­e­pi­de­mi­aa.

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Nina Tet­ri-Mus­to­nen on in­no­kas mi­nuut­ti­har­tauk­sien te­ki­jä ja tun­tee nii­den voi­man. Hän ver­taa har­tauk­sia te­hok­kuu­des­saan te­le­vi­si­on ta­ka­vuo­sien tie­tois­kui­hin.

– Mo­lem­mat vaa­ti­vat yti­me­käs­tä il­mai­sua. Mi­nuut­tiin mah­tuu ai­no­as­taan olen­nai­nen. Kaik­ki tur­ha on kar­sit­ta­va pois. Mi­nuut­ti­har­taus on hyvä tapa ker­toa tär­keä asia isol­le jou­kol­le ih­mi­siä, hän pe­rus­te­lee.

Yti­me­käs il­mai­su mais­tuu myös kat­so­jil­le. Lah­des­sa en­sim­mäi­set kym­me­nen jul­kais­tua vi­de­o­ta ovat ke­rän­neet kes­ki­mää­rin lä­hes 5 000 näyt­tö­ker­taa.

– Suu­ri kat­so­ja­mää­rä on yl­lät­tä­nyt po­si­tii­vi­ses­ti. Osa sii­tä on var­mas­ti uu­tuu­den­vie­hä­tys­tä. Ly­hyys on kui­ten­kin valt­tia. Olen mo­nil­ta kuul­lut, et­tei­vät he jak­sa seu­ra­ta pit­kiä hen­gel­li­siä verk­ko­si­säl­tö­jä. Mi­nuu­tin kes­tä­vä vi­deo ei ole lii­an pit­kä kii­rei­sel­le­kään.

Mi­nuut­ti­har­tau­den tuot­ta­mi­nen on yk­sin­ker­tais­ta. Ai­noa tek­ni­nen vem­pain, joka tar­vi­taan, on verk­ko­yh­tey­del­lä va­rus­tet­tu äly­pu­he­lin. Vi­de­on ku­vaa­mi­nen ja ja­ka­mi­nen on help­poa, mut­ta vi­deo ei sil­ti syn­ny mi­nuu­tis­sa ei­kä kah­des­sa.

– Har­tau­den te­ke­mi­seen vie ai­na­kin mi­nul­ta pal­jon ai­kaa, kos­ka ai­kaa aja­tus­ten il­mai­se­mi­seen on vain se mi­nuut­ti. Päh­käi­len, mitä jou­dun kar­si­maan. Mie­tin, min­kä aja­tuk­sen voin esit­tää ly­hy­em­min, mah­dol­li­ses­ti yh­del­lä sa­nal­la. Mi­nul­le sa­nat ovat hir­ve­än tär­kei­tä. Mi­nuut­ti­har­tauk­sien te­ke­mi­nen on hy­väl­lä ta­val­la haas­ta­vaa.

Tet­ri-Mus­to­nen sa­noo, et­tei ole ai­het­ta, jota mi­nuu­tis­sa ei voi kä­si­tel­lä.

– Ai­he ja esit­tä­mi­nen pi­tää miet­tiä ja har­joi­tel­la niin hy­vin, et­tä esiin­ty­mi­nen tun­tuu luon­te­val­ta. Käy­tän mies­tä­ni kuun­te­li­ja­na. Hä­nes­tä on ol­lut pal­jon apua. Jos ta­kel­te­len, ku­vaan uu­des­taan.

Ta­va­no­mai­sia su­den­kuop­pia vi­de­ois­sa ovat taus­ta­me­lu ja mie­len­kiin­non va­ras­ta­vat vi­su­aa­li­set mo­kat. Ta­pet­ti, jos­sa on näyt­tä­viä kru­me­luu­re­ja, voi teh­dä ku­vaa­jal­le tep­po­set.

– Ku­vau­sym­pä­ris­tö oli­si hyvä ol­la kai­kin ta­voin rau­hal­li­nen. Jos taus­tal­la on erot­tu­via lin­jo­ja, kan­nat­taa tar­kas­taa, et­tei esi­mer­kik­si kor­vis­ta kas­va mi­tään yli­mää­räis­tä.

Ko­ro­nan ai­ka­na Tet­ri-Mus­to­nen pi­tää seu­ra­kun­ta­lai­siin yh­teyt­tä ver­kon ja pu­he­li­men vä­li­tyk­sel­lä.

– Pu­he­li­mes­sa ja Fa­ce­boo­kis­sa olen viet­tä­nyt huo­mat­ta­vas­ti enem­män ai­kaa kuin en­nen krii­siä. Ih­mi­set seu­raa­vat ak­tii­vi­ses­ti mei­dän li­ve­jut­tu­ja ja tart­tu­vat pu­he­li­meen. Ko­ro­nas­ta joh­tu­va ah­dis­tus nä­kyy ja kuu­luu. Soit­ta­mis­ta ei pidä epä­röi­dä. Me kir­kon työn­te­ki­jät olem­me ihan nor­maa­lis­ti töis­sä, vaik­ka em­me kas­vo­tus­ten voi­si­kaan ta­va­ta.

Eni­ten pas­to­ri on huo­lis­saan ikäih­mi­sis­tä, joil­le verk­ko­maa­il­ma on vie­ras.

– On to­del­la hie­noa, et­tä Lah­den kau­pun­ki soit­taa läpi kaik­ki 80 vuot­ta täyt­tä­neet. Heil­tä ky­sy­tään muun mu­as­sa, kai­paa­vat­ko seu­ra­kun­nan yh­tey­de­not­toa. Var­mas­ti moni kai­paa ja otam­me yh­teyt­tä, kun tie­don saam­me.

Mi­nuut­ti­har­tauk­sia pas­to­ri toi­voo Lah­des­sa tuo­tet­ta­van myös krii­sin jäl­keen.

– Mi­nuut­ti­har­tau­det ovat meil­le hie­no mah­dol­li­suus. Olen miet­ti­nyt Fre­de­ric Cho­pi­nin Mi­nuut­ti­vals­sia. Se on no­pe­as­ti soi­tet­tu ko­ko­nai­nen kap­pa­le. Mi­nuu­tis­sa on il­mais­tu kaik­ki tar­peel­li­nen. Hyvä bii­si. Ei sii­tä mi­tään puu­tu.

Mi­nuut­ti­har­tau­det löy­ty­vät Lah­den seu­ra­kun­tien Fa­ce­book-si­vu­jen Vi­de­ot-osi­os­ta sekä seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Yo­u­Tu­be-ti­lil­tä.

Kat­so vi­deo!

Lue lisää aiheesta