JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Petri Määttä on jo aloittanut työn Kirkkohallituksessa, mutta hän on valituksen takia virkavapaalla Lahden seurakuntien diakonian ja sairaalasielunhoidon johtajan virasta.

Petri Määttä on jo aloittanut työn Kirkkohallituksessa, mutta hän on valituksen takia virkavapaalla Lahden seurakuntien diakonian ja sairaalasielunhoidon johtajan virasta.

Samuli Ikäheimo

Hallinto-oikeus piti voimassa Petri Määtän valinnan Kirk­ko­hal­li­tuk­seen

10.12.2020
Markus Luukkonen

Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus on ku­mon­nut va­li­tuk­sen, joka kos­ki lah­te­lai­sen Pet­ri Mää­tän va­lin­taa Kirk­ko­hal­li­tuk­sen toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­jak­si. Kirk­ko­hal­li­tus päät­ti Mää­tän va­lin­nas­ta tou­ko­kuus­sa 2019 tä­pä­rän ää­nes­tyk­sen jäl­keen. Va­li­tuk­sen teki toi­nen kär­ki­ha­ki­ja Au­lik­ki Mä­ki­nen. Mä­ki­nen epäi­li va­li­tuk­ses­saan muun mu­as­sa, et­tä hän­tä syr­jit­tiin su­ku­puo­len pe­rus­teel­la ja et­tä asi­as­sa esit­te­li­jä­nä toi­mi­nut Kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­li­a­pääl­lik­kö oli es­teel­li­nen. Mä­ki­nen piti myös it­se­ään an­si­oi­tu­neim­pa­na ha­ki­ja­na.

Hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­sä pe­rus­tel­laan muun mu­as­sa, et­tä toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­jal­le tär­keik­si kri­tee­reik­si kat­sot­tiin joh­ta­mis­tai­dot sekä vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, yh­teis­toi­min­taan ja ver­kos­toi­tu­mi­seen liit­ty­vät ky­vyt ja val­miu­det. Eri­tyi­ses­ti pai­no­tet­tiin joh­ta­mis­ko­ke­mus­ta or­ga­ni­saa­ti­o­muu­tos­ti­lan­teis­sa. Nämä kri­tee­rit vir­kaan va­lit­tu täyt­ti mo­nel­ta osin par­hai­ten.

Pää­tö­seh­do­tus pe­rus­tui ko­ko­nai­sar­vi­oin­tiin, ja myös so­vel­tu­vuu­sar­vi­oin­ti tuki Mää­tän va­lin­taa. Hal­lin­to-oi­keus kat­soo myös, et­tei va­lin­nas­sa ja sii­tä teh­dys­sä va­li­tuk­ses­sa ole tul­lut il­mi seik­ko­ja, jot­ka oli­si­vat ai­heut­ta­neet olet­ta­man syr­jin­näs­tä.

Pää­tök­seen on mah­dol­lis­ta ha­kea muu­tos­ta kor­keim­mas­ta hal­lin­to-oi­keu­des­ta.

Lue lisää aiheesta