JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vehkalahden kyläkaupan isäntä Hannu Järvinen tekee Tainionvirran seurakunnan uuden konseptin mukaisia ruoka-annoksia Hartolan seurakuntatalolla. Kuva: Kirsi Männistö

Vehkalahden kyläkaupan isäntä Hannu Järvinen tekee Tainionvirran seurakunnan uuden konseptin mukaisia ruoka-annoksia Hartolan seurakuntatalolla. Kuva: Kirsi Männistö

Kirsi Männistö

Eurolla pääruoka ja salaatti – Taini­on­virran seurakunta loi uuden palve­lu­kon­septin

8.4.2020
Janne Urpunen

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nas­sa poik­keu­so­loi­hin luo­tiin no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la ruo­ka­ja­ke­lu­kon­sep­ti.

Seu­ra­kun­ta os­taa Veh­ka­lah­den ky­lä­kau­pan isän­näl­tä Han­nu Jär­vi­sel­tä val­miik­si pa­kat­tu­ja an­nok­sia. Li­säk­si ja­os­sa on hä­vik­ki­ruo­ka­pus­se­ja.

– Pe­rus­ruo­ka-an­nos, pää­ruo­ka ja sa­laat­ti, mak­saa eu­ron. An­nok­sia saa niin pal­jon kuin per­hees­sä on jä­se­niä. Hä­vik­ki­ruo­ka­pus­se­ja ja­e­taan niin ikään per­heen pää­lu­vun mu­kaan. Vii­me vii­kol­la (viik­ko 14) ja­et­tiin 108 an­nos­ta, ker­too di­a­ko­nis­sa Kir­si Män­nis­tö.

Har­to­las­sa jako ta­pah­tuu tiis­tai­sin kel­lo 12 seu­ra­kun­ta­ta­lon pi­hal­la.

Di­a­ko­ni­an asi­ak­kail­le Tai­ni­on­vir­ral­la on ja­os­sa EU:n ruo­ka-apua.

– Muu­ta­mil­le ikäih­mi­sil­le ruo­kaa on vie­ty ko­ti­o­vel­le. Myös lap­si­per­hei­den ta­lou­del­li­sen avun tar­ve on li­sään­ty­nyt. Ti­lan­teen mu­kaan voi saa­da os­to-osoi­tuk­sen kaup­paan, Män­nis­tö sa­noo.

Sys­mäs­sä Har­to­lan mal­lin mu­kai­nen eu­ron an­nos­ruo­ka­ja­ke­lu käyn­nis­tyy 16. huh­ti­kuu­ta.

– Sen ver­ran eroa Har­to­laan on, et­tä meil­lä ei ja­e­ta ruo­ka­kas­se­ja, di­a­ko­nis­sa Satu Saa­ri huo­maut­taa.

Jako ta­pah­tuu Ola­vin toi­min­ta­kes­kuk­sen ta­ka­pi­hal­la tors­tai­sin kel­lo 12.

– Au­tol­la liik­ku­vat voi­vat na­pa­ta ruu­an lä­pi­a­jo­pe­ri­aat­teel­la ja mak­saa ta­sa­ra­hal­la lip­paa­seen.

EU:n ruo­ka-apua Sys­mäs­sä on tar­jol­la di­a­ko­nia-asi­ak­kail­le.

– Tar­ve on ol­lut pie­ni­muo­tois­ta, mut­ta li­sään­ty­mään päin. Jon­kin ver­ran muu­ten­kin ja­e­taan EU-ruo­kaa, mut­ta ky­syn­tä on tois­tai­sek­si ol­lut vä­häis­tä. Mak­su­si­tou­muk­sia ko­ro­nak­rii­sin ai­ka­na on kir­joi­tet­tu ai­kai­sem­paa enem­män.

Hei­no­las­sa seu­ra­kun­ta te­kee yh­teis­työ­tä muun mu­as­sa Jy­rän­kö­län Set­le­men­tin kans­sa, joka on ja­ka­nut vä­hä­o­sai­sil­le elin­tar­vik­kei­ta vii­koit­tain vuo­sien ajan.

– Kun ruo­kaa ei saa poik­keu­so­lo­jen ta­kia ja­kaa si­sä­ti­lois­sa, di­a­ko­ni­an väki on ja­ka­mas­sa kas­se­ja asi­ak­kail­le pi­hal­la. Las­te­noh­jaa­jia on aut­ta­mas­sa kas­sien kul­je­tuk­sis­sa ris­ki­ryh­mä­läis­ten ko­ti­o­vil­le, joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Tar­ja Sop­pi sa­noo.

Set­le­men­tin Käm­men-elin­tar­vi­ke­ja­ke­lus­ta ruo­ka­täy­den­nys­tä saa poik­keu­so­lois­sa noin 200 per­he­kun­taa vii­kos­sa.

– Kah­den vii­me vuo­den kes­ki­ar­vo on 170 per­he­kun­taa, jo­ten ko­ro­nan ai­ka­na mää­rä on ol­lut kas­vus­sa, ker­too Set­le­men­tin va­paa­eh­tois­työn joh­ta­ja Tei­ja Naak­ka.

Elin­tar­vik­kei­ta ja­e­taan Maa­her­ran­ka­tu 1:n pi­hal­la tors­tai­sin kel­lo 09–11.

– Jot­ta väl­ty­tään jo­non­muo­dos­tuk­sel­ta, en­sim­mäi­set kas­sit voi­daan luo­vut­taa jo vaik­ka aa­mu­seit­se­mäl­tä.

Hei­no­lan kir­kon­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lon keit­ti­ös­sä on val­mis­tet­tu ruo­kaa, jota on kul­je­tet­tu pa­kas­tei­na lä­hin­nä lap­si­per­heil­le.

– Sitä pal­ve­lua ei ai­na­kaan en­si vii­kol­la (vk 16) ole. Sen tu­le­vai­suut­ta vie­lä ar­vi­oi­daan, di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Sop­pi sa­noo.

Hei­no­lan seu­ra­kun­ta on ni­men­nyt yh­den hen­ki­lön koor­di­noi­maan ris­ki­ryh­mä­läis­ten kaup­pa-apua. Kaup­pa-apua voi tie­dus­tel­la ar­ki­sin kel­lo 9–15 soit­ta­mal­la nu­me­roon 0440 593 400.

Asik­ka­las­sa ruo­an­ja­ko ta­pah­tuu Mai­jan kam­ma­rin ovel­ta kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 10. Ruo­ka tu­lee Lah­des­ta Avoin ovi ry:ltä ja luo­vu­te­taan asi­ak­kail­le pus­siin pa­kat­tu­na.

– On va­rau­dut­tu ja­ka­maan 50 ruo­ka­e­rää vii­koit­tain. Se on tois­tai­sek­si pii­san­nut, vaik­ka ha­ke­maan on tul­lut uu­si­a­kin kas­vo­ja. Ko­to­na ole­vat ja etä­o­pis­ke­le­vat nuo­ret ovat uu­sia avus­tuk­sen ha­ki­joi­ta, ker­too di­a­ko­ni Päi­vi Sa­lo­jär­vi.

Avoin ovi toi­mit­taa ruo­kaa Päi­jät-Hä­mees­sä mo­niin paik­koi­hin.

– Ruo­ka­ja­os­sa olem­me täy­sin yh­dis­tyk­sen va­ras­sa. Jos ruo­kaa ei riit­täi­si, kir­joi­tet­tai­siin enem­män mak­su­si­tou­muk­sia kaup­paan.

Maa­lis­kuus­sa seu­ra­kun­nas­ta an­net­tiin 25 mak­su­si­tou­mus­ta pää­a­si­as­sa per­heil­le. Mää­rä on sama kuin ai­em­pi­na kuu­kau­si­na.

– Ke­tään ei jä­te­tä tyh­jän pääl­le. Jos ei pys­ty­tä it­se aut­ta­maan, sel­vi­te­tään mis­tä apua on saa­ta­vil­la. Asik­ka­las­sa on mo­nia ak­tii­vi­sia toi­mi­joi­ta.

Seu­ra­kun­ta te­kee yh­teis­työ­tä eri ta­ho­jen kans­sa.

– Va­paa­seu­ra­kun­nan Vi­a­dia ja­kaa hä­vik­ki­ruo­kaa ja EU-ruo­kaa. Hel­lun­tai­seu­ra­kun­nal­la­kin on Asik­ka­las­sa ruo­ka­ja­ko, Sa­lo­jär­vi sa­noo.

Lue lisää aiheesta