JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Yhteisen kirkkoneuvoston henkilövalinnat aiheuttivat kitkaa. Arkistokuvassa hallintojohtaja Pasi Mäkelä, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kari Eskelinen sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Yhteisen kirkkoneuvoston henkilövalinnat aiheuttivat kitkaa. Arkistokuvassa hallintojohtaja Pasi Mäkelä, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kari Eskelinen sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Esko Taipale jatkaa Lahden yhteisen kirk­ko­val­tuuston puheen­joh­ta­jana – kirk­ko­neu­voston jäsenistä käytiin dramaat­tinen äänestys

20.1.2021
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to jou­tui vuo­den 2021 en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­saan ää­nes­tä­mään yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton ko­koon­pa­nos­ta.

Ää­nes­tä­mi­nen on luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­jen koh­dal­la har­vi­nais­ta – ta­val­li­ses­ti val­tuus­to­kau­den kak­si en­sim­mäis­tä vuot­ta kirk­ko­neu­vos­tos­sa is­tu­neet jä­se­net jat­ka­vat myös jäl­kim­mäi­set kak­si vuot­ta. Kirk­ko­val­tuu­tet­tu Erk­ki Nie­mi­nen kui­ten­kin esit­ti suh­teel­lis­ta vaa­lia, jota kuu­si muu­ta val­tuu­tet­tua kan­nat­ti.

Ää­nes­tyk­sen jäl­keen kirk­ko­neu­vos­toon va­lit­tiin Päi­vi Es­ko­la Nas­to­lan seu­ra­kun­nas­ta, Mika Falk Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­ta, Simo Hii­la­mo Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­ta, In­ga-Mai­ja Hyp­pö­lä Lau­neen seu­ra­kun­nas­ta, Ei­la Jo­ki­nen Lau­neen seu­ra­kun­nas­ta, Re­gi­na Lep­pä­nen Lau­neen seu­ra­kun­nas­ta, Pau­li Ran­ta­nen Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­ta, Kari Si­mo­lin Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­ta, Ris­to Tar­ki­ai­nen Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­ta ja Vuok­ko Väns­kä Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nas­ta.

Ää­nes­tyk­sen lop­pu­tu­los muut­ti yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton ai­em­paa voi­ma­ta­sa­pai­noa, sil­lä Lau­neen seu­ra­kun­ta sai kol­man­nen edus­ta­jan ja Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nal­le jäi yk­si edus­ta­ja.

Kirk­ko­neu­vos­ton ko­koon­pa­noon vai­kut­ta­vat pait­si seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta saa­ta­vat hen­ki­lö­koh­tai­set ver­tai­lu­lu­vut myös muun mu­as­sa pai­kal­lis­seu­ra­kun­tia ja su­ku­puo­lia kos­ke­vat kiin­ti­öt ja käy­tän­nöt. Vai­ku­tus­val­tai­sen kirk­ko­neu­vos­ton pai­kois­ta oli eri­mie­li­syyt­tä myös kak­si vuot­ta sit­ten, ja sil­loin­kin ää­nes­tet­tiin.

Yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to teki jou­kon mui­ta­kin hen­ki­lö­va­lin­to­ja. Niis­sä ei näh­ty yl­lä­tyk­siä. Kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 2021–2022 jat­kaa Es­ko Tai­pa­le. Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa Mat­ti Vie­ru­mä­ki. Yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa Oh­to Ok­sa­nen. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­li on jo lo­ka­kuus­sa 2020 mää­rän­nyt yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­jak­si Nas­to­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Kari Es­ke­li­sen.

Val­tuus­ton ko­kouk­sen aluk­si vie­tet­tiin hil­jai­nen het­ki pit­kä­ai­kai­sen lah­te­lai­sen kir­kol­lis­vai­kut­ta­jan Ris­to Tai­pa­leen kuo­le­man ta­kia.

Lue lisää aiheesta