JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Entisen vanki­la­kundin raju tarina – Timo Pohjola: "Elämä on yhä taistelua syntiä vastaan"

11.3.2021
Laura Visapää

Sar­ja­ku­va­kir­jan en­sim­mäi­ses­sä ku­vas­sa pie­ni poi­ka leik­kii Ali-Ju­hak­ka­las­sa kes­ke­ne­räi­sen rin­ta­ma­mies­ta­lon keit­ti­ös­sä äi­din kans­sa ja veis­tää sor­meen­sa. Vuo­si on 1949 ja ta­pah­tu­ma Timo Poh­jo­lan en­sim­mäi­nen muis­to.

Kir­jan vii­mei­sel­lä si­vul­la on Kris­tus ja vii­mei­se­nä sa­nan aa­men. Vuo­si on 1987. Sil­loin Poh­jo­la va­pau­tui van­ki­las­ta.

Lah­te­lai­sen Timo Poh­jo­lan vii­me mar­ras­kuus­sa il­mes­ty­nyt oma­kus­tan­ne Var­jois­ta va­loon on raju ti­li­tys hä­nen elä­mäs­tään.

– Ha­lu­sin re­hel­li­ses­ti ker­toa ta­ri­na­ni, jot­ta lä­hi­o­mai­se­ni­kin tie­tä­vät sen. Kir­jan taus­tal­la on myös toi­ve roh­kais­ta jo­tain ala­mä­en kul­ki­jaa luot­ta­maan sii­hen, et­tä on mah­dol­li­suus sel­vi­tä, sel­vit­tää Poh­jo­la kir­jan­sa taus­taa.

Tei­ni-iäs­sä al­ka­nut al­ko­ho­lin käyt­tö vei Ti­mon vää­ril­le rai­teil­le. Vii­nan­hi­mo ajoi omai­suus- ja vä­ki­val­ta­ri­kok­siin ja sitä kaut­ta usei­siin van­ki­la­tuo­mi­oi­hin. Van­ki­la­vuo­sia ker­tyi 15. Kään­ne­koh­ta oli, kun Poh­jo­la tuli van­ki­las­sa us­koon. Ri­kol­li­nen elä­mä jäi.

– Us­koon­tu­lo oli pro­ses­si, jota edel­si kau­an jat­ku­nut he­räyk­sen tila. Ru­koi­lin pal­jon, et­tä Ju­ma­la näyt­täi­si mi­nul­le tien tai­vaa­seen.

Ei elä­mä pel­käk­si au­vok­si muut­tu­nut. Poh­jo­la to­te­aa­kin, et­tä elä­mä on yhä tais­te­lua syn­tiä vas­taan.

Van­ki­la­vuo­sien jäl­keen aset­tu­mi­nen ta­val­li­seen elä­mään oli vai­ke­aa.

– 25 vuot­ta oli men­nyt ihan muis­sa tou­huis­sa yh­teis­kun­nan ul­ko­puo­lel­la.

Van­ki­la­kun­din oli vai­kea saa­da työ­tä, ja kun työn vih­doin sai, 90-lu­vun lama vei sen al­ta.

– Sai­ras­tuin psyyk­ki­ses­ti ja elin seit­se­män vuot­ta har­hois­sa. Pa­hi­ten har­ha­ää­net pääs­sä­ni ko­put­ti­vat ko­to­na, mut­ta ei niis­tä pääs­syt eroon kym­me­nien ki­lo­met­rien pyö­rä­len­keil­lä­kään.

Poh­jo­la päät­ti lo­pet­taa elä­män­sä ja hy­pä­tä par­vek­keel­ta.

– Otin suu­ren mää­rän uni­lääk­kei­tä, soi­tin vel­jel­le­ni, et­tä tämä on vii­mei­nen ter­veh­dyk­se­ni hä­nel­le. Sit­ten meni taju ja he­rä­sin sai­raa­las­sa.

Veli oli ym­mär­tä­nyt, et­tä tosi oli ky­sees­sä ja hä­lyt­ti apua pai­kal­le.

Elä­mä kään­tyi pa­rem­paan suun­taan, kun Poh­jo­la löy­si vii­si vuot­ta sit­ten tien­sä mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien Lah­den Klu­bi­ta­lol­le.

– Sain apua elä­mää­ni. Ta­lol­ta löy­tyi ys­tä­vik­si koh­ta­lo­to­ve­rei­ta, ja tun­sin it­se­ni ta­sa­ver­tai­sek­si.

Van­hat har­ras­tuk­set ku­ten ka­las­tus ja lii­kun­ta ovat taas mie­lui­sia, sa­moin ku­va­tai­de. Poh­jo­la oli jo lap­se­na in­no­kas piir­tä­jä. Rii­hi­mä­en van­ki­las­sa syt­tyi in­nos­tus öl­jy­vä­rei­hin ja äs­ket­täin Har­ju­lan kan­sa­lai­so­pis­tos­sa ku­van­veis­toon. Oma­na te­ra­pi­a­työ­nään Poh­jo­la päät­ti piir­tää sar­ja­ku­va­kir­jan elä­mäs­tään.

Kir­jaa saa Timo Poh­jo­lal­ta p. 0400 854834 hin­taan 15 eu­roa.

Lue lisää aiheesta