JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Retriitissä ortodoksista perinnettä edustavat muun muassa ikonit. Tuulikki Lavoila ja Pirjo Kuikka pitelevät Lavoilan maalaamaa ikonia ”Hellyyden Jumalanäiti”. Kuva: Markku Lehtinen

Retriitissä ortodoksista perinnettä edustavat muun muassa ikonit. Tuulikki Lavoila ja Pirjo Kuikka pitelevät Lavoilan maalaamaa ikonia ”Hellyyden Jumalanäiti”. Kuva: Markku Lehtinen

Ensim­mäi­sessä ekumee­ni­sessa retriitissä hiljen­ny­tään ja etsitään joulun merkitystä

16.10.2020
Markku Lehtinen

Upi­lan lei­ri­kes­kuk­ses­sa py­säh­dy­tään ja hil­jen­ny­tään jou­lun sa­no­man ää­rel­le eku­mee­ni­ses­sa ret­rii­tis­sä, jon­ka ve­tä­ji­nä toi­mi­vat Timo ja Tuu­lik­ki La­voi­la sekä Pir­jo Kuik­ka.

Eku­mee­ni­sek­si ret­rii­tin te­kee se, et­tä sii­nä tu­tus­tu­taan lu­te­ri­lai­sen, or­to­dok­si­sen ja ka­to­li­sen kirk­ko­kun­nan pe­rin­tei­siin. Tä­män­kal­tai­nen yh­tei­nen ret­riit­ti on en­sim­mäi­nen, jon­ka jär­jes­tä­mi­ses­sä Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on mu­ka­na. Ret­riit­ti to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Lah­den NNKY:n kans­sa.

Ret­riit­tien ydin löy­tyy hil­jen­ty­mi­ses­tä ja rau­hoit­tu­mi­ses­ta. Sana ret­riit­ti (engl. ret­re­at) tar­koit­taa si­vuun tai syr­jään ve­täy­ty­mis­tä. Ret­riit­ti­pe­rin­ne liit­tyy var­hai­seen kris­til­li­seen ru­kous- ja luos­ta­rie­lä­mään, jos­sa tur­has­ta luo­pu­mal­la rai­vat­tiin ti­laa olen­nai­seen: ru­kouk­seen, rak­kau­teen, Raa­mat­tuun ja ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mään.

– Mei­dän ny­kyi­nen ai­kam­me on usein hy­vin kii­reis­tä, ja työ­e­lä­mä vaa­tii ih­mi­sil­tä en­tis­tä enem­män voi­ma­va­ro­ja. Ret­rii­tis­sä py­rim­me tar­jo­a­maan osal­lis­tu­jil­le mah­dol­li­suu­den py­säh­tyä vii­kon­lo­pun ajak­si, Pir­jo Kuik­ka ker­too.

Hän jat­kaa, et­tä ih­mi­sil­lä on ti­lai­suus miet­tiä rau­has­sa oman elä­män­sä asi­oi­ta, ky­sel­lä ja le­vä­tä. Ret­rii­tis­sä ei tar­vit­se suo­rit­taa mi­tään, ei ker­toa mi­ten on sen ko­ke­nut. Li­säk­si eri oh­jel­miin osal­lis­tu­mi­nen on va­paa­eh­tois­ta.

Mu­kaan siis saa tul­la, jos sil­tä tun­tuu. Siis vaik­ka oli­si nuk­ku­mas­sa, kun toi­saal­la on me­nos­sa esi­mer­kik­si ru­kous­het­ki, niin ku­kaan ei tule ovel­le ko­put­ta­maan ja pyy­tä­mään mu­kaan.

– Yleen­sä ih­mi­set ko­ke­vat va­paut­ta­vak­si myös sen, et­tä ret­rii­tis­sä ei ole tar­vet­ta so­si­aa­li­sel­le ju­tus­te­lul­le, vaan small talk jä­te­tään pois, Tuu­lik­ki La­voi­la to­te­aa.

Hän jat­kaa, et­tä hil­jai­suu­des­sa kuu­los­tel­laan, mitä meil­le it­sel­lem­me kuu­luu ja sa­mal­la mie­tis­kel­lään jou­lun ih­met­tä, in­kar­naa­ti­o­ta. Sa­lai­suut­ta, kun Ju­ma­la päät­tää lä­het­tää Poi­kan­sa maa­il­maan.

In­kar­naa­tio tar­koit­taa sa­nan­mu­kai­ses­ti li­hak­si tu­le­mis­ta (lat. Chris­tus in­car­na­tus est, Kris­tus tuli li­hak­si).

Pir­jo Kuik­ka an­taa neu­von, jon­ka mu­kaan par­hail­laan kes­kel­lä elä­män krii­siä elä­vien ei yleen­sä kan­na­ta osal­lis­tua ret­riit­tiin.

Nyt kun ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia on kiih­ty­mäs­sä, ret­riit­tiin osal­lis­tu­mi­nen teh­dään niin tur­val­li­sek­si kuin mah­dol­lis­ta. Jo­kai­sel­la osal­lis­tu­jal­la on oma huo­ne, tur­va­vä­le­jä nou­da­te­taan ja kä­si­hy­gie­ni­as­ta huo­leh­di­taan.

Eku­mee­ni­nen jou­lu­ret­riit­ti Upi­las­sa 11.–13.12. al­kaa pe 11.12. kel­lo 17.

Hin­ta 80 €. Paik­ko­ja on 11, jot­ka täy­te­tään il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Etu­si­ja on Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ja Hei­no­lan seu­ra­kun­nan jä­se­nil­lä. Il­moit­tau­tu­mi­nen 22.11. men­nes­sä säh­köi­ses­ti www.lah­den­seu­ra­kun­nat.fi/ta­pah­tu­mat tai Ul­la He­lin puh. 044 719 4648 tai säh­kö­pos­ti ul­la.he­lin@evl.fi

Lue lisää aiheesta