JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Diakoniatyöntekijä Jaana Rosti-Mutala ja diakonian opiskelija Dimitri Theslund Sovituksenkirkon toimiston oven edessä.

Diakoniatyöntekijä Jaana Rosti-Mutala ja diakonian opiskelija Dimitri Theslund Sovituksenkirkon toimiston oven edessä.

Dimitri Theslund teki työhar­joit­telun seura­kun­nassa – "Diako­ni­a­työn kontrastit Hollolassa avasivat silmiä"

26.11.2020
Virve Valkeavuori

Ruot­sis­sa syn­ty­nyt ja koko nuo­ruu­ten­sa asu­nut Di­mit­ri Thes­lund, 31, on suo­rit­ta­nut syk­syn ajan di­a­ko­ni­a­työn har­joit­te­lua Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa. Thes­lund sa­noo näh­neen­sä ja ko­ke­neen­sa Hol­lo­las­sa, mi­ten mo­ni­puo­lis­ta työ­tä kir­kos­sa teh­dään.

– En­sin is­tut­tiin pöy­dän ym­pä­ril­lä hie­nos­sa kar­ta­no­mil­jöös­sä ja sa­ma­na päi­vä­nä koh­dat­tiin asi­a­kas sän­gyn lai­dal­la pie­nes­sä li­kai­ses­sa huo­neis­tos­sa, Thes­lund ker­taa.

– Sil­ti ti­lan­teet oli­vat kai­kil­le ih­mi­sil­le mer­ki­tyk­sel­li­siä ja ai­nut­laa­tui­sia. Niis­sä ei ase­tet­tu vas­tak­kain su­run ja yk­si­näi­syy­den mää­rää tai avun ja tuen tar­vet­ta. Mo­lem­mis­sa to­teu­tui­vat in­hi­mil­li­nen koh­taa­mi­sen tar­ve ja di­a­ko­ni­set pe­rus­teet.

Mie­leen­pai­nu­vin ti­lan­ne Thes­lun­dil­le on ol­lut ruo­an­ja­ko­koh­taa­mis­ten ohel­la erään vä­hä­va­rai­sen per­heen aut­ta­mi­nen. Koh­taa­mi­nen ta­pah­tui ko­ti­käyn­nil­lä ja per­he sai tar­vit­ta­van avun.

En­sim­mäi­se­nä har­joit­te­lu­päi­vä­nä hän pää­si len­nos­ta mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien lei­ri­päi­vään ja seu­raa­va­na päi­vä­nä päih­de­kun­tou­tu­jien toi­min­nal­li­seen sau­nail­taan. Li­säk­si hän on ol­lut mu­ka­na Tuo­mas­mes­sus­sa, eri­lai­sis­sa ryh­mis­sä sekä Mis­si­o­kam­ma­rin isän­tä­nä, myy­jä­nä ja har­tauk­sien pi­tä­jä­nä.

Thes­lun­din ta­voit­tee­na on en­si vuo­den ai­ka­na saa­da val­miik­si Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun so­si­o­no­mi-di­a­ko­nin tut­kin­to. Opin­näy­te­työn ai­hee­na on kris­til­li­syy­den mer­ki­tys päih­de­kun­tou­tu­mi­ses­sa van­ki­la­ym­pä­ris­tös­sä.

Halu aut­taa ih­mi­siä vei Thes­lun­din opis­ke­le­maan. Hän toi­mi usei­ta vuo­sia iso­äi­tin­sä omais­hoi­ta­ja­na.

Hän ker­too käy­neen­sä myös poh­jal­la, jos­ta hä­net nos­ti ylös elä­män­muu­tos ja us­koon­tu­lo. Thes­lund suo­rit­ti vuon­na 2017 op­pi­so­pi­muk­sel­la Suo­men Ro­ma­ni­foo­ru­mis­sa toi­sen as­teen ro­ma­ni­kult­tuu­rin oh­jaa­jan tut­kin­non. Sen jäl­keen ovet avau­tui­vat työ­e­lä­mään las­ten­ko­tiin.
Har­joit­te­lun­sa lop­pu­puo­lel­la Thes­lund piti vie­lä kou­lu­tuk­sen ro­ma­ni­kult­tuu­ris­ta koko Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan työ­yh­tei­söl­le.

Työ­har­joit­te­lun oh­jaa­ja, di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Jaa­na Ros­ti-Mu­ta­la ker­too, et­tä on saa­nut Thes­lun­dil­ta ro­ma­ni­kult­tuu­rin kaut­ta pal­jon li­sä­ar­voa omaan työ­hön­sä. Thes­lund on oman eku­mee­ni­suu­ten­sa kaut­ta ma­dal­tu­nut raja-ai­to­ja ja pois­ta­nut en­nak­ko­kä­si­tyk­siä.

Kir­joit­ta­ja on Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun leh­to­ri.

Lue lisää aiheesta