JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Asikkalan Ilo kokosi kunnan ja seurakunnan lapsi­per­heiden palveluita yhteen

8.4.2021
Markku Lehtinen

Asik­ka­las­sa kun­ta ja seu­ra­kun­ta ovat ryh­ty­neet yh­teis­työ­hön pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sek­si lap­si­per­heil­le.

Vääk­syyn on avat­tu hel­mi­kuus­sa Ter­veys­tiel­le uu­si per­he­kes­kus Ilo, jos­sa on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tus ja per­he­työ sekä kun­nan avoin var­hais­kas­va­tus.

Uu­den per­he­kes­kuk­sen to­teut­ta­mi­ses­sa ta­voit­tee­na on ol­lut yh­dis­tää lap­si­per­hei­den tu­kea ja pal­ve­lui­ta yh­teen paik­kaan.

– Nyt ko­ro­na-ai­ka­na tääl­lä toi­mii seu­ra­kun­nan päi­vä­ker­ho­ja sekä kun­nan kans­sa yh­tei­nen Leik­kis-ker­ho, joka on myös las­ten­hoi­to­pal­ve­lu, ker­too Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan vas­taa­va las­te­noh­jaa­ja Emi­lia Tol­va­nen.

Leik­kis tar­jo­aa lap­sel­le tur­val­lis­ta hoi­toa ja oh­jat­tua toi­min­taa ai­kuis­ten joh­dol­la kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa. Leik­kis ei tar­joa lap­sel­le ruo­kaa ei­kä vä­li­pa­laa, mut­ta sen ai­ka­na pi­de­tään vä­li­pa­la­tau­ko, jo­ten lap­sel­la voi ol­la pie­net eväät mu­ka­na.

Ker­ho­mak­su on kak­si eu­roa, pait­si kes­ki­viik­koil­tai­sin nel­jä eu­roa. Lap­sel­le tu­lee va­ra­ta paik­ka ker­hoon joka viik­ko erik­seen etu­kä­teen vii­meis­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä, puh. 044 778 0399.

Tar­koi­tus oli jär­jes­tää ti­lois­sa myös per­he­ker­ho­ja, siis ker­ho­ja, jois­sa ovat mu­ka­na lap­set ja hei­dän van­hem­pan­sa. Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si ker­hois­sa käy tois­tai­sek­si vain lap­sia. Tau­ol­la ovat myös kun­nan huol­ta­jil­le ja al­le kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le tar­koi­te­tut Per­hek­lu­bit, joi­den piti ko­koon­tua kah­des­ti vii­kos­sa.

Las­ten ker­ho­pai­kan li­säk­si lä­hel­tä löy­ty­vät las­ten neu­vo­la, kun­nan so­si­aa­li­toi­mi, Päi­jät-So­ten lap­si­per­he­pal­ve­lui­den työn­te­ki­jöi­tä sekä 4H-yh­dis­tyk­sen toi­mis­to.

Pyr­ki­mys on kes­kit­tää per­hei­den pal­ve­lut yh­teen osoit­tee­seen. Asik­ka­las­sa per­he­kes­kus­toi­min­taa on suun­ni­tel­tu ja ke­hi­tet­ty ke­vääs­tä 2018 al­ka­en. Yh­tei­set ti­lat mah­dol­lis­ta­vat nyt mo­ni­am­ma­til­li­sen toi­min­nan. Esi­mer­kik­si neu­vo­las­ta on nyt eri­tyi­sen help­po oh­ja­ta per­hei­tä Ilon toi­min­nan pa­riin.

Nyt per­hei­den käyt­töön otet­tu tila on toi­mi­nut en­nen ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­to­na.

– Olem­me saa­neet tä­hän to­del­la isot ja ki­vat ti­lat kes­kei­sel­le pai­kal­le. Per­heet ovat viih­ty­neet, ja olem­me saa­neet täs­tä hy­vää pa­lau­tet­ta, Tol­va­nen ker­too.

Tois­tai­sek­si pi­hal­ta puut­tuu leik­ki­paik­ka, mut­ta jo tu­le­van ke­sän ai­ka­na ra­ken­nuk­sen vie­reen on tu­los­sa uu­si leik­ki­puis­to.

Asik­ka­lan ter­veys­kes­kus si­jait­see Ilon vie­res­sä, ja naa­pu­ris­ta löy­tyy ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­kes­kus Ol­ter­man­ni.

Tol­va­sen mu­kaan suun­ni­tel­mis­sa on teh­dä jat­kos­sa yh­teis­työ­tä Ol­ter­man­nin asuk­kai­den kans­sa. Sitä hel­pot­taa esi­mer­kik­si se, et­tä ra­ken­nus­ten vä­lil­lä on yh­dys­käy­tä­vä, jota pit­kin voi liik­kua vaik­ka­pa pyö­rä­tuo­lil­la. Yk­si idea on­kin kut­sua ikäih­mi­siä vie­rai­le­maan las­ten ker­hoi­hin. Tä­män to­teut­ta­mi­nen on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta vas­ta ko­ro­na­e­pi­de­mi­an laan­nut­tua.

Lue lisää aiheesta