JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Poikkeusolot ovat saaneet seurakuntalaiset kaipaamaan kirkkoa ja ehtoollista. Kuva Joutjärveltä.

Poikkeusolot ovat saaneet seurakuntalaiset kaipaamaan kirkkoa ja ehtoollista. Kuva Joutjärveltä.

Tylsää on, koska pääsee kirkkoon? Lukijat kysyvät, me etsimme vastauksen

12.5.2020
Markus Luukkonen

Kir­kot ovat ol­leet tau­ol­la, ja ih­mi­set ei­vät pää­se kir­kon ta­pah­tu­miin ko­ro­nan ta­kia. Ih­mi­set al­ka­vat tyl­sis­tyä ko­to­na, kun heil­lä ei ole oi­kein mi­tään te­ke­mis­tä, var­sin­kin ih­mi­set jot­ka elä­vät yk­sin. Seu­ra­kun­tien pi­täi­si muut­taa sään­tö­jä edes sen ver­ran, et­tä pa­pit voi­si­vat kier­tää jois­sain ko­deis­sa mis­sä ha­lut­tai­siin eh­tool­lis­ta, tai jo­ten­kin muut­taa sään­tö­jä, et­tä ih­mi­set ei­vät unoh­da Ju­ma­laa. Tämä on hy­vin tär­keä jut­tu meil­le kris­ti­tyil­le. Ei­hän ku­kaan ha­lua, et­tä ku­kaan ero­ai­si kir­kos­ta.

Ee­me­li Falk, Lah­ti

Kii­tos Ee­me­lil­le hy­väs­tä ky­sy­myk­ses­tä. Ilok­se­ni voin to­de­ta, et­tä 1.6. al­ka­en ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi jäl­leen osal­lis­tua tie­tyin ra­joi­tuk­sin. Val­lit­se­van poik­keus­ti­lan ja hen­gen­vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din vuok­si seu­ra­kun­tien­kin on toi­mit­ta­va Suo­men hal­li­tuk­sen ja val­ti­o­neu­vos­ton an­ta­mien oh­jei­den mu­kai­ses­ti. Tämä on ol­lut meil­le kai­kil­le hy­vin ras­kas­ta ai­kaa. Seu­ra­kun­nan läs­nä­o­lon mer­ki­tys on ol­lut tänä ai­ka­na eri­tyi­sen tär­ke­ää. Yk­si­näi­syy­den ja apa­ti­an lie­ven­tä­mi­sek­si Lah­den seu­ra­kun­tien ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­män työn­te­ki­jät pi­tä­vät yh­teyt­tä seu­ra­kun­ta­lai­siin mo­nin eri ta­voin. Sai­rail­le an­ne­taan eh­tool­lis­ta ko­deis­sa sekä sai­raa­lois­sa, ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le soi­te­taan ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia sekä har­tauk­sia ja mu­siik­ki­ti­lai­suuk­sia lä­he­te­tään ne­tis­sä sekä ra­di­os­sa. Au­rin­kois­ta ke­sän odo­tus­ta.

Kari Es­ke­li­nen, val­mius­pääl­lik­kö

Lä­he­tä ky­sy­myk­se­si osoit­tee­seen lah­ti.vies­tin­ta@evl.fi. Toi­mi­tus va­lit­see jul­kais­ta­vat ky­sy­myk­set ja et­sii nii­hin vas­tauk­set. Lii­tä mu­kaan ni­me­si ja asuin­paik­ka­kun­ta­si, ha­lu­tes­sa­si myös ikä­si.

Lue lisää aiheesta