JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Korona antoi vauhtia jumalanpalvelusten suoratoistoon netissä.

Korona antoi vauhtia jumalanpalvelusten suoratoistoon netissä.

Suora lähetys jännitti tavat­to­masti – suntiot kertovat uransa aikana tapah­tu­neista sattu­muk­sista

9.12.2020
Markku Lehtinen

Ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia mul­lis­ti mo­nen muun asi­an ohel­la seu­ra­kun­tien toi­min­nan. Esi­mer­kik­si vii­me ke­vää­nä kirk­ko­kan­saa ei saa­nut pääs­tää ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin, vaan ne lä­he­tet­tiin ne­tin kaut­ta, eli strii­mat­tiin.

Strii­mauk­sen al­ku mer­kit­si mo­nes­sa seu­ra­kun­nas­sa to­del­lis­ta di­gi­loik­kaa.

Olen meil­lä strii­mauk­ses­ta vas­taa­va sun­tio. Ke­vääl­lä ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten lä­het­tä­mi­nen ne­tin kaut­ta oli meil­le kai­kil­le uu­si asia, ja aloi­tim­me hom­man isos­ti.

Aluk­si pyy­sim­me kool­le kaik­ki hen­ki­löt, ku­ten pa­pit, kant­to­rit ja tek­nii­kan puo­len, joil­la oli teh­tä­vä mes­sus­sa. Sii­nä mei­tä oli sit­ten kym­men­kun­ta työn­te­ki­jää har­joit­te­le­mas­sa tors­tais­ta lau­an­tai­hin sun­nun­tai­na pi­det­tä­vää mes­sua. Lä­hes­ty­vä lä­he­tys jän­nit­ti kaik­kia ai­van ta­vat­to­mas­ti.

Vaan nyt kun ai­kaa on ku­lu­nut ja strii­maus on muut­tu­nut ru­tii­nik­si, niin minä hoi­dan sen käy­tän­nös­sä yk­sin. Lau­an­tai­na lai­tan kir­kos­sa tois­to­tek­nii­kan pai­koil­leen, ja sit­ten sun­nun­tai­na kat­so­taan, mi­ten hom­ma toi­mii.

Lue lisää aiheesta