JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pienessä paniikissa pohdittiin, missä vaiheessa messua voisimme kulkea pitkin kirkkosalia mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen. Kuva: Markku Lehtinen

Pienessä paniikissa pohdittiin, missä vaiheessa messua voisimme kulkea pitkin kirkkosalia mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen. Kuva: Markku Lehtinen

Omat työt pääsivät unohtumaan – suntiot kertovat uransa aikana tapah­tu­neista sattu­muk­sista

5.8.2020
Markku Lehtinen

"Toi­si­naan kir­kos­sa ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta on val­mis­te­le­mas­sa kak­si sun­ti­o­ta. Näin oli esi­mer­kik­si en­nen ko­ro­na­pan­de­mi­aa kon­fir­maa­ti­o­mes­suis­sa, jot­ka usein ke­rä­si­vät kir­kon täy­teen. Mo­nes­ti kon­fir­maa­ti­o­mes­sus­sa iso­set ke­rää­vät ko­leh­din. Niin sil­lä­kin ker­taa, kun toi­sen sun­ti­on kans­sa oi­kein py­säh­dyim­me seu­raa­maan, mi­ten ko­leh­din ke­ruu nuo­ril­ta su­juu. Sii­nä­pä kat­sel­les­sa omat työt pää­si­vät unoh­tu­maan. Mei­dän oli­si pi­tä­nyt jär­jes­tel­lä ko­leh­din kan­ta­mi­sen ai­ka­na kir­kon si­vu­pöy­dil­le eh­tool­li­nen val­miik­si.

Kun ko­leh­ti oli siu­nat­tu alt­ta­ril­la, hok­sa­sim­me unoh­duk­sem­me. Sii­nä sitä sit­ten pie­nes­sä pa­nii­kis­sa poh­dit­tiin, mis­sä vai­hees­sa mes­sua voi­sim­me kul­kea pit­kin kirk­ko­sa­lia mah­dol­li­sim­man vä­hän häi­ri­ö­tä ai­heut­ta­en. Lo­pul­ta pa­pin kut­su­es­sa kirk­ko­kan­saa eh­tool­li­sel­le, kaik­ki oli kuin oli­kin val­mii­na. Mes­sun jäl­keen ky­syim­me pa­pil­ta, huo­ma­si­ko hän, et­tei kaik­ki su­ju­nut ai­van suun­ni­tel­mien mu­kaan. Vas­taus oli huo­jen­ta­va: en."

Lue lisää aiheesta