JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Suurin osa messujen valmisteluista tehdään ennen kun väki tulee kirkkoon. Aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Kuva: Markku Lehtinen

Suurin osa messujen valmisteluista tehdään ennen kun väki tulee kirkkoon. Aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Kuva: Markku Lehtinen

Mykkä mikki ja muuta pientä säätöä – suntiot kertovat uransa aikana tapah­tu­neista sattu­muk­sista

25.6.2020
Markku Lehtinen

"Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ajan sun­tio on kir­kos­sa, mut­ta niin, et­tei kirk­ko­kan­sa kiin­ni­tä hä­neen eri­tyis­tä huo­mi­o­ta. Suu­rin osa mes­su­jen val­mis­te­luis­ta teh­dään toki en­nen kun väki tu­lee kirk­koon, mut­ta ai­na kaik­ki ei mene suun­ni­tel­mien mu­kaan. Pie­niä unoh­duk­sia sat­tuu ai­na sil­loin täl­löin. Useim­mi­ten niis­tä sel­vi­tään kui­ten­kin luo­vuu­del­la. Toi­si­naan on esi­mer­kik­si unoh­tu­nut sy­tyt­tää kynt­ti­lät alt­ta­ril­le. Sii­nä sit­ten sun­tio poh­tii, mis­sä vai­hees­sa asi­an voi­si kor­ja­ta mah­dol­li­sim­man huo­maa­mat­to­mas­ti. Ker­ran piis­pa oli toi­mit­ta­mas­sa ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta, kun kä­vin sy­tyt­tä­mäs­sä alt­ta­ri­kynt­ti­lät al­ku­vir­ren ai­ka­na. Us­ko­ak­se­ni juu­ri ku­kaan ei kiin­nit­tä­nyt asi­aan sen isom­paa huo­mi­o­ta. Oman haas­teen­sa tuo kirk­ko­jen ää­nen­tois­to. Yleen­sä se toi­mii hy­vin, mut­ta sit­ten kun ää­ni ei kuu­lu, ti­lan­teen kor­jaa­mi­nen saat­taa ai­heut­taa mel­koi­sia pai­nei­ta. Sii­nä vai­hees­sa, kun väki jo is­tuu kir­kon­pen­kis­sä, ää­nen­tois­ton tes­taa­mi­nen al­kaa ol­la hi­ve­nen han­ka­laa. Ja tie­ten­kin lan­gat­to­man mik­ro­fo­nin pa­ris­to tyh­je­nee ai­no­as­taan sitä käy­tet­tä­es­sä. Siis kes­ken ti­lai­suu­den."

Lue lisää aiheesta