JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Panu Vartiainen, Asiakkala. Kuva: Laura Visapää

Panu Vartiainen, Asiakkala. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

"Metsätöissä yhdistyvät keho ja hengel­li­syys" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

26.1.2021
Laura Visapää

"Pyhä on tun­ne tai ti­lan­ne, jos­sa voi ko­kea ole­van­sa yh­tey­des­sä Ju­ma­laan. Kir­kos­sa­käyn­ti on tie­tys­ti py­hää, mut­ta py­hän ta­voit­taa myös kir­kon ul­ko­puo­lel­ta. Asum­me Vääk­syn taa­ja­mas­sa, jos­ta lenk­ki­po­lul­le tai hiih­to­la­dul­le on 20 met­riä. Luon­toa ja sen hil­jai­suut­ta ih­me­tel­les­sä ym­mär­tää luo­ma­kun­nan ja Luo­jan suu­ruut­ta.

Vii­me vuon­na edes­men­neel­le isäl­le­ni oli tär­ke­ää teh­dä met­sä­töi­tä, ja nii­tä hän te­ki­kin vii­mei­siin ai­koi­hin­sa as­ti. Nyt olen it­se ot­ta­nut vies­ti­ka­pu­lan vas­taan ja teen met­säs­tä polt­to­pui­ta per­hee­ni tar­pei­siin. Oma poi­ka­ni­kin on jo tul­lut met­sä­töi­hin mu­kaan.

Polt­to­pui­ta teh­des­sä yh­dis­tyy mon­ta asi­aa: teen per­heel­le­ni läm­min­tä tal­vek­si, olen luon­non rau­has­sa ja työ on fyy­sis­tä. Kun oma päi­vä­työ on is­tu­mis­ta ko­neen ää­res­sä ai­vo­ja haas­ta­en, met­sä­töis­sä saan käyt­tää omaa ke­ho­a­ni. Nii­nä het­ki­nä on otol­li­set olo­suh­teet saa­da kiin­ni myös hen­gel­li­ses­tä ulot­tu­vuu­des­ta. Ih­mi­nen on ko­ko­nai­suus, jos­sa yh­dis­ty­vät keho, mie­li ja hen­gel­li­syys. Py­hyys met­sä­töis­sä syn­tyy mah­dol­li­suu­des­ta käyt­tää kaik­kea ka­pa­si­teet­tia, mitä mi­nul­le on an­net­tu."

Panu Var­ti­ai­nen, Asik­ka­la

Lue lisää aiheesta