JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Markku Lehtinen

Kirk­ko­kuo­rossa 50 vuotta – palstalla ihmiset kertovat, mikä on heidän kutsu­muk­sensa

26.11.2020
Markku Lehtinen

Jos ha­lu­taan löy­tää esi­merk­ki si­tou­tu­mi­ses­ta mie­lui­saan har­ras­tuk­seen, niin Pirk­ko Uu­rai­sen ura Nas­to­lan kirk­ko­kuo­ros­sa on eh­dot­to­mas­ti sel­lai­nen. Lau­la­mi­sen kuo­ros­sa hän aloit­ti vuon­na 1971.

– Olin muut­ta­nut edel­li­se­nä vuon­na Nas­to­laan, kun naa­pu­ri hou­kut­te­li mi­nut mu­kaan kuo­ron toi­min­taan. Hän myös piti huo­len, et­tä käyn har­joi­tuk­sis­sa, Uu­rai­nen ker­too.

Nyt hä­nel­lä tu­lee täy­teen 50 vuot­ta kirk­ko­kuo­ros­sa.

Kuo­ros­sa on kaik­ki nämä vuo­det kir­jat­tu ylös jä­sen­ten osal­lis­tu­mi­nen har­joi­tuk­siin ja esiin­ty­mi­siin. Pirk­ko Uu­rai­nen on kir­jan­pi­don mu­kaan ol­lut tä­hän men­nes­sä mu­ka­na kuo­ron toi­min­nas­sa kaik­ki­aan häm­mäs­tyt­tä­vät 2 859 ker­taa. Mää­rää kan­nat­taa ver­ra­ta sii­hen, et­tä vii­des­sä­kym­me­nes­sä vuo­des­sa on yh­teen­sä 2 600 viik­koa.

Seu­raa­van ker­ran Nas­to­lan kirk­ko­kuo­ro esiin­tyy en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na Nas­to­lan kir­kos­sa.

Uu­rai­nen on toi­mi­nut li­säk­si mo­ni­puo­li­ses­ti seu­ra­kun­nas­sa va­paa­eh­toi­se­na. Niis­tä mai­nit­ta­koon teh­tä­vät Be­dan pir­til­lä ja lä­he­tys­pii­ris­sä, toi­mi­mi­nen lei­ri­a­vus­ta­ja­na elä­ke­läis­ten ja vam­mais­ten lei­reil­lä, työs­ken­te­ly Nas­to­lan Mis­si­o­kau­pas­sa sekä ve­tä­jän teh­tä­vät yk­si­näis­ten jou­lu­yön ti­lai­suuk­sis­sa.

– Seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­työs­sä saa seu­raa sekä it­sel­le hy­vän mie­len, kun voi aut­taa lä­him­mäi­si­ään, Uu­rai­nen to­te­aa.

Lue lisää aiheesta