JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Marjo Grönholmille käänteentekevä asia oli Lahden Gospelkuoroon liittyminen. "Kuoro esiintyy paljon seurakunnan tilaisuuksissa ja olen myös laulanut televisiossa Jumalasta. Kaste tuntui luontevalta tapahtua juuri nyt." Kuva: Janne Urpunen

Marjo Grönholmille käänteentekevä asia oli Lahden Gospelkuoroon liittyminen. "Kuoro esiintyy paljon seurakunnan tilaisuuksissa ja olen myös laulanut televisiossa Jumalasta. Kaste tuntui luontevalta tapahtua juuri nyt." Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

"Kaste tuntui luontevalta juuri nyt" – Marjo Grönholm kuvailee aikuis­rip­pi­koulua ja seura­kun­taan liittymistä ihanaksi koke­muk­seksi

2.10.2020
Janne Urpunen

“Olen syn­ty­nyt per­hee­seen, jos­sa ei kuu­lut­tu evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­seen kirk­koon. Mi­nua ei siis ole lap­se­na kas­tet­tu, mut­ta muu­ten olen ol­lut seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa mu­ka­na. Kun muut (nuo­ret) läh­ti­vät rip­pi­kou­luun, en pi­tä­nyt sitä vaih­to­eh­to­na, kos­ka mi­nua ei ol­tu kas­tet­tu. Ajat­te­lin, et­tä muut me­ne­vät ja minä en. Jäl­keen­päin sitä hir­ve­äs­ti ka­duin – oli­sin kui­ten­kin ha­lun­nut ri­pa­rin­kin ko­kea. Jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten mie­tin, et­tä ha­lu­ai­sin kuu­lua jo­hon­kin, ja kai­puu on kas­va­nut vuo­sien var­rel­la. Kään­teen­te­ke­vä asia oli, kun lii­tyin tam­mi­kuus­sa Lah­den Gos­pel­kuo­roon. Kuo­ro esiin­tyy hy­vin pal­jon seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa ja olen myös lau­la­nut te­le­vi­si­os­sa Ju­ma­las­ta. Kas­te tun­tui luon­te­val­ta ta­pah­tua juu­ri nyt. Kun tuli mah­dol­li­suus ai­kuis­rip­pi­kou­luun, ajat­te­lin, et­tä jip­pii, pää­sen vii­mein­kin ri­pa­ril­le. Jon­kin­lai­nen us­ko mi­nul­la on ol­lut ai­na. Nuo­re­na tun­sin ole­va­ni vä­hän eri po­ruk­kaa, kun mel­kein kaik­ki kuu­lui­vat kirk­koon. Kun elä­mäs­sä on ol­lut vai­keuk­sia, olen ai­na ha­ke­nut apua Ju­ma­lal­ta. Tosi kova tun­ne sii­tä, et­tä ha­lu­an kuu­lua jo­hon­kin, on ol­lut läpi elä­män. Nyt sain liit­tyä seu­ra­kun­taan, kun tun­sin, et­tä olen kyp­sä tä­hän. Ih­mi­set ei­vät eh­kä tie­dä, et­tä rip­pi­kou­lu on mah­dol­lis­ta käy­dä ai­kui­se­na­kin. Tämä oli ai­van iha­na ko­ke­mus. Ai­kuis­rip­pi­kou­lus­sa ei pän­tä­tä ul­koa. Jos us­kon­tun­nus­tus ei ihan suju, voi pee­sa­ta – ku­kaan ei vah­di, me­nee­kö se sa­nas­ta sa­naan oi­kein. Mi­nul­le tämä oli tar­peel­li­nen rau­hoit­tu­mi­nen ja ar­jen kat­kai­su. Suo­sit­te­len ai­kuis­rip­pi­kou­lua eh­dot­to­mas­ti, jos vä­hää­kään on kai­paus­ta liit­tyä seu­ra­kun­taan tai har­mit­taa, et­tä rip­pi­kou­lu on ai­ka­naan jää­nyt käy­mät­tä.”

Mar­jo Grön­holm, Lah­ti

Lue lisää aiheesta