JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"Jos asiaa ajattelee omalta kannalta, on pyhä kokemus tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään", kertoo Tuula Tonteri. Kuva: Laura Visapää

"Jos asiaa ajattelee omalta kannalta, on pyhä kokemus tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään", kertoo Tuula Tonteri. Kuva: Laura Visapää

Jokainen aamu on kiitoksen aihe – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

23.4.2020
Laura Visapää

”Jo­kai­nen uu­si aa­mu on mi­nul­le pyhä ja suu­ri kii­tok­sen ai­he. Myös lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­nen on py­hää. Jos asi­aa ajat­te­lee omal­ta kan­nal­ta, on pyhä ko­ke­mus tul­la koh­da­tuk­si ja hy­väk­sy­tyk­si oma­na it­se­nään. Sii­nä het­kes­sä muu ym­pä­ril­tä ka­to­aa tai on toi­sar­vois­ta. Täl­lai­nen ko­ke­mus voi ol­la vaik­ka­pa vas­toin­käy­mis­ten ja vai­keuk­sien kes­kel­lä ole­val­le hy­vin­kin rat­kai­se­va ko­ke­mus hy­vään suun­taan. Jos­kus pelk­kä hil­jai­suus tai kuun­te­le­mi­nen riit­tää. Pie­nen lap­sen koh­taa­mi­nen on ai­dois­ta ai­doin­ta. Sii­nä ei yri­te­tä ol­la jo­ta­kin muu­ta. Lä­him­mäi­nen ja eri­tyi­ses­ti lap­si on pyhä. Kos­ka en ole te­o­lo­gi, en osaa mää­ri­tel­lä, mikä te­o­lo­gi­ses­ti on py­hää. Ko­ke­muk­sel­li­ses­ti sen voi ais­tia vaik­ka­pa sun­nun­tai­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa. Sil­loin it­ket­tää. Se on pyhä het­ki. Ai­ka on siis py­hää. Jos täl­lai­sia koh­taa­mi­sia ja het­kiä oli­si usein, saat­tai­sin ol­la ”py­häs­ti on­nel­li­nen”. Us­ko ja tie­to sii­tä, et­tä Ju­ma­la on rak­kaus, on mi­nul­le kui­ten­kin kaik­kein py­hin­tä.”

Tuu­la Ton­te­ri, Lah­ti

Lue lisää aiheesta