JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jumalan läsnäolon tuntee arjessa, kun huomaa asioiden järjestyvän ihmeellisesti omista kyvyistä riippumatta, sanoo heinolalainen Katja Komonen.

Jumalan läsnäolon tuntee arjessa, kun huomaa asioiden järjestyvän ihmeellisesti omista kyvyistä riippumatta, sanoo heinolalainen Katja Komonen.

Hiljai­suu­dessa kohtaan Jumalan – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

5.8.2020
Laura Visapää

”En osaa si­joit­taa py­hää fyy­si­seen paik­kaan. Pyhä on ko­ke­mus ja tie­toi­suus sii­tä, et­tä Ju­ma­la hal­lit­see koko luo­ma­kun­taa. Ju­ma­lal­la on kaik­ki val­ta, ja hän tah­too meil­le hy­vää. Pie­nin­kin yk­si­tyis­koh­ta luo­ma­kun­nas­sa ju­lis­taa Ju­ma­lan kun­ni­aa. Ku­ten Psal­mis­sa 19 sa­no­taan: ” Tai­vaat ju­lis­ta­vat Ju­ma­lan kun­ni­aa, tai­vaan­kan­si ker­too hä­nen te­ois­taan.” Hil­jai­suu­des­sa pys­tyn pa­rem­min kes­kit­ty­mään Ju­ma­lan koh­taa­mi­seen. Py­hyy­den voi tun­tea, kun on Ju­ma­lan kans­sa kah­den tai ti­lan­tees­sa, jos­sa ru­koil­laan ja lu­e­taan Raa­mat­tua. Tie­toi­suus Ju­ma­lan suu­ruu­des­ta syn­nyt­tää kii­tos­ta ja ylis­tys­tä. Kos­ka Ju­ma­la on Pyhä, ajat­te­len et­tä Raa­mat­tua tu­lee kun­ni­oit­taa Ju­ma­lan Sa­na­na mi­tään sii­hen li­sää­mät­tä tai ot­ta­mat­ta sii­tä mi­tään pois.

Ju­ma­lan läs­nä­o­lon tun­tee ar­jes­sa, kun huo­maa asi­oi­den jär­jes­ty­vän ih­meel­li­ses­ti omis­ta ky­vyis­tä riip­pu­mat­ta. Ju­ma­lan konk­reet­ti­nen apu tu­lee vah­vas­ti nä­ky­viin. Saan ai­na kään­tyä Ju­ma­lan puo­leen, oli­vat asi­at hy­vin tai huo­nos­ti. Myös ko­ro­na­vi­rus­ta Ju­ma­la hal­lit­see. Se syn­nyt­tää rau­han ja tur­val­li­suu­den tun­teen.”

Kat­ja Ko­mo­nen

Hei­no­la

Lue lisää aiheesta