JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Terveet ja toimivat tilat – kiin­teis­töjen ruotiminen on herättänyt myös paljon toiveik­kuutta

8.3.2020
Luukkonen Markus

Lah­des­sa on kes­kus­tel­tu vilk­kaas­ti kirk­ko­ra­ken­nuk­sis­ta.

De­ba­tin käyn­nis­ty­mi­nen oli odo­tet­ta­vis­sa, kun Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ti­laa­ma pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys tuo­tiin jul­ki­suu­teen. Asi­an­tun­ti­ja­ra­port­ti ha­lut­tiin nä­ky­vil­le avoi­mes­ti ja kai­kes­sa laa­juu­des­saan, sil­lä ai­he kai­paa jul­kis­ta kes­kus­te­lua.

Kes­kus­te­lu on kiin­nit­ty­nyt kirk­koi­hin, eni­ten huo­nos­sa kun­nos­sa ole­viin Sal­paus­se­län ja Jout­jär­ven kirk­koi­hin. Vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le on jää­nyt noin 30 toi­min­nal­li­sen kiin­teis­tön ko­ko­nai­suus, sekä se, et­tä ra­por­tis­sa ei pää­te­tä yh­tään mis­tään. Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys on vain yk­si työ­ka­lu kiin­teis­tö­työ­ryh­män pa­kis­sa. Pää­tök­sen­te­ko kuu­luu kirk­ko­val­tuus­tol­le, jol­le työ­ryh­mä val­mis­te­lee esi­tyk­sen­sä vuo­den 2020 lop­puun men­nes­sä.

Ra­por­tis­sa eh­do­te­taan mo­ni­toi­mi­ta­lo­ja ny­kyis­ten huo­no­kun­tois­ten kiin­teis­tö­jen ti­lal­le. Kirk­ko­kin voi ol­la mo­ni­toi­mi­ta­lo. Aja­tel­laan­pa Hol­lo­laan vuon­na 2010 val­mis­tu­nut­ta So­vi­tuk­sen­kirk­koa. Se on sa­mal­la sekä mo­der­ni py­hät­tö et­tä mo­nen­lai­seen seu­ra­kun­ta­toi­min­taan so­vel­tu­va ta­pah­tu­ma­kes­kus. Li­säk­si se on viih­tyi­sä, ark­ki­teh­to­ni­ses­ti kun­ni­an­hi­moi­nen ja so­vel­tuu ym­pä­ris­töön­sä eri­no­mai­ses­ti. En tun­ne ke­tään, joka kai­paa 1970-lu­vul­la ra­ken­net­tua, So­vi­tuk­sen­kir­kon tiel­tä pu­ret­tua Sal­pa­kan­kaan kirk­koa.

Tämä ei ole kan­na­not­to yh­den­kään ra­ken­nuk­sen sul­ke­mi­sen saa­ti pur­ka­mi­sen puo­les­ta. Kui­ten­kin uu­dis­ta­mi­seen liit­tyy pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, ja sik­si uu­sia aja­tuk­sia ei kan­na­ta tyr­mä­tä en­sim­mäis­ten tun­ne­kuo­hu­jen val­las­sa. Pal­ve­lu­ver­kon ruo­ti­mi­nen on myös he­rät­tä­nyt seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöis­sä pal­jon toi­veik­kuut­ta. Oli­si­ko tu­le­vai­suu­des­sa mah­dol­lis­ta työs­ken­nel­lä ti­lois­sa, jot­ka ovat ter­vei­tä, es­teet­tö­miä ja toi­mi­via?

Lah­den seu­ra­kun­tien ta­lout­ta on hoi­det­tu pit­kä­jän­tei­ses­ti – kir­kol­lis­ve­ro on py­sy­tel­lyt 1,5 pro­sen­tis­sa jo vuo­des­ta 1984. Hen­ki­lö­vä­hen­nyk­siä on teh­ty peh­mein kei­noin. Li­säk­si on nou­da­tet­tu pe­ri­aa­tet­ta, jon­ka mu­kaan vuo­si­kat­teel­la hoi­de­taan sekä in­ves­toin­nit et­tä lai­nan­ly­hen­nyk­set.

Pal­ve­lu­verk­ko­a­kin on kar­sit­tu pik­ku­hil­jaa pit­kin 2000-lu­kua. Esi­mer­kik­si Ka­sak­ka­mä­en seu­ra­kun­ta­ko­ti myy­tiin vuon­na 2016 ja Nik­ki­län seu­ra­kun­ta­ko­ti vuon­na 2019. Vauh­tia pi­tää nyt kiih­dyt­tää, sil­lä sei­niin me­ne­viä ku­lu­ja ha­lu­taan lei­ka­ta 30 pro­sen­til­la vuo­teen 2026 men­nes­sä. Se on kun­ni­an­hi­moi­nen ta­voi­te, mut­ta saa­vu­tet­ta­vis­sa.

Tu­le­vai­suu­den tar­peet edel­lyt­tä­vät ke­ve­äm­pää kiin­teis­tö­kan­taa, jos­sa vuok­raa­mi­nen ja yh­teis­käyt­tö yleis­ty­vät ja ti­lat muun­tu­vat ket­te­räs­ti eri­lais­ten käyt­tö­tar­koi­tus­ten mu­ka­na. Edes­sä ole­va ma­to­kuu­ri ker­too toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sis­ta, jo­hon jul­kis­ten ins­ti­tuu­ti­oi­den, myös seu­ra­kun­tien, on so­peu­dut­ta­va.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Digilehti