JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Terveet ja toimivat tilat – kiin­teis­töjen ruotiminen on herättänyt myös paljon toiveik­kuutta

8.3.2020
Luukkonen Markus

Lah­des­sa on kes­kus­tel­tu vilk­kaas­ti kirk­ko­ra­ken­nuk­sis­ta.

De­ba­tin käyn­nis­ty­mi­nen oli odo­tet­ta­vis­sa, kun Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ti­laa­ma pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys tuo­tiin jul­ki­suu­teen. Asi­an­tun­ti­ja­ra­port­ti ha­lut­tiin nä­ky­vil­le avoi­mes­ti ja kai­kes­sa laa­juu­des­saan, sil­lä ai­he kai­paa jul­kis­ta kes­kus­te­lua.

Kes­kus­te­lu on kiin­nit­ty­nyt kirk­koi­hin, eni­ten huo­nos­sa kun­nos­sa ole­viin Sal­paus­se­län ja Jout­jär­ven kirk­koi­hin. Vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le on jää­nyt noin 30 toi­min­nal­li­sen kiin­teis­tön ko­ko­nai­suus, sekä se, et­tä ra­por­tis­sa ei pää­te­tä yh­tään mis­tään. Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys on vain yk­si työ­ka­lu kiin­teis­tö­työ­ryh­män pa­kis­sa. Pää­tök­sen­te­ko kuu­luu kirk­ko­val­tuus­tol­le, jol­le työ­ryh­mä val­mis­te­lee esi­tyk­sen­sä vuo­den 2020 lop­puun men­nes­sä.

Ra­por­tis­sa eh­do­te­taan mo­ni­toi­mi­ta­lo­ja ny­kyis­ten huo­no­kun­tois­ten kiin­teis­tö­jen ti­lal­le. Kirk­ko­kin voi ol­la mo­ni­toi­mi­ta­lo. Aja­tel­laan­pa Hol­lo­laan vuon­na 2010 val­mis­tu­nut­ta So­vi­tuk­sen­kirk­koa. Se on sa­mal­la sekä mo­der­ni py­hät­tö et­tä mo­nen­lai­seen seu­ra­kun­ta­toi­min­taan so­vel­tu­va ta­pah­tu­ma­kes­kus. Li­säk­si se on viih­tyi­sä, ark­ki­teh­to­ni­ses­ti kun­ni­an­hi­moi­nen ja so­vel­tuu ym­pä­ris­töön­sä eri­no­mai­ses­ti. En tun­ne ke­tään, joka kai­paa 1970-lu­vul­la ra­ken­net­tua, So­vi­tuk­sen­kir­kon tiel­tä pu­ret­tua Sal­pa­kan­kaan kirk­koa.

Tämä ei ole kan­na­not­to yh­den­kään ra­ken­nuk­sen sul­ke­mi­sen saa­ti pur­ka­mi­sen puo­les­ta. Kui­ten­kin uu­dis­ta­mi­seen liit­tyy pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, ja sik­si uu­sia aja­tuk­sia ei kan­na­ta tyr­mä­tä en­sim­mäis­ten tun­ne­kuo­hu­jen val­las­sa. Pal­ve­lu­ver­kon ruo­ti­mi­nen on myös he­rät­tä­nyt seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöis­sä pal­jon toi­veik­kuut­ta. Oli­si­ko tu­le­vai­suu­des­sa mah­dol­lis­ta työs­ken­nel­lä ti­lois­sa, jot­ka ovat ter­vei­tä, es­teet­tö­miä ja toi­mi­via?

Lah­den seu­ra­kun­tien ta­lout­ta on hoi­det­tu pit­kä­jän­tei­ses­ti – kir­kol­lis­ve­ro on py­sy­tel­lyt 1,5 pro­sen­tis­sa jo vuo­des­ta 1984. Hen­ki­lö­vä­hen­nyk­siä on teh­ty peh­mein kei­noin. Li­säk­si on nou­da­tet­tu pe­ri­aa­tet­ta, jon­ka mu­kaan vuo­si­kat­teel­la hoi­de­taan sekä in­ves­toin­nit et­tä lai­nan­ly­hen­nyk­set.

Pal­ve­lu­verk­ko­a­kin on kar­sit­tu pik­ku­hil­jaa pit­kin 2000-lu­kua. Esi­mer­kik­si Ka­sak­ka­mä­en seu­ra­kun­ta­ko­ti myy­tiin vuon­na 2016 ja Nik­ki­län seu­ra­kun­ta­ko­ti vuon­na 2019. Vauh­tia pi­tää nyt kiih­dyt­tää, sil­lä sei­niin me­ne­viä ku­lu­ja ha­lu­taan lei­ka­ta 30 pro­sen­til­la vuo­teen 2026 men­nes­sä. Se on kun­ni­an­hi­moi­nen ta­voi­te, mut­ta saa­vu­tet­ta­vis­sa.

Tu­le­vai­suu­den tar­peet edel­lyt­tä­vät ke­ve­äm­pää kiin­teis­tö­kan­taa, jos­sa vuok­raa­mi­nen ja yh­teis­käyt­tö yleis­ty­vät ja ti­lat muun­tu­vat ket­te­räs­ti eri­lais­ten käyt­tö­tar­koi­tus­ten mu­ka­na. Edes­sä ole­va ma­to­kuu­ri ker­too toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sis­ta, jo­hon jul­kis­ten ins­ti­tuu­ti­oi­den, myös seu­ra­kun­tien, on so­peu­dut­ta­va.

Lue lisää aiheesta

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
4.11.2020

Kiin­teis­töst­ra­tegia herätti Padasjoella huolen toiminnan jatku­mi­sesta – "Mikä täällä olisi se vaihtoehto?"

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Padasjoen pappila on niiden rakennuksien joukossa, joista luopumista esitetään harkittavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Uutiset
14.10.2020

Hollolan kiin­teis­töst­ra­te­gi­assa otettiin aikalisä – valtuusto jätti asian pöydälle

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Metsäkankaalle vuonna 1972 valmistuneen Salpausselän kirkon tilalle ehdotetaan uudisrakennusta. Kuva: Juhani Viitanen

Uutiset
13.10.2020

Lahden luovu­tet­ta­vien listalla tois­ta­kym­mentä kohdetta, etupäässä seura­kun­ta­ta­loja ja leiri­paik­koja – katso kuvat

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Korjausvelkaa on eniten leirikeskuksissa. Kuva Hollolan keskiaikaisesta kirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
24.9.2020

Hollolan seurakunnan tiloihin esitetään reippaita vähennyksiä – vaikutukset tuntuvat myös Kärkölässä, Kuhmoisissa ja Padasjoella

Uutiset
29.6.2020

"Joutjärven kirkosta ei olla luopumassa" – kiin­teis­töjen karsimiseen tähtäävä selvitystyö on Lahden seura­kun­nissa puolimatkan krouvissa

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover