JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sana sinulle: Odotukset täyttyvät

5.2.2021
Anne Pettersson

Kun per­hee­seen syn­tyy lap­si, tun­tuu, et­tä hä­nel­le ovat kaik­ki ovet avoin­na ja elä­mä täyn­nä mah­dol­li­suuk­sia. Hä­nes­tä voi tul­la mitä ta­han­sa.

Sa­mal­la hän kui­ten­kin syn­tyy su­ku­pol­vien jat­ku­moon. Hän pe­rii eri­lai­sia su­vun omi­nai­suuk­sia ja kas­vaa osak­si su­vun ta­po­ja ja ta­ri­noi­ta – nii­tä, joi­den mu­kaan ”mei­dän per­hees­sä ei kel­lään ole lu­ku­pää­tä” tai ”mei­dän su­vus­sa on ai­na teh­ty ko­vas­ti töi­tä”. Su­vun ta­ri­noi­den ja omien omi­nai­suuk­sien­sa poh­jal­ta lap­seen koh­dis­tuu eri­lai­sia odo­tuk­sia, sel­lai­si­a­kin, joi­ta hän ei voi ei­kä ha­lua kos­kaan täyt­tää.

Vaik­ka Jee­sus oli Ju­ma­lan poi­ka, ei hän­kään syn­ty­nyt ih­mi­sek­si tyh­ji­öön. Tie­däm­me, et­tä hän syn­tyi osak­si juu­ta­lais­ta per­het­tä, joka tun­nol­li­ses­ti nou­dat­ti juu­ta­lai­sia ta­po­ja. Kynt­ti­län­päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä ta­paam­me­kin Jee­suk­sen per­heen ta­van mu­kaan vie­mäs­sä esi­koi­sen­sa temp­pe­liin py­hi­tet­tä­väk­si Her­ral­le. Sitä sen si­jaan em­me tie­dä, min­kä­lai­sia ta­ri­noi­ta Joo­se­fin per­he ker­toi it­ses­tään; eh­kä­pä jo­tain sel­lais­ta, et­tä ”mei­dän per­hees­sä on ai­na ol­tu puu­sep­piä”.

Jee­sus-lap­seen koh­dis­tu­neet odo­tuk­set oli­vat ai­van omaa luok­kaan­sa. Jo en­nen lap­sen syn­ty­mää oli hä­nes­tä kuul­tu kum­mal­li­sia en­nus­tuk­sia. Osat­tiin jo ar­va­ta, et­tä ihan ta­val­lis­ta puu­sep­pää täs­tä lap­ses­ta ei tule. Vii­mei­set en­nus­tuk­set Jee­suk­sen per­he kuu­li temp­pe­lis­sä käy­des­sään. Van­ha Si­me­on ju­lis­ti, et­tä lap­si on pe­las­tus, valo pa­ka­na­kan­soil­le ja kirk­kaus Is­ra­e­lil­le. Sii­nä sitä oli­kin su­la­tel­ta­vaa vas­ta­syn­ty­neen per­heel­le.

Mut­ta Jee­sus täyt­ti kaik­ki odo­tuk­set, ikä­vät­kin. Hä­nes­tä tuli kom­pas­tus­ki­vi mo­nil­le ja miek­ka Ma­ri­an sy­dä­meen, ku­ten en­nus­tet­tiin. Hä­nes­tä kas­voi esi­ku­va rak­kau­des­sa ja ar­mol­li­suu­des­sa. Mut­ta en­nen kaik­kea hä­nes­tä kas­voi pe­las­tus koko maa­il­mal­le, hän toi toi­von ja va­lon maa­il­man pi­mey­teen.

Ei­kä valo ole him­men­nyt. Se lois­taa yhä meil­le, kau­ka­na ja täy­sin toi­ses­sa ajas­sa elä­vil­le. Yhä se loh­dut­taa ja roh­kai­see läpi pe­lot­ta­vien ai­ko­jen ja elä­män­ti­lan­tei­den. Yhä se muis­tut­taa mei­tä koh­taa­maan toi­sem­me rak­kau­des­sa, ei vi­has­sa. Sen kun­ni­ak­si alt­ta­reil­le syt­tyy kynt­ti­län­päi­vä­nä kuu­si kynt­ti­lää. Sen kun­ni­ak­si mi­nä­kin sy­ty­tän kynt­ti­län.

Kir­joit­ta­ja on Kuh­mois­ten–Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nan vs. seu­ra­kun­ta­pas­to­ri

Lue lisää aiheesta