JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pyhiä hetkiä – "Joskus viereisestä vuoteesta kuuluu äänekäs kuorsaus"

7.11.2020
Johanna Rantanen

Elä­mä­ni var­rel­la mie­leen­pai­nu­vim­pia ti­lan­tei­ta ovat ol­leet ne, jois­sa on ol­lut py­hän tun­tu. Näis­sä ti­lan­teis­sa olen tun­ne­ta­sol­la tul­lut eri­tyi­sel­lä ta­val­la kos­ke­te­tuk­si. Eh­kä py­hää voi­si ku­va­ta niin, et­tä se on jo­ta­kin enem­män kuin ar­ki. Se voi ol­la vaik­ka­pa ar­jen ylä­puo­lel­le het­kek­si nos­ta­va ko­ke­mus Ju­ma­lan läs­nä­o­los­ta tai syvä yh­tey­den ko­ke­mi­nen toi­sen ih­mi­sen kans­sa.

Pyhä ei pe­läs­ty ar­kea. On hie­noa, jos voi jos­kus ve­täy­tyä vaik­ka­pa hil­jai­suu­den ret­riit­tiin, kir­kon rau­haan tai met­sän sy­liin ja ko­kea py­hiä het­kiä. Mut­ta sil­loin, kun tä­hän ei ole mah­dol­li­suut­ta, py­hyy­den vä­läh­dyk­siä voi ko­kea oman elä­män ar­jes­sa.

Sai­raa­las­sa koh­taan usein po­ti­lai­ta, jot­ka ei­vät pit­kään ai­kaan ole pääs­seet kirk­koon. Sai­raus on saat­ta­nut jo pi­dem­pään vie­dä voi­mia niin, et­tei ko­toa ole jak­sa­nut läh­teä mi­hin­kään. Ra­dio ja TV vä­lit­tä­vät ju­ma­lan­pal­ve­lus­ko­ke­muk­sen, mut­ta eh­tool­li­nen nau­ti­taan live-ti­lan­tees­sa. Ko­ti­seu­ra­kun­nan pap­pi tuo pyyn­nös­tä eh­tool­lis­ta ko­tiin, mut­ta täs­tä ei vält­tä­mät­tä tie­de­tä tai sitä ei toh­di­ta pyy­tää – kan­nat­taa roh­ke­as­ti toh­tia ja pyy­tää!

Yk­si osa työ­tä­ni ovat eh­tool­lis­het­ket sai­raa­las­sa. Jos­kus saan yh­tey­de­no­ton po­ti­laan lä­hei­sel­tä. Hän pyy­tää käyn­tiä ja ker­too, et­tä po­ti­las ilah­tui­si ko­vas­ti eh­tool­li­ses­ta. Jos­kus ti­lan­ne syn­tyy spon­taa­nis­ti koh­da­tes­sa­ni po­ti­laan. Eh­tool­li­nen on herk­kä ja kos­ket­ta­va ti­lai­suus kai­kil­le läs­nä­o­li­joil­le. Olem­me yh­des­sä Ju­ma­lan edes­sä, siu­nauk­sen al­la.

Vaik­ka py­rin val­mis­te­le­maan näi­tä ti­lan­tei­ta niin, et­tä ne oli­si­vat rau­hal­li­sia, to­del­li­suus sai­raa­las­sa on jos­kus toi­nen. Hoi­ta­ja tu­lee vie­rei­sen po­ti­laan luo tai lä­hei­set tup­sah­ta­vat vie­rai­lul­le. Jos­kus vie­rei­ses­tä vuo­tees­ta kuu­luu ää­ne­käs kuor­saus tai yh­täk­ki­nen po­ran ää­ni muis­tut­taa sai­raa­lan re­mon­tis­ta. Ai­na ei ole mah­dol­lis­ta vai­kut­taa ul­koi­seen ym­pä­ris­töön.

On ol­lut kui­ten­kin hyvä huo­ma­ta, et­tä vaik­ka saa­tan it­se si­säi­ses­ti het­kek­si häi­riin­tyä näis­sä ti­lan­teis­sa, po­ti­las ei ai­na lain­kaan. Sai­raa­lan mo­ni­ää­ni­nen ar­ki on tul­lut tu­tuk­si ja sen kes­kel­lä ol­laan, vaik­ka sit­ten eh­tool­lis­het­kes­sä. Si­säi­nen rau­ha on vah­vem­pi kuin ul­koi­nen häi­riö.

Py­hän läs­nä­o­loa voi ais­tia sai­raa­lan eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa. Kun hoi­ta­ja tai lää­kä­ri hoi­taa po­ti­las­ta am­mat­ti­tai­dol­la ja läm­möl­lä, po­ti­las tu­lee koh­da­tuk­si. Kun lä­hei­nen tu­lee vie­rai­lul­le, ilo nä­kyy po­ti­laan kas­voil­la. Ajat­te­len, et­tä ai­dos­sa koh­taa­mi­ses­sa on jo­ta­kin py­hää. Ju­ma­lan läs­nä­o­lo ja apu vä­lit­tyy usein toi­sen ih­mi­sen kaut­ta. Pyhä piir­tyy myös ih­mi­se­lä­män ää­ri­päi­hin. Kun uu­si elä­mä syn­tyy, pyhä ilo kos­ket­taa. Kun saat­to­hoi­to­po­ti­laan luo­na ol­laan hil­jaa tai ju­tel­laan hil­jak­sin, si­li­te­tään kät­tä, saa­tel­laan siu­nauk­sin, pyhä on läs­nä. Elä­mä on ja kuo­le­ma on ja niis­sä Ju­ma­lan siu­naa­va läs­nä­o­lo.

Kir­joit­ta­ja on joh­ta­va sai­raa­la­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta