JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Pyhä, paha terva – kirkon janoiset paanut odottavat jo männyn mustaa mahlaa

4.5.2020
Sirkku Muhli

Jos Jee­sus oli­si syn­ty­nyt Poh­jo­lan po­jak­si, oli­si­ko Je­sa­jan pro­fe­toin­ti hä­nes­tä vii­tan­nut män­tyyn: ”Hän kas­voi Her­ran edes­sä kuin vä­häi­nen ver­so, kuin vesa kui­vas­ta maas­ta”. Män­ty­hän on kui­van pai­kan puu, as­keet­ti­nen laji ja kur­kot­taa koh­ti va­loa. Au­rin­ko­puu, ku­ten van­has­taan sa­no­taan. Ja mi­kä­pä puu­se­pän po­jal­le pa­rem­min so­pi­si­kaan, män­ty­hän tai­puu mo­nek­si osaa­van mie­hen kä­sis­sä.

Van­ha kan­sa piti män­tyä py­hä­nä puu­na. Se oli läs­nä män­tyi­ses­tä keh­dos­ta ark­kuun saak­ka. Lo­pul­ta vai­na­jan muis­ton mer­kit ha­kat­tiin kar­sik­ko­män­tyyn. Män­ty an­toi siis pal­jon, myös elan­non. Sen eri osis­ta saa­tiin mo­nen­lai­sia tuot­tei­ta puu­ai­nek­sen li­säk­si ku­ten tär­ke­ää ter­vaa, Väi­nä­möi­sen hi­keä.

Ter­va me­net­ti vä­hi­tel­len ar­von­sa, kun lai­va­te­ol­li­suus ke­hit­tyi ja rau­ta saa­tiin py­sy­mään ve­den pin­nal­la. Ter­vaa tar­vit­tiin suu­ria mää­riä enää kir­kon kat­toi­hin ja pe­rin­ne­tuot­tei­siin. Sit­ten ha­vah­dut­tiin ter­van myr­kyl­li­syy­teen. Eu­roo­pan Uni­o­ni oli an­taa lo­pul­li­sen kuo­li­nis­kun poh­joi­sel­le ter­val­le, mut­ta Suo­mes­ta löy­tyi si­suk­kuut­ta asi­an puo­lus­ta­mi­seen. Elä­köön ter­va -yh­dis­tys al­koi aja­maan ter­val­le di­rek­tii­viä Eu­roo­pan ke­mi­kaa­li­vi­ras­tol­ta. Se oli vuo­sien työ ja vaa­ti myös ra­haa. Hank­kee­seen osal­lis­tui usei­ta ta­ho­ja, muun mu­as­sa Kirk­ko­hal­li­tus. Oli­han Poh­jo­las­sa teh­ty ter­va omi­nai­suuk­sil­taan kir­kon paa­nuil­le juu­ri se oi­kea.

Ter­vas­ta tuli ho­vi­kel­poi­nen vuon­na 2018 EU-di­rek­tii­vin myö­tä. Tuo­tet­ta saa val­mis­taa Suo­mes­sa muu­ta­mat ta­hot ja tie­tyin eh­doin myös yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set. Tämä mah­dol­lis­ti sen, et­tä Hol­lo­las­sa­kin alet­tiin kai­ve­le­maan ter­va­pan­nu­ja esiin. Löy­tyi lot­nik­ka­eh­do­kas­kin, jol­la oli ri­paus sitä hul­luut­ta, mitä tar­vit­tiin. Mo­nien vai­hei­den jäl­keen lu­et­tiin polt­to­loit­sut oman ter­va­hau­dan sy­ty­tyk­ses­sä. Se oli juh­lal­li­nen toi­mi­tus, jos­sa oli mu­ka­na seu­ra­kun­nan edus­tus ja va­paa­eh­toi­set, tul­ta ja kuu­muut­ta pel­kää­mät­tö­mät mie­het. En­sim­mäi­set li­rut saa­tiin pa­ra­hik­si sa­vi­as­ti­aan ja hiip­pa­kun­nan jää­hy­väis­käyn­nil­lä ol­leen Tam­pe­reen piis­pan vie­mi­sik­si. Il­man höy­he­niä.

Koh­ta ky­tee toi­nen­kin ter­va­hau­ta Hol­lo­las­sa ja ko­e­polt­to on elo­kuus­sa, jos ko­ro­na sal­lii. Kun kir­kon ja­noi­set paa­nut vih­doin saa kuor­ru­tuk­sek­si tuo­ta män­nyn mus­taa mah­laa, on se var­mas­ti ter­vas­nap­sin paik­ka.

Kir­joit­ta­ja on ky­lä­ak­tii­vi.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover