JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Paaston idea löytyy muualta kuin kituliaasta suorit­ta­mi­sesta

11.2.2020
Luukkonen Markus

Mi­tä­pä sitä kier­te­le­mään: mei­dän huus­hol­lis­sa hu­ku­taan ta­va­raan. Las­kos­tin äs­ket­täin kirp­pu­to­ri­kas­siin kak­si kau­lus­pai­taa ja kah­det hou­sut. Las­ket­te­lu­tak­ki­kin läh­ti et­si­mään uut­ta omis­ta­jaa, si­kä­li kun joku vie­lä keh­taa pu­kea yl­leen 1990-lu­vun ne­on­vä­re­jä. Kaik­ki­aan ta­va­raa ker­tyi muu­ta­man muo­vi­kas­sil­li­sen ver­ran. Pie­ni as­kel ih­mis­kun­nal­le. Jo­kai­nen kier­toon läh­te­vä erä tun­tuu sil­ti pie­nel­tä ym­pä­ris­tö­te­ol­ta.

Jos toi­mit sa­moin, saa­tat huo­maa­mat­ta­si ol­la tren­di­käs. Sun­nun­tai­na on las­ki­ai­nen, ja sa­mal­la al­kaa Eko­paas­to. Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kam­pan­jas­sa in­nos­te­taan liit­ty­mään pää­si­äis­paas­toon ta­voil­la, jot­ka osal­taan aut­ta­vat hil­lit­se­mään il­mas­ton­muu­tos­ta. Vuon­na 2020 Eko­paas­toa vie­te­tään vaat­tei­den vas­tuul­li­suu­teen liit­ty­väl­lä tee­mal­la.

Län­si­mais­ten ih­mis­ten suh­de ku­lu­tus­ta­va­roi­hin on mo­ni­mut­kai­nen. Shop­pai­lu on suo­sit­tua ajan­vie­tet­tä. Oli­si han­ka­laa hy­pä­tä pois ku­lu­tuk­sen ora­van­pyö­räs­tä, jota me­di­oi­tu­nut yh­teis­kun­ta meil­le her­ke­ä­mät­tä tar­jo­aa. Toi­saal­ta moni on nyt il­mas­to­ah­dis­tu­nut. Voi­sim­me­ko ku­lut­taa vä­hem­män ja kes­tä­väm­min?

Vie­lä mut­kik­kaam­mak­si ai­he muut­tuu, jos tut­kim­me tuot­tei­den al­ku­pe­rää. Mer­kit­tä­vä osa Suo­mes­sa myy­tä­vis­tä vaat­teis­ta on teh­ty Aa­si­as­sa olois­sa, jois­sa ih­mi­soi­keuk­sien louk­kauk­set ovat ar­ki­päi­vää. Mo­nel­la­kaan suo­ma­lai­sel­la ei kui­ten­kaan ole va­raa pel­käs­tään ko­ti­mai­siin vaat­tei­siin, kos­ka työ on tääl­lä kal­lis­ta.

Las­ki­ais­sun­nun­tai­ta seu­raa las­ki­ais­tiis­tai. Las­ki­ais­tiis­tain pe­rin­tei­siä ruo­kia ovat her­ne­keit­to ja las­ki­ais­pul­lat. En­nen paas­ton aloit­ta­mis­ta on ta­pa­na syö­dä ta­val­lis­ta tuh­dim­min.

Niin, se paas­to. Ruo­as­ta paas­to­a­mi­nen se vas­ta han­ka­laa on­kin – pal­jon vai­ke­am­paa kuin jät­tää Eko­paas­to-huu­mas­sa muu­ta­ma vaa­te­kap­pa­le os­ta­mat­ta. Lop­pu­jen lo­puk­si tun­nen vain vä­hän ih­mi­siä, jot­ka ai­dos­ti paas­to­a­vat las­ki­ai­sen ja pää­si­äi­sen vä­lil­lä. Lu­te­ri­lai­suu­teen tapa ei ole is­kos­tu­nut eh­kä sii­tä syys­tä, et­tä ar­mol­la on ai­na ol­lut vah­vem­pi sija kuin an­ka­ral­la kil­voit­te­lul­la.

Jos Kon­Ma­rin "iloa sä­ke­nöi­vä jär­jes­tys" tun­tuu uto­pi­al­ta, ja eli­mis­tö­kin huu­taa ai­na­kin sil­loin täl­löin pu­nais­ta li­haa, lie­nee pa­ras­ta pai­naa jar­rua. Eh­kä paas­ton idea löy­tyy jos­tain muu­al­ta kuin ki­tu­li­aas­ta suo­rit­ta­mi­ses­ta.

Kil­voit­te­lun voi tuo­da ny­ky­päi­vään miet­ti­mäl­lä, mitä voi­sin vä­hen­tää ja toi­saal­ta li­sä­tä, jot­ta elä­mä oli­si mi­nul­le ja lä­hei­sil­le­ni pa­rem­paa. Mitä voin teh­dä ym­pä­ris­tön hy­väk­si tin­ki­mät­tä juu­ri­kaan vält­tä­mät­tö­mis­tä tar­peis­ta­ni? Esi­merk­ke­jä on lop­pu­jen lo­puk­si help­po kek­siä: kät­keä äly­lait­teet vii­kon­lo­puk­si, kor­va­ta kaup­pa­kes­kus rait­tiil­la ul­koil­mal­la, ko­keil­la kas­vis­maa­nan­tai­ta.

Kek­se­li­äs­tä paas­to­nai­kaa!

Lue lisää aiheesta