JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mielen­ter­vey­son­gelmat koettelevat myös pari­suh­detta

14.2.2020
Halttunen Tuulia

Saar­naa­ja van­has­sa tes­ta­men­tis­sa poh­tii mo­nin ta­voin elä­män tar­koi­tus­ta. Use­aan ot­tee­seen hän to­te­aa kai­ken ole­van tur­huut­ta ja kai­kel­la on mää­rä­ai­kan­sa. Toi­saal­la hän roh­kai­see naut­ti­maan elä­män hy­vis­tä an­neis­ta. Hän ke­hot­taa ih­mis­tä ais­tien nau­tin­toi­hin, jot­ka Ju­ma­la on luo­nut: ”Syö siis lei­pä­si iloi­ten ja juo vii­ni­si hy­vil­lä mie­lin” ja ”kos­ka ih­mi­sel­lä ei ole au­rin­gon al­la muu­ta on­nea kuin syö­dä ja juo­da ja iloi­ta”.

Ais­tim­me tuo­vat iloa ja Ju­ma­la on luo­nut ais­tit meil­le iloon ja va­roi­tuk­sek­si. Saar­naa­ja viit­taa ma­kuun ja ha­juun, myös ke­hon tun­te­muk­siin. Puo­li­son kans­sa voi saa­da iloa yh­tei­ses­tä ja­ka­mi­ses­ta vaik­ka­pa ku­va­tai­teen ja muu­si­kin ko­ke­muk­ses­ta. En­tä­pä jos nämä ais­tit ko­en­kin toi­sin kuin muut ih­mi­set? En­tä jos kuu­len ää­niä, joi­ta lä­him­mäi­se­ni ei­vät kuu­le? En­tä jos näen asi­oi­ta, joi­ta lä­him­mäi­se­ni ei näe? Ih­mi­sen en­sim­mäi­nen kom­mu­ni­kaa­ti­o­kei­no vas­ta­syn­ty­neen ais­ti­na on ihon kos­ke­tus. Puo­li­soi­den kes­ken in­tii­min ais­tin iho­kos­ke­tuk­sen avul­la puo­li­sot ovat hy­vin var­hai­sen ja mer­kit­tä­vän kom­mu­ni­kaa­ti­on ää­rel­lä.

Psy­koo­sis­sa ja skit­sof­re­ni­as­sa Ju­ma­lan luo­mat ais­tit häm­men­tä­vät hen­ki­löä ja ym­pä­ris­töä. Mi­ten asen­noi­dun, jos puo­li­sol­la­ni on psy­koo­se­ja tai skit­sof­re­nia? Skit­sof­re­nia on en­nen kaik­kea kog­ni­tii­vi­nen sai­raus. Se vai­kut­taa ih­mi­sen ha­vait­se­mi­seen, päät­te­lyyn, tul­kin­taan, muis­tiin ja op­pi­mi­seen. Skit­sof­re­nia, ma­sen­nus ja vaik­ka­pa pak­ko­miel­teet ovat ky­sei­sel­le hen­ki­löl­le ras­kaat kan­taa. Pa­ri­suh­de on ko­e­tuk­sel­la, kun toi­nen on va­ka­vas­ti ma­sen­tu­nut. Täl­löin myös pa­ri­suh­de voi ol­la ma­sen­tu­nut. Kun ih­mi­sel­lä on pa­ko­mie­li­siä oi­rei­ta, pa­ri­suh­de on ko­vil­la jat­ku­van tar­kis­te­lun ja kont­rol­lin vuok­si. Usein käy niin, et­tä mikä ta­han­sa pit­kä­ai­kais­sai­raus pa­ri­suh­tees­sa vai­kut­taa vah­vas­ti koko per­heen hy­vin­voin­tiin. Jos puo­li­sol­la on va­ka­va sai­raus, jos­sa hä­nen tul­kin­tan­sa to­del­li­suu­des­ta poik­ke­aa vah­vas­ti omas­ta, mi­ten pa­ris­kun­ta yh­des­sä on­nis­tuu luo­maan ais­tien kaut­ta yh­teis­tä to­del­li­suut­ta. Ne Ju­ma­lan luo­mat hy­vät ais­ti­het­ket voi­vat ol­la ki­ven al­la. Kui­ten­kin puo­li­soil­la on jo­kin to­del­li­suus ais­tien tuo­ma­na, vaik­ka­kin eri­lai­nen. Sil­loin kan­nat­taa pyr­kiä sii­hen to­del­li­suu­teen, jon­ka mo­lem­mat ja­ka­vat yh­tei­ses­ti.

Yh­tääl­tä, jos kump­pa­ni­ni on va­ka­vas­ti sai­ras, ol­koon­pa sai­raus mikä ta­han­sa, Saar­naa­ja ke­hot­taa mei­tä syö­mään lei­päm­me iloi­ten ja juo­maan vii­nin hy­vil­lä mie­lin. Mi­ten siis rat­kais­ta ris­ti­rii­ta sai­rau­den, ha­vain­to­jen ja ilon kes­ken? Voi­ko ol­la niin, et­tä ih­mi­nen jou­tuu sie­tä­mään si­säl­lään hy­vin ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta, iloa ja ah­dis­tus­ta yh­tä ai­kaa?

Il­mei­ses­ti on niin kuin Saar­naa­ja sa­noo, et­tä kai­kel­la on mää­rä­ai­kan­sa, ter­vey­del­lä ja sai­rau­del­la, nau­tin­nol­la ja vas­ten­mie­li­syy­del­lä.

Vei­jo Pe­so­nen
Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta