JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Markku Ojanen: Paha on vahvempi kuin hyvä

17.10.2020
Markku Ojanen

Voi­ko tuo ol­la tot­ta? Näin moni ky­syy lu­kies­saan tuon ot­si­kon. Ha­lu­am­me us­koa ih­mi­sen luon­tai­seen hy­vyy­teen ja aja­tel­la, et­tä hyvä on vah­vem­pi kuin paha. Tämä tul­kin­ta ei kui­ten­kaan ole Raa­ma­tun mu­kai­nen, sil­lä Raa­mat­tu va­roit­taa tois­tu­vas­ti alt­tiu­des­ta pa­huu­del­le. Loh­dul­lis­ta on kui­ten­kin se, et­tä ih­mi­nen on yh­tä ai­kaa sekä syn­ti­nen et­tä van­hurs­kas. Hän on Ju­ma­lan ku­vak­si luo­tu, vaik­ka on­kin pe­ri­syn­nin vai­vaa­ma olen­to.

Raa­ma­tus­sa näi­tä kah­ta ih­mi­se­nä ole­mi­sen puol­ta ei lai­te­ta vaa­ka­kup­pei­hin ja ver­ra­ta, kum­pi pai­naa enem­män. Sil­ti nois­ta vas­ta­koh­dis­ta syn­tyy kuva, et­tä ih­mi­nen on puo­lik­si kum­paa­kin. Ih­mis­kun­nas­sa pa­huu­den ja hy­vyy­den vaa­ka on suun­nil­leen ta­sa­pai­nos­sa.

Pa­huu­den ja hy­vyy­den tais­te­lua käy­dään kaik­ki­al­la, mut­ta tär­kein tais­te­lu käy­dään ih­mi­sen si­säl­lä. Tämä an­ka­ra to­si­a­sia hel­pos­ti unoh­tuu, kos­ka meil­lä on tai­pu­mus­ta näh­dä muis­sa enem­män pa­huut­ta kuin it­ses­säm­me. Pa­huu­den suu­ri voi­ma nä­kyy sii­nä, mi­ten hel­pos­ti se voi val­la­ta ko­ko­nai­sia kult­tuu­rei­ta, ku­ten his­to­ria jär­kyt­tä­väl­lä ta­val­la osoit­taa.

So­si­aa­lip­sy­ko­lo­gi Roy Bau­meis­ter on tut­ki­muk­siin no­jau­tu­en väit­tä­nyt, et­tä paha on vah­vem­paa kuin hyvä. Jos näin to­del­la on, ei­kö se tee elä­män hy­vin ras­kaak­si?

Pa­huu­den voi­maa on help­po pe­rus­tel­la, kun poh­dit omia ko­ke­muk­si­a­si. Kun jou­dut ko­ke­maan il­keyk­siä, pa­net­te­lua, tor­jun­taa ja syr­jin­tää, se sat­tuu ki­pe­äs­ti. Mie­li­a­la­si las­kee pak­ka­sen puo­lel­le ja usein muis­tat kau­an tuol­lai­set louk­kauk­set. Eh­kä et unoh­da nii­tä kos­kaan.

Hy­vät teot ja sa­nat tun­tu­vat mu­ka­vil­ta, mut­ta nii­den vai­ku­tus tun­teis­sa ei ole lä­hes­kään yh­tä suu­ri kuin kiel­teis­ten sa­no­jen ja te­ko­jen. Et hau­do nii­tä ku­ten kiel­tei­siä asi­oi­ta, vaan jopa unoh­dat ne muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Kaik­kein par­haim­mat toi­vot­ta­vas­ti muis­tat.

Puo­li­soi­den vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta tut­kit­ta­es­sa on to­det­tu, et­tä eron to­den­nä­köi­syys on suu­ri sil­loin, jos kiel­teis­tä on yh­tä pal­jon kuin myön­teis­tä.

Vas­ta kun myön­tei­siä sa­no­ja ja te­ko­ja on noin nel­jä–vii­si ker­taa enem­män kuin kiel­tei­siä, suh­de toi­mii, ja sii­hen ol­laan tyy­ty­väi­siä.

Tämä sama suh­de on to­det­tu myös työ­pai­koil­la. Myön­tei­siä sa­no­ja ja te­ko­ja pi­tää myös siel­lä ol­la pal­jon enem­män kuin kiel­tei­siä. Kun­pa tun­nis­tai­sim­me oman osuu­tem­me pa­han vah­vis­ta­mi­ses­sa!

Kos­ka paha on vah­vem­pi kuin hyvä, tar­vi­taan pal­jon hy­viä sa­no­ja ja te­ko­ja. Tä­män Paa­va­li ym­mär­si jo 2000 vuot­ta sit­ten. Hän muis­tut­ti, et­tä ”äl­kää mak­sa­ko ke­nel­le­kään pa­haa pa­hal­la” (Room. 12:17), ”vi­hat­kaa pa­haa, py­sy­kää kiin­ni hy­väs­sä” (Room. 12:9) ja ”älä an­na pa­han voit­taa it­se­ä­si, vaan voi­ta sinä paha hy­väl­lä” (Room. 12:21).

Tämä on täs­mäl­leen sa­maa, mitä so­si­aa­lip­sy­ko­lo­gi Roy Bau­meis­ter suo­sit­te­lee tut­ki­mus­ten­sa pe­rus­teel­la.

Hy­vän te­ke­mi­seen löy­tyy hie­no­ja oh­jei­ta Raa­ma­tus­ta. Yk­si niis­tä on kaik­kien tun­te­ma rak­kau­den ylis­tys Ko­rint­to­lais­kir­jees­sä, joka al­kaa näin: ”Rak­kaus on kär­si­väl­li­nen”. Lue tämä oh­je aja­tuk­sel­la. Se ker­too, kuin­ka paha voi­te­taan hy­väl­lä.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suus­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta