JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Markku Ojanen: Miksi Jeesuksen vertaus talenteista tuntuu ahdis­ta­valta?

28.11.2020
Markku Ojanen

Jee­suk­sen ver­taus ta­len­teis­ta (Matt. 25:14–30) häm­men­tää mi­nua. Kuun­te­lin ai­ka hil­jat­tain sitä kä­sit­te­le­vää saar­naa. Saar­na oli hyvä, mut­ta olo­ni jäi epä­var­mak­si.

Mitä tuo ta­lent­ti oi­kein tar­koit­taa? Kyse oli erit­täin suu­res­ta sum­mas­ta, sil­lä saar­naa­ja ker­toi sen vas­taa­van noin 6 000 päi­vä­palk­kaa eli lä­hes 20 vuo­den palk­ko­ja. Kun muun­taa Raa­ma­tun ajan ta­len­tin suo­ma­lai­sen kes­ki­pal­kak­si, pää­tyy lä­hes mil­joo­naan. On­ko ta­lent­ti ver­tauk­ses­sa lah­jak­kuut­ta, hy­vin har­joi­tel­tua tai­toa vai konk­reet­tis­ta ra­haa? Tai on­ko kyse ar­mo­lah­jas­ta, joka on lah­ja­na val­ta­van suu­ri ja jol­la voi ol­la suu­ria siu­nauk­sia, kun sitä käy­te­tään oi­kein?

Kuin­ka ta­lent­tia kas­va­te­taan niin, et­tä eu­rois­sa lä­hes vii­des­tä mil­joo­nas­ta tu­lee kym­me­nen? Tai kah­des­ta nel­jä.

Kyse oli ta­vat­to­man suu­res­ta luot­ta­muk­ses­ta pal­ve­li­joi­hin. Moni oli­si läh­te­nyt tie­hen­sä tuol­lai­sen ra­ha­sum­man kans­sa tai ai­na­kin käyt­tä­nyt sii­tä suu­ren osan omak­si hyö­dyk­seen. Kui­ten­kin isän­tä sa­noi, et­tä "vä­häs­sä olet ol­lut us­kol­li­nen, minä pa­nen si­nut pal­jon hal­ti­jak­si". Min­kä­lai­sia sum­mia sil­loin tu­lee­kaan hoi­det­ta­vak­si? Jos vii­si mil­joo­naa on vä­hän, kyse täy­tyy ol­la mil­jar­deis­ta – siis ku­vaan­nol­li­ses­ti, jos täs­sä ei tar­koi­te­ta ra­haa.

Isän­tä oli vaa­ti­va. Hän oli ar­mo­ton sitä pal­ve­li­jaa koh­taan, joka ei saa­nut mi­tään voit­toa ai­kaan. Pal­ve­li­ja tie­si isän­tän­sä niin ar­mot­to­mak­si, et­tä ei us­kal­ta­nut teh­dä ta­len­til­laan mi­tään, vaan kät­ki sen maa­han. Hän pel­kä­si, et­tä si­joit­ta­mal­la ta­lent­tin­sa hän ka­dot­taa sen. Hy­vin ai­heel­lis­ta pel­koa.

Minä oli­sin juu­ri tuol­lai­nen pel­ku­ri, jos mi­nul­le an­net­tai­siin lä­hes mil­joo­na ra­haa kar­tu­tet­ta­vak­si. Si­joit­tai­sin sen sel­lai­sel­le ti­lil­le, jos­sa sen ar­vo juu­ri ja juu­ri säi­lyi­si. On­han ra­han kar­tut­ta­mi­nen vai­ke­aa myös am­mat­ti­lai­sil­le. Kuka osaa en­na­koi­da, mil­loin osak­keet me­net­tä­vät ar­von­sa. Ih­mi­nen voi re­hel­li­ses­sä hank­kees­sa me­net­tää koko omai­suu­ten­sa.

Toi­von har­taas­ti, et­tä ky­sees­sä ei ole raha. Sil­ti he­rää pel­ko, et­tä olen­ko käyt­tä­nyt oi­kein nii­tä lah­jo­ja, joi­ta mi­nul­le on an­net­tu. Mitä mi­nun lah­ja­ni ovat? Ih­mi­sen kyky tie­dos­taa oma ti­lan­sa on puut­teel­li­nen. Sen Jee­suk­sen an­ta­mat esi­mer­kit ha­vain­nol­li­ses­ti osoit­ti­vat.

Myös ver­tauk­sen lop­pu on an­ka­ruu­des­saan pe­lot­ta­va: "Jo­kai­sel­la, jol­la on, an­ne­taan, ja hän on saa­va yl­tä­kyl­lin, mut­ta jol­la ei ole, sil­tä ote­taan pois se­kin, mitä hä­nel­lä on."

Roh­ke­nen tul­ki­ta tä­män rak­kau­dek­si, sil­lä muu­ten nu­jer­run tuon teks­tin al­le. Jos osoi­tam­me rak­kaut­ta, sitä an­ne­taan meil­le li­sää, mut­ta jos olem­me ko­via ja kyl­miä, maa­il­ma ym­pä­ril­läm­me käy en­tis­tä kyl­mem­mäk­si. Saa­ko täl­lai­sen tul­kin­nan teh­dä? Toi­von, et­tä niin saa teh­dä. Läh­de­tään roh­ke­as­ti osoit­ta­maan rak­kaut­ta, kos­ka sitä elä­mäs­sä tar­vi­taan pal­jon.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suus­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta