JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Markku Ojanen: Miksi autamme vieraita ihmisiä?

29.1.2021
Markku Ojanen

Tämä on kum­mal­lis­ta, jos ih­mi­nen on it­se­käs olen­to, niin kuin usein väi­te­tään. Sel­lai­se­na hä­net on usein ku­vat­tu bi­o­lo­gi­as­sa ja psy­ko­lo­gi­as­sa. Bi­o­lo­gi­sen evo­luu­ti­on nä­kö­kul­mas­ta vie­raan ih­mi­sen aut­ta­mi­nen on tuh­laus­ta. Kos­ka omien gee­nien säi­ly­mi­nen on tär­kein­tä, mik­si sil­loin on syy­tä aut­taa mui­ta? Evo­luu­ti­ol­la voi pe­rus­tel­la sa­man la­jin yh­teis­toi­min­taa yh­tei­sen ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si, mut­ta mik­si jopa oma eloon­jää­mi­nen voi­daan aset­taa vaa­raan?

Psy­ko­lo­gi Chris­ti­an Mil­ler on osoit­ta­nut, et­tä voim­me ym­mär­tää yh­teis­toi­min­nan ja ys­tä­väl­li­syy­den vie­rai­ta koh­taan, mut­ta uni­ver­saa­le­ja, kaik­kia kos­ke­via eet­ti­siä pe­ri­aat­tei­ta on vai­kea se­lit­tää evo­luu­ti­on avul­la. Ky­sees­sä on sa­man­ta­pai­nen se­lit­tä­mä­tön as­kel kuin ih­mi­sen tie­toi­suu­den ke­hit­ty­mi­nen. Ih­mi­syy­den ide­an laa­je­ne­mi­nen kaik­kia ih­mi­siä kos­ke­vik­si on ih­meel­lis­tä. Kuin­ka it­se­käs, sel­viy­ty­mi­ses­tään kamp­pai­le­va olen­to voi niin täy­sin voit­taa oman it­sek­kyy­ten­sä?

Tun­nem­me par­hai­ten Jee­suk­sen ja Paa­va­lin ih­mi­syyt­tä laa­jen­ta­vat tul­kin­nat. Rans­ka­lai­nen fi­lo­so­fi Alain Ba­di­ou, va­kau­muk­sel­li­nen ateis­ti, ko­ros­taa Paa­va­lin suur­ta mer­ki­tys­tä. Paa­va­li lau­sui nuo hie­not sa­nat Ju­ma­lan las­ten yh­tä­läi­ses­tä ar­vos­ta.

Nämä sa­nat pe­rus­tui­vat Jee­suk­sen ope­tuk­seen. Nii­tä Ba­di­ou ku­vaa kir­jas­saan Apos­to­li Paa­va­li: Uni­ver­sa­lis­min pe­rus­ta­ja näin:

"En­nen­kuu­lu­mat­to­mas­ti Paa­va­li erot­taa to­tuu­den kai­kes­ta yh­tei­sön si­don­nai­suu­des­ta, ol­koon­pa kyse sit­ten kan­sas­ta, kau­pun­gis­ta, val­ti­os­ta tai val­ta­kun­nas­ta, alu­ees­ta tai yh­teis­kun­ta­luo­kas­ta.

Kuin­ka kirk­kaas­ti Paa­va­lin sa­nat täs­sä ti­lan­tees­sa soi­vat­kaan, nuo ai­dos­ti tyr­mis­tyt­tä­vät sa­nat, kun ote­taan huo­mi­oon an­tii­kin maa­il­man ta­vat: 'Yh­den­te­ke­vää, olet­ko juu­ta­lai­nen vai kreik­ka­lai­nen, or­ja vai va­paa, mies vai nai­nen'! (Gal. 3:28.)

Vaik­ka Paa­va­li it­se on­kin Roo­man kan­sa­lai­nen ja vie­lä­pä yl­peä sel­lai­nen, hän ei kos­kaan sal­li min­kään oi­keu­del­li­sen ka­te­go­ri­an mää­ri­tel­lä kris­til­lis­tä sub­jek­tia. Or­jat, nai­set, kaik­ki am­ma­tit ja kan­sal­li­suu­det hy­väk­sy­tään il­man ra­joi­tuk­sia ja etuo­i­keuk­sia."

Ny­ky­a­jan tie­de vie­rok­suu se­li­tyk­siä, jois­sa ve­do­taan poik­keu­syk­si­löi­hin, ku­ten Paa­va­liin, mut­ta mo­nil­la elä­mä­na­lu­eil­la täl­lai­set hen­ki­löt ovat käyn­nis­tä­neet suu­ria muu­tok­sia, sekä hy­viä et­tä pa­ho­ja. Aat­tei­den ja ar­vo­jen muu­tok­sis­sa he jou­dut­ta­vat mo­raa­lin ke­hi­tys­tä sil­loin, kun he ko­ros­ta­vat ih­mi­syy­den mer­ki­tys­tä. Kos­ka ih­mi­syys on kaik­kien ih­mis­ten yh­tei­nen omi­nai­suus, se an­taa mah­dol­li­suu­den ja oi­keu­den aut­taa myös ai­van vie­ras­ta ih­mis­tä. On­han hän yh­tä ar­vo­kas ih­mi­se­nä kuin mi­nä­kin. Mik­si siis en aut­tai­si hän­tä? ”Pu­keu­tu­kaa siis sy­dä­mel­li­seen ar­mah­ta­vai­suu­teen” (Kol. 3:12).

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suus­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta