JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kirk­ko­her­rojen joulu­ter­vehdys: Älkää pelätkö!

19.12.2020
Timo Huttunen

Äl­kää pe­lät­kö! En­ke­lin ter­veh­dys tois­tuu Raa­ma­tus­sa mon­ta ker­taa. Jou­lu­yö­nä pai­me­nil­le, lau­maan­sa var­ti­oi­vil­le yö­työ­läi­sil­le. Kuu­kau­sia ai­em­min jo Joo­se­fil­le, jon­ka per­hee­seen tuo mer­kil­li­nen lap­si syn­tyy.

Mil­lai­se­na vuo­si 2020 tul­laan muis­ta­maan tu­le­vai­suu­des­sa? Ai­na­kin mo­nien pel­ko­jen vuo­te­na. Ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­kia on Suo­mi­kin ol­lut en­sim­mäis­tä ker­taa val­mius­lain­sää­dän­nön alai­se­na sit­ten so­ta­vuo­sien. Pel­koa olem­me tun­te­neet lä­heis­tem­me ja it­sem­me puo­les­ta, työ­paik­ko­jen ja tu­le­vai­suu­den puo­les­ta, kou­lu­pu­dok­kai­den ja yk­sin jää­vien puo­les­ta. Pel­koa ei noin vain pu­hal­le­ta pois, mut­ta sil­ti saam­me ker­ra­ta toi­sil­lem­me en­ke­lin sa­no­man: ”Äl­kää pe­lät­kö!”

Pe­lois­saan oli­vat en­sim­mäi­se­nä jou­lu­yö­nä esi­kois­taan odot­ta­va nuo­ri nai­nen, isyy­ten­sä epä­var­muu­den kans­sa kamp­pai­le­va mies, häm­men­tä­vät il­mi­öt ko­ke­vat pai­me­net. Kaik­ki he sai­vat kuul­la sa­man sa­no­man, jo­kai­nen heis­tä jat­koi omas­sa kut­su­muk­ses­saan pe­lon ja roh­keu­den kans­sa ta­sa­pai­noil­len.

Ku­lu­nee­na vuon­na olem­me ope­tel­leet etäi­syyk­sien pi­tä­mis­tä, etä­töi­tä, työt­tö­myyt­tä, yk­si­näi­syy­den sie­tä­mis­tä. Toi­set meis­tä ovat pääs­seet vä­hem­mäl­lä kuin toi­set. Toi­set pe­lot ovat to­teu­tu­neet ra­jum­min kuin toi­set. Osa meis­tä on saa­nut jat­kaa van­hois­sa kut­su­muk­sis­sam­me, osa on saa­nut uu­sia kut­su­ja, osal­ta on kut­su­mus riis­tet­ty pois. Kai­kil­le meil­le sa­no­taan: ”Äl­kää pe­lät­kö!”

Tuo käs­ky on pa­ra­dok­saa­li­nen: Tot­ta kai Ju­ma­lam­me, Luo­jam­me ja Va­pah­ta­jam­me, sal­lii meil­le pe­lon elä­män vai­keuk­sis­sa. Ihan ku­ten kaik­ki muut­kin tun­teet. Mut­ta sa­maan ai­kaan Hän vä­ke­väs­ti ju­lis­taa meil­le sitä, et­tä mei­dän ei tar­vit­se pe­lä­tä yk­sin, ei­kä mei­dän tar­vit­se pe­lä­tä lo­put­to­mas­ti. Kos­ka Va­pah­ta­jam­me lo­pul­ta kään­tää pi­me­än va­lok­si, toi­vot­to­muu­den toi­vok­si, pe­lon rie­muk­si. En­ke­li tuo vies­tin, vaik­ket oli­si val­mis – vaik­ket edes ym­mär­täi­si odot­taa ilo­sa­no­maa.

Joo­sef pel­kä­si, Ma­ria pel­kä­si, pai­me­net pel­kä­si­vät. Mut­ta hei­dän pi­mey­teen­sä koit­ti ih­meel­li­nen valo. Pe­lon hal­kai­si­vat toi­vo ja luot­ta­mus. Tä­nä­kin vuon­na saam­me luot­taa Va­lon lo­pul­li­seen voit­toon. Jou­lu tu­lee, maa­il­man Va­pah­ta­ja syn­tyy. Äl­kääm­me pe­lät­kö.

Pe­rin­tei­nen jou­lu­ter­veh­dys on kir­joi­tet­tu yh­teis­työs­sä Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­een kirk­ko­her­ro­jen kans­sa.

Lue lisää aiheesta