JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kirkko on lohdullinen paikka tehdä kestävän kehityksen työtä

17.10.2020
Eira Rosberg

“Vaik­ka tie­täi­sin, et­tä huo­men­na tu­lee maa­il­man­lop­pu, is­tut­tai­sin tä­nään ome­na­puun.” Sa­non­ta ei eh­kä ole Lut­he­rin, mut­ta mie­les­tä­ni se ku­vas­taa kau­niis­ti, kuin­ka kan­nat­taa pa­nos­taa sel­lai­siin si­joi­tuk­siin, jot­ka kan­ta­vat he­del­mää sit­ten­kin, kun mi­nua ei enää ole. Ku­ten kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen. Ja lap­siin.

Il­mas­to­ah­dis­tus­ta voi hel­pot­taa ker­to­mal­la, et­tä asi­oi­den eteen teh­dään töi­tä. Jo­kai­nen voi muut­taa toi­min­ta­ta­po­jaan, mut­ta isot muu­tok­set ei­vät ole las­ten vas­tuul­la, ei­kä sitä pidä heil­le ly­kä­tä­kään. Seu­ra­kun­nat työs­ken­te­le­vät kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen eteen, ja sii­tä hyvä esi­merk­ki on kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi. Mik­si jol­lain seu­ra­kun­nal­la EI oli­si sitä?

Ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi on laa­tu­kä­si­kir­ja. Ih­mi­set voi­vat luot­taa, et­tä eri puo­lil­la Suo­mea näi­tä asi­oi­ta to­teu­te­taan ja seu­ra­taan sa­man­kal­tai­ses­ti.

Ver­rat­tu­na ylei­siin ser­ti­fi­oin­tei­hin kir­kon dip­lo­min han­kin­ta on edul­lis­ta. Ei se toki il­mais­ta ole: seu­ra­kun­nas­ta täy­tyy löy­tyä ym­pä­ris­tö­vas­taa­va ja luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä ja työ­a­loil­ta asi­as­ta kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä. Hen­ki­lös­tön täy­tyy an­taa käyt­tää työ­ai­kaa ym­pä­ris­tö­työ­hön. Oh­jel­man te­ki­jäl­le pi­tää mak­saa vä­hin­tään sti­pen­di ja au­di­toin­ti­kin mak­saa.

Mut­ta ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen ja jä­te­mää­rien seu­ran­ta ja ym­pä­ris­tö­kas­va­tus kaik­kia työ­a­lo­ja lä­pi­leik­kaa­va­na toi­min­ta­na tuo­vat sääs­tö­jä ja yh­te­näi­syyt­tä toi­min­taan.

Kirk­ko Suo­mes­sa ha­lu­aa ol­la hii­li­neut­raa­li vuon­na 2030, ja ai­noa reit­ti tä­hän läh­tee il­mas­to­pääs­tö­jen ja hii­li­nie­lu­jen seu­ran­nas­ta. Täs­sä on vie­lä pal­jon te­ke­mis­tä mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa. Hei­no­las­sa seu­ra­kun­nan hii­li­ta­se on las­ket­tu ja hii­li­neut­raa­lius­ta­voi­te on re­a­lis­ti­nen suun­ni­tel­luil­la toi­men­pi­teil­lä.

Ym­pä­ris­tö­kas­va­tus ei tar­koi­ta ai­no­as­taan lap­sien ja nuor­ten kans­sa teh­tä­vää työ­tä, vaan se on lä­pi­leik­kaa­va tee­ma kai­kil­la aloil­la. Lap­sil­le ja nuo­ril­le tu­lee tar­jo­ta tai­to­ja ja tie­to­ja, joi­den avul­la he pär­jää­vät tu­le­vai­suu­den muut­tu­nees­sa maa­il­mas­sa. Kes­tä­vä elä­män­ta­pa on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa, ja ai­kuis­ten teh­tä­vä on val­mis­tel­la tu­le­vat su­ku­pol­vet sen to­teut­ta­mi­seen.

Elä­mä ei tule ole­maan kur­jem­paa kuin nyt, päin­vas­toin – se on täyn­nä toi­voa! Kirk­ko on loh­dul­li­nen paik­ka teh­dä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen työ­tä: pers­pek­tii­vi on riit­tä­vän pit­kä.

Kir­joit­ta­ja on joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja sekä luot­ta­mus­hen­ki­lö ja ym­pä­ris­tö­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Hei­no­las­ta.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover