JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

"Kieltä, jota seura­kun­ta­laiset ymmärtävät"

15.1.2021
Risto Ojala

Syn­nyin Pe­tä­jä­ve­den ra­ta­pi­han ta­ka­na, rau­ta­tie­läi­sen mö­kis­sä, lä­hel­lä 1764 val­mis­tu­nut­ta van­haa kirk­koa, jos­ta tuli 1994 Unes­con maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de. Kirk­ko oli seu­ra­kun­nan käy­tös­sä noin 115 vuot­ta uu­den kir­kon val­mis­tu­mi­seen as­ti, ra­pis­tui ja oli jopa hei­nä­va­ras­to­na. Se on yk­si mi­nun kir­kois­ta­ni.

Ko­ti­ran­taa­ni nä­kyy Ala-Kark­jär­ven toi­sel­la puo­lel­la si­jait­se­va Kuh­mois­ten kirk­ko. Lä­his­töl­lä on kuu­lo­vam­mais­ten kurs­si­kes­kus Ko­po­la, joka oli vie­lä puo­li vuo­si­sa­taa sit­ten kap­pa­lai­sen pap­pi­la. Toi­min siel­lä joh­ta­ja­na 15 vuot­ta sen pe­rus­ta­mi­ses­ta 1975 läh­tien. Sil­loin kirk­ko­her­ra­na oli Ee­ro Jäm­sä, jon­ka ai­ka­na sain en­si ker­taa saar­na­ta kir­kos­sa. Hän asen­nut­ti kirk­koon heti kurs­si­kes­kuk­sen toi­min­nan alet­tua kun­non ää­nen­tois­to­jär­jes­tel­män ja in­duk­tio-sil­mu­kan. Tu­tus­tu­tin kurs­si­lai­si­a­ni kirk­koom­me ja sen ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin.

Mi­nul­le lä­hei­nen on Päi­jä­län kris­til­li­sen yh­dis­tyk­sen 108-vuo­ti­as ru­kous­huo­ne, joka si­jait­see Kuh­mois­ten ja Ori­ve­den ra­jal­la ja on kuin ky­lä­kirk­ko. Olen vuo­sia osal­lis­tu­nut sen raa­mat­tu­pii­rei­hin, hen­gel­li­siin juh­liin ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin. Siel­lä maal­lik­ko­seu­ra­kun­nas­sa koen ai­toa kris­tit­ty­jen yh­teyt­tä.

15 vuot­ta sit­ten har­mit­te­lin sitä, et­tä Kuh­moi­sis­sa kir­kon­mä­el­le nou­see ja sen toi­min­taan osal­lis­tuu vain kou­ral­li­nen mie­hiä. Ha­lu­sin kor­ja­ta asi­aa ja aloi­tin Mies­ten Ko­tail­ta -toi­min­nan. Olem­me jär­jes­tä­neet sii­tä läh­tien kuu­kau­sit­tain ko­koon­tu­mi­sia, en­sin met­säs­tys­seu­ro­jen ko­dis­sa, mies­ten pe­rin­tei­sis­sä ko­koon­tu­mis­pai­kois­sa, ja sit­ten kaik­ki­aan yli 100 eri pai­kas­sa.

Mie­hiä tuli heti en­sim­mäi­seen Ko­tail­taan enem­män kuin kirk­koon, ja sit­tem­min mo­nin­ker­tai­nen mää­rä. Ko­koon­tu­mi­sia on ol­lut yli 150 ja esiin­ty­jiä yli 200. He ovat ker­to­neet omas­ta työ- tai har­ras­tu­sa­las­taan, lu­kui­sis­ta asi­ois­ta maan ja tai­vaan vä­lil­tä. Osal­lis­tu­jia on ol­lut koko pi­tä­jäs­tä, eri ky­lil­tä, ja muis­ta­kin pi­tä­jis­tä, muu­ta­mal­la ker­ral­la noin 100. Heis­tä on muo­dos­tu­nut kiin­teä yh­tei­sö, vel­jes­kun­ta. Ko­tail­lat ovat myös mi­nun kirk­ko­ni.

Mi­nun kirk­ko­ni ta­voit­teet sa­ne­lee kir­kon Her­ra, mut­ta sen toi­min­ta­ta­vat ovat jous­ta­vat ja vaih­te­le­vat sen mu­kaan, mit­kä ovat seu­ra­kun­ta­lais­ten tar­peet. Sen sa­no­ma on us­kol­li­nen pe­ru­sa­si­a­kir­jal­le, Raa­ma­tul­le, mut­ta käyt­tää kiel­tä, jota seu­ra­kun­ta­lai­set ym­mär­tä­vät.

Kir­joit­ta­ja on luot­ta­mus­hen­ki­lö ja ko­tai­sän­tä Kuh­moi­sis­ta.

Lue lisää aiheesta