JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Helena Salakka: "Olisiko aika päivittää käsityksesi?"

5.1.2021
Helena Salakka

Tu­tun­nä­köi­nen mies me­loo jär­vel­lä ja sa­noo ole­van­sa luon­to­ad­dik­ti. Mis­tä oi­kein on kyse?

Vi­de­ol­la Juu­so ”Pelt­si” Pel­to­la ker­too näh­neen­sä Suo­men luon­nos­ta kai­ken ja pa­hoit­te­lee, et­tä jos­kus luon­to tun­tuu ole­van niin kau­ka­na, et­tä sin­ne on men­tä­vä au­tol­la. Lo­puk­si hän sa­noo, et­tä pa­ras­ta on, kun on kau­pun­ke­ja, joi­den kes­kus­tas­ta pää­see suo­raan met­sään liik­ku­maan ja hen­git­tä­mään. Mai­nos­vi­deo lop­puu sii­hen, mi­ten Pelt­si ker­too, et­tä hän on päi­vit­tä­nyt kä­si­tyk­sen­sä Lah­des­ta. Taus­tal­la vaih­tu­vat Lah­den upe­at met­sä- ja jär­vi­mai­se­mat.

Tämä 28 se­kun­tia pit­kä Lah­tea ja Lah­den ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuot­ta mai­nos­ta­va vi­deo is­ki mi­nuun täy­sil­lä. Se oli vi­su­aa­li­ses­ti upea, mut­ta en­nen kaik­kea Pel­to­lan vii­mei­set sa­nat jäi­vät mie­lee­ni: ”Olen päi­vit­tä­nyt kä­si­tyk­se­ni Lah­des­ta.”

Jäin miet­ti­mään sitä, mis­tä kai­kes­ta mei­dän tu­li­si päi­vit­tää kä­si­tyk­sem­me.

Tu­li­si­ko mei­dän päi­vit­tää kä­si­tyk­sem­me it­ses­täm­me ih­mi­si­nä? Nä­et­kö kai­ken sen lah­jak­kuu­den ja osaa­mi­sen, jota si­nul­la on vai on­ko se pii­lou­tu­nut ar­jen ru­tii­nien al­le? Tie­dät­kö, mitä sinä tar­vit­set ja kai­paat täl­lä het­kel­lä vai elät­kö päi­väs­tä toi­seen mui­den tar­pei­ta pal­vel­len? Nä­et­kö it­se­si oi­kein vai vä­hät­te­let­kö it­se­ä­si ja osaa­mis­ta­si? Mil­lai­nen olet sinä vuon­na 2021?

En­tä nä­em­me­kö oi­kein elä­mäm­me muut ih­mi­set? Olen­ko kä­si­tyk­ses­sä, et­tä kump­pa­ni­ni on pe­rus­to­he­lo, joka on­nis­tuu huk­kaa­maan jat­ku­vas­ti pank­ki­kort­tin­sa, avai­men­sa ja pu­he­li­men­sa? Vai tu­li­si­ko mi­nun päi­vit­tää kä­si­tyk­se­ni hä­nes­tä? Eh­kä hän on­kin ih­mi­nen, joka yrit­tää huo­leh­tia per­heen­sä ar­jes­sa lu­kui­sis­ta eri asi­ois­ta?

Muis­tan vuo­sia sit­ten, kun olin ke­sä­toi­mit­ta­ja­na. Eräs van­hem­pi toi­mit­ta­ja tun­tui ai­na töl­väi­se­vän mi­nul­le jo­tain epä­ra­ken­ta­vaa ohi men­nes­sään. Mie­tin, mitä teh­dä. Väl­tel­lä­kö hän­tä vai koh­da­ta­ko hä­net? Toi­mi­tus oli niin pie­ni, et­tä mi­nun oli pak­ko us­kal­tau­tua koh­taa­maan hä­net. Aloin ky­sel­lä enem­män hä­nen työs­tään ja hän al­koi ker­toa sii­tä. Odo­tin koko ajan, mil­loin hän taas sa­noo pa­has­ti, mut­ta se tapa jäi­kin pois. Kä­si­tyk­se­ni muut­tui hä­nes­tä täy­sin ke­sän ai­ka­na.

Usein en­si­vai­ku­tel­ma pet­tää. Kun ta­pa­sin en­sim­mäis­tä ker­taa anop­pi­ni, pe­läs­tyin. Hän näyt­ti ai­van eka­luo­kan opet­ta­jal­ta­ni, joka huu­si meil­le pie­nim­mäs­tä­kin asi­as­ta. Kun ta­pa­sin lu­ki­oi­käi­se­nä pai­kal­li­sia seu­ra­kun­ta­nuo­ria, he oli­vat­kin ihan tol­kul­li­sia tyyp­pe­jä. Kun muu­tin Lah­teen yli 15 vuot­ta sit­ten, odo­tin ta­paa­va­ni hi­tai­ta ja jos­tain syys­tä hil­jai­sia hä­mä­läi­siä, mut­ta toi­sin kävi.

Mis­tä kai­kes­ta sinä ha­lu­ai­sit päi­vit­tää kä­si­tyk­se­si vuon­na 2021? Asun­nos­ta­si, ar­jes­ta­si, työ­pai­kas­ta­si, naa­pu­reis­ta­si, ko­ti­kau­pun­gis­ta­si, paik­ka­kun­ta­si seu­ra­kun­nas­ta, pai­kal­li­ses­ta pää­tök­sen­te­os­ta? Mil­le ha­lu­at an­taa tänä vuon­na mah­dol­li­suu­den?

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja sekä kau­pun­gin­val­tuus­ton jä­sen.

Lue lisää aiheesta