JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Helena Salakka: Mikä mahtava vuosi! – Millainen on sinun mahdol­li­suuk­sien hori­sont­tisi?

18.12.2020
Helena Salakka

Jou­lu­kuus­sa 2019 kir­joi­tin päi­vä­kir­jaa­ni, et­tä odo­tan in­nol­la vuot­ta 2020. Olin in­nois­sa­ni, kos­ka vuo­des­ta oli­si tu­los­sa mo­nel­la ta­paa juh­la­vuo­si: Isä­ni täyt­täi­si 75 vuot­ta, minä ja mie­he­ni 45 vuot­ta, meil­lä oli­si 15-vuo­tis­hää­päi­vä – ja tie­tys­ti pää­si­sim­me juh­li­maan vie­lä las­ten synt­tä­rei­tä.

Mut­ta toi­sin kävi. Täs­tä vuo­des­ta ei tul­lut juh­lien ja ys­tä­vien täyt­tä­mää vuot­ta. Täs­tä tuli ko­ro­na­vuo­si. Lau­loim­me 75-vuo­ti­aal­le isäl­le­ni pal­jon on­nea pu­he­li­mes­sa ja ti­la­sim­me ku­kat ja ka­kun yl­lä­tyk­se­nä hä­nen oven­sa taak­se. Ys­tä­viä em­me ole juu­ri näh­neet.

Voi­ko vuo­si ol­la hyvä tai jopa mah­ta­va, vaik­ka mi­kään oma toi­ve tai en­nak­ko­a­ja­tus ei to­teu­tui­si­kaan? Voi­ko vuo­si ol­la hyvä, vaik­ka täl­lä het­kel­lä tun­tui­si ihan kai­kel­ta muul­ta kuin hy­väl­tä?

Tämä vuo­si vei meil­tä mu­ka­naan huo­let­to­muu­den ja toi ti­lal­le pe­lon. Mo­nel­ta on men­nyt työ­paik­ka­kin. En­ti­ses­sä nor­maa­lie­lä­mäs­sä tun­gek­sim­me il­man huo­len­häi­vää kaup­po­jen alen­nus­myyn­neis­sä, hei­lu­tim­me kä­si­äm­me sa­maan tah­tiin tu­han­sien mui­den mu­ka­na fes­ti­vaa­leil­la ja ha­la­sim­me yli 70-vuo­ti­ai­ta su­ku­lai­si­am­me ai­na kun koh­ta­sim­me.

Nyt yri­täm­me ajoit­taa kaup­pa­reis­sut sel­lai­seen ai­kaan, et­tä siel­lä oli­si mah­dol­li­sim­man vä­hän mui­ta. Mie­tim­me, us­kal­lam­me­ko näh­dä yli 70-vuo­ti­ai­ta su­ku­lai­sia, et­tem­me vain tar­tu­ta hei­hin ko­ro­naa.

Kun tämä vuo­si al­kaa nyt ol­la mel­kein lo­pus­sa, ky­syn it­sel­tä­ni: Jäin­kö tänä vuon­na ju­miin kaik­keen sii­hen, mikä ei ole mah­dol­lis­ta vai opin­ko nä­ke­mään uu­sia mah­dol­li­suuk­sia?

Työs­sä­ni opin­to-oh­jaa­ja­na yk­si kes­kei­nen kä­si­te on mah­dol­li­suuk­sien ho­ri­sont­ti. Se tar­koit­taa sitä, mitä mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si ysi­luok­ka­lai­nen nä­kee omas­sa elä­mäs­sään pe­rus­kou­lun jäl­keen. Nä­kee­kö hän laa­jas­ti kaik­ki eri mah­dol­li­suu­det vai ra­joit­taa­ko jo­kin sitä, mitä vaih­to­eh­to­ja hän edes nä­kee ja us­koo it­sel­lään ole­van? Jos­kus ti­lan­ne on se, et­tä nuo­ri ei näe it­sel­lään toi­voa ja tu­le­vai­suut­ta. Sil­loin mei­dän ai­kuis­ten teh­tä­vä­nä on yh­des­sä aut­taa hän­tä eteen­päin kai­kin eri kei­noin.

On­ko si­nul­la ol­lut tänä vuon­na joku, joka on ruok­ki­nut elä­mäs­sä­si tu­le­vai­suut­ta ja toi­voa? Aut­ta­nut nä­ke­mään nii­tä mah­dol­li­suuk­sia ja vaih­to­eh­to­ja, joi­ta si­nul­la edel­leen on täs­sä eri­koi­ses­sa ar­jes­sa? On­ko si­nul­la ol­lut joku, joka on aut­ta­nut jak­sa­maan päi­väs­tä seu­raa­vaan?

Ko­ro­na­ke­vää­nä sa­noin joka päi­vä it­sel­le­ni, et­tä kyl­lä me sel­vi­äm­me. Kä­vin joka päi­vä töi­den jäl­keen lä­hi­met­säs­sä ja lei­kin löy­tö­ret­kei­li­jää. Mi­hin­kö­hän tuo pol­ku vie? Kul­jin pit­kin pol­ku­ja, joi­ta en ol­lut kos­kaan ai­em­min kul­ke­nut. Tämä oli mi­nun ta­pa­ni ruok­kia va­pau­den­tun­net­ta maa­il­mas­sa, joka oli kiin­ni. Edes­sä­ni avau­tui usein mo­nia vaih­to­eh­toi­sia reit­te­jä, usei­ta mah­dol­li­suuk­sia, joi­ta ko­keil­la.

Olet­ko sinä py­säh­ty­nyt miet­ti­mään, mil­lai­nen on si­nun mah­dol­li­suuk­sien ho­ri­sont­ti­si? Mitä kaik­kia eri vaih­to­eh­to­ja ja mah­dol­li­suuk­sia si­nul­la on elä­mäs­sä­si täl­lä­kin het­kel­lä ja tu­le­vai­suu­des­sa?

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja sekä kau­pun­gin­val­tuus­ton jä­sen.

Lue lisää aiheesta