JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Helena Salakka: Entä jos hyvä onkin vahvempi kuin paha?

7.11.2020
Helena Salakka

Luen joka päi­vä uu­ti­set useis­ta net­ti­leh­dis­tä, mut­ta olen miet­ti­nyt, kan­nat­taa­ko mi­nun enää lu­kea nii­tä. Tä­män ko­lum­nin kir­joi­tus­het­kel­lä pää­ot­sik­koi­na on, et­tä vii­kon si­säl­lä Lah­des­sa on ol­lut kak­si ta­po­ny­ri­tys­tä, Päi­jät-Hä­mees­sä on ol­lut yk­si uu­si ko­ro­na­kuo­le­ma ja et­tä Vi­king Line lak­kaut­taa 180 työ­teh­tä­vää.

Kun luen täl­lai­sia uu­ti­sia, muis­te­len ai­na Ete­lä-Suo­men Sa­no­mien ex-pää­toi­mit­ta­ja Heik­ki Ha­ka­lan sa­no­ja. Hän ker­toi, et­tä uu­ti­sia pi­tää lu­kea kään­tei­ses­ti. Jos uu­ti­nen ker­too, et­tä juna myö­häs­tyi, se­hän tar­koit­taa sitä, et­tä juna ei myö­häs­ty­nyt mui­na päi­vi­nä. Tai et­tä jos meil­lä on uu­ti­nen, et­tä pom­mi rä­jäh­ti Ete­lä-Ruot­sis­sa tiis­tai­na, se­hän ker­too sii­tä, et­tä tämä on poik­keus ja mui­na päi­vi­nä näin ei ole käy­nyt. Jos meil­lä oli­si uu­ti­nen, et­tä tä­nään ei rä­jäh­tä­nyt pom­mia, se taas ker­toi­si ar­kem­me kau­he­as­ta ti­lan­tees­ta.

Vaik­ka kuin­ka ajat­te­len tätä uu­tis­ten kään­tei­syyt­tä, mie­tin sil­ti sitä, mitä se te­kee meil­le, et­tä ruo­kim­me it­se­äm­me vii­kos­ta ja vuo­des­ta toi­seen ne­ga­tii­vi­sel­la uu­ti­sai­neis­tol­la? Mi­ten se vai­kut­taa mie­leem­me? Mi­ten se vai­kut­taa sii­hen, mi­ten nä­em­me asui­na­lu­eem­me, toi­set ih­mi­set?

Alan­ko­maa­lai­nen his­to­ri­oit­si­ja Rut­ger Breg­ma­nin kir­joit­taa tuo­rees­sa kir­jas­saan Hy­vän his­to­ria sii­tä, et­tä ”se, mikä on ih­mi­ses­sä hy­vää, jää uu­tis­ra­por­toin­nis­sa väis­tä­mät­tä vä­häl­le, sil­lä juu­ri hyvä on ar­ki­päi­väis­tä”.

Näen täl­lais­ta ar­ki­päi­väis­tä hy­vää jat­ku­vas­ti lä­hel­lä­ni, mut­ta se ei ole riit­tä­vän äkil­lis­tä tai suur­ta ih­mis­jouk­koa kos­ket­ta­vaa, et­tä se ylit­täi­si me­di­an uu­tis­kyn­nyk­sen. En ole näh­nyt yh­tään uu­tis­ta asui­na­lu­eem­me nai­ses­ta, joka huo­leh­tii us­ko­mat­to­mal­la ta­val­la alu­eem­me viih­tyi­syy­des­tä: min­ne ta­han­sa hän kä­ve­lee, hän nap­paa ros­kat ka­duil­ta mu­kaan­sa ja toi­mit­taa ne seu­raa­vaan ros­kik­seen. En ole myös­kään näh­nyt yh­tään uu­tis­ta nai­ses­ta, jon­ka naa­pu­ri jäi les­kek­si ja sa­mal­la kah­den pie­nen lap­sen yk­sin­huol­ta­jak­si. Tämä naa­pu­ri aut­taa les­kek­si jää­nyt­tä äi­tiä ar­jes­sa upe­as­ti: ot­taa vä­lil­lä lap­set hoi­toon, lait­taa ruo­kaa ja käy kau­pas­sa.

Kum­pi näis­tä on siis enem­män tot­ta – ih­mis­ten hy­vät vai pa­hat teot? Mo­lem­mat, mut­ta mit­ta­luok­ka tu­lee pi­tää mie­les­sä. Tä­nään­kin Lah­den seu­dul­la ta­pah­tuu tu­han­sia hy­viä te­ko­ja: Ohi­kul­ki­ja aut­taa kou­lu­lai­sel­le ket­jut ta­kai­sin pyö­rään. Per­heen isä voi­si ti­la­ta tel­tan ne­tis­tä, mut­ta ha­lu­aa tu­kea pai­kal­lis­ta yrit­tä­jää ja os­taa sen pai­kan pääl­tä. Seu­ra­kun­ta aut­taa tu­ka­laan ta­lou­del­li­seen ti­lan­tee­seen jou­tu­nut­ta per­het­tä.

Ai­ka, jota eläm­me, tar­vit­see ki­pe­äs­ti hy­viä uu­ti­sia. Mitä hy­vää it­se ku­kin meis­tä voi­si teh­dä ar­jes­saan? Mitä hy­vää voi­sin teh­dä sa­laa, mitä jul­ki­ses­ti? Mitä hy­vää voi­sin teh­dä ajal­la­ni, en­tä mitä ra­hal­la­ni? Mitä hy­vää voi­sin teh­dä ihan yh­täk­kiä ohi­men­nen tai etu­kä­teen suun­ni­tel­lus­ti?

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja sekä kau­pun­gin­val­tuus­ton jä­sen.

Lue lisää aiheesta