JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

heikki j heinola

Heikki Heinola: "Muis­tiin­mer­kitty tapah­tu­ma­sarja on luotettava kuva ja riittävä tieto Jumalan kasvoista"

4.2.2021
Heikki Heinola

"Mik­si mu­reh­dit mi­nun sie­lu­ni, ja mik­si olet mi­nus­sa niin le­vo­ton. Odo­ta Ju­ma­laa! Sil­lä vie­lä minä saan kiit­tää hän­tä, mi­nun kas­vo­je­ni apua, mi­nun Ju­ma­laa­ni." (Ps. 42.)

Mi­nul­le on ai­na mer­kin­nyt tä­män koh­dan ää­rel­lä se, et­tä elä­män le­vot­to­mi­na ai­koi­na, kun mi­kään omas­sa ole­muk­ses­sa ei ole koh­dal­laan – voin tä­män pe­rus­teel­la luot­taa sii­hen, et­tä olen kas­vok­kain Ju­ma­lan edes­sä. Hän kat­soo mi­nuun. Hän nä­kee ko­ko­nai­suu­den, jota en edes it­se pys­ty hah­mot­ta­maan. Si­säi­ses­sä tus­kas­sa on pak­ko hy­väk­syä odot­ta­mi­nen. Mut­ta kos­ka Ju­ma­la nä­kee ja luo­tan (hy­vin hei­kos­ti tuol­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa) Hä­neen, tu­lee ai­ka, jol­loin saan Hän­tä kiit­tää avus­ta.

"Kään­nä kas­vo­si mei­dän puo­leem­me ja an­na meil­le rau­ha." Siu­naus­ru­kous, jo­hon jo­kai­nen kris­til­li­nen ju­ma­lan­pal­ve­lus päät­tyy. Mi­ten mon­ta ker­taa mi­nä­kin olen sen Asik­ka­lan alt­ta­reil­ta saa­nut lau­sua.

Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa ei näh­dä Ju­ma­lan kas­vo­ja. Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä ei ole Ju­ma­las­ta ku­vaa, on vain kaik­kein py­hin, jos­sa hän il­mes­tyy. Ju­ma­lan kas­vo­ja ei voi kat­soa. Mut­ta mi­nun kas­vo­ni ovat hä­nel­le tu­tut ja nä­ky­vis­sä.

Kun ajat­te­len Van­haa tes­ta­ment­tia ju­ma­la­suh­teen ku­vauk­se­na, tu­lee mie­lee­ni ver­taus­ku­val­li­nen hen­gel­li­nen maa­laus, kuin tau­lu, mut­ta sa­noil­la piir­ret­ty. Tä­hän mie­li­ku­va­tau­luun on tai­ta­vas­ti ja tar­kas­ti maa­lat­tu mai­se­ma, reu­na-alu­eet ja mu­ka­na ole­vat ih­mi­set, mut­ta kes­kus­hen­ki­löä ei ole vie­lä ku­vat­tu. Kun hä­nen kas­vo­jaan ei ole näh­ty, hän­tä ei voi piir­tää. Hän on ar­voi­tus. Hän on kui­ten­kin koko ajan mu­ka­na vai­kut­ta­mas­sa ko­ko­nai­suu­teen. Tut­ki­ma­ton kol­miyh­tei­nen Ju­ma­la.

Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa on Ju­ma­lan kas­vot. Jee­sus. Me nä­em­me Ju­ma­lan kas­vot Hä­nes­sä. Muis­tiin­mer­kit­ty ta­pah­tu­ma­sar­ja hä­nen elä­mäs­tään, kuo­le­mas­taan ja ylös­nou­se­muk­ses­taan on luo­tet­ta­va kuva ja riit­tä­vä tie­to Ju­ma­lan kas­vois­ta. Hä­nen ole­muk­sen­sa on täyn­nä ar­moa ja to­tuut­ta. Ja mei­dän elä­mäm­me hä­nen kat­seen­sa al­la on ase­tet­tu ian­kaik­ki­seen ko­ko­nai­suu­teen.

Jee­sus on us­kon kes­kus. Nä­em­me hä­nes­sä riit­tä­väs­ti Ju­ma­las­ta. Kun tun­tee Jee­suk­sen, tun­tee Ju­ma­lan. Kyl­lä! Us­kon ian­kaik­ki­seen elä­mään, jo­hon syn­ti­nen ih­mi­nen on kut­sut­tu. Ja sii­tä saan kiit­tää vain " kas­vo­je­ni apua" , mi­nua kat­so­vaa Jee­sus­ta. Mi­nun kirk­ko­ni. Siel­lä mis­sä Jee­sus.

Kir­joit­ta­ja on Asik­ka­lan ro­vas­ti.

Lue lisää aiheesta